top of page
  • Forfatterens bildeArgument

Avtalt spill?


Analyse 28.01.2022: Miljørapporten for havneutbyggingen i Topdalsfjorden foreligger nå. Etter forskriften for havneutbygging skulle rapporten foreligget før utbygging ble vedtatt og igangsatt. Konsulentfirmaet Norconsult, med samme medarbeider som ansvarlig konsulent, har stått bak så vel utbyggingsplanen som miljørapporten.


Illustrasjon: Topdalsfjorden. Kilde: Google Earth

Av Bernt H. Utne, publisert 28.01.2022


Den lenge etterspurte miljørapporten for Topdalsfjorden foreligger nå. Den viser at den planlagte utfylling for ny containerhavn i Kongsgårdsbukta vil ha minimale eller ingen miljømessige følger for det marine liv i fjorden. I en egen artikkel 25. januar hevder Knut Sand at rapporten inneholder vurderinger som strider mot fysikkens lover. Det er i tilfelle ikke overraskende mener Sand. For firmaet ansvarlig for rapporten, Norconsult, har nemlig hatt flere oppdrag som alle kan ha sammenfallende interesse av at utredningen gir en positiv konklusjon. Det kan ha hatt innvirkning for de vurderinger som fremkommer i rapporten.


Grunnlaget for miljøundersøkelsen står i regjeringens forskrift for planlegging-i-sjoomrader. Ved "Nyetablering av farleder, havner og havneanlegg, der skip på over 1 350 tonn kan seile og anløpe" (kap. 4.2, pkt 8 b) er det krav om slik miljøundersøkelse. Utredningen skulle etter forskriften vært foretatt før utfyllingen i fjorden ble påbegynt, og foreligget før den endelige politiske behandling om utbygging i Kongsgård-Vige-området ble foretatt. At Statsforvalteren likevel ga utfyllingstillatelse til Kristiansand Havn var derfor en saksbehandlingsfeil, og en av flere feil som vi omtalte i artikkelen "Statsforvalteren" 29.01.2021.


Kommunens tildeling av oppdraget for miljøutredninger til Norconsult var i sin tid omstridt. Som nærmere redegjort for i artikkelen "Strid-om-konsulentoppdrag" leverte konkurrenten, Norsk Institutt for Vannforskning (NIVA), en formell klage på tildelingen av oppdraget. NIVA mente at Norconsult hadde levert et faglig tynt tilbud, og at kommunen hadde basert konkurransegrunnlaget på NIVAs løsningsforslag fra en tidligere oppdragsutlysning. Denne første utlysningen ble avlyst, og NIVA hevdet at kommunens konkurransegrunnlag var deres "know-how" og deres "åndsverk". Klagen ble behandlet av leder for areal- og transportenheten i Kristiansand kommune, Jan Erik Lindjord, som ikke fant "grunnlag for å omgjøre tildelingsbeslutninga eller avlyse konkurransen".


Påstander om støyproblemer er "ikke tilstrekkelig dokumentert", hevder Schreck i artikkelen, og mener at støy er "et vikarierende argument."

Daværende styreleder i Rådgivende Ingeniørers Forening (RIF), avdeling Agder, Dr. Ing. Martin Schreck, tok i en artikkel i Fædrelandsvennen 3. juni 2018 til orde for at faglig-begrunnede-valg-for-framtiden-er-viktigere-enn-noen-gang. Artikkelen var et uforbeholdent forsvar for kunstsiloen, og uttrykte bekymring for "når det argumenteres med at støtte fra Cultiva til Kunstsilo tar bort penger fra barna." Schreck er i artikkelen også innom Gartnerløkka-utbyggingen før han harselerer med motstanden mot utbygging av ny containerhavn i Kongsgård-Vige. Påstander om støyproblemer er "ikke tilstrekkelig dokumentert", hevder Schreck i artikkelen, og skriver at støy er "et vikarierende argument."


Samtidig unnlater han i artikkelen å opplyse om at hans hovedoppdragsgiver for Norconsult nettopp er Kristiansand havn. Av RIFs norm-for-god-forretningsskikk fremgår at "medarbeidere ikke skal påvirke beslutning hvor det kan stilles spørsmål ved uavhengighet eller inhabilitet." Under dekke av å representere en nøytral og uavhengig organisasjon (RIF) leverer Martin Schreck i denne artikkelen fra 2018 argumenter som man må anta passer hans oppdragsgiver Kristiansand havn meget godt. Det var et grovt overtramp mot RIFs egne retningslinjer, og førte til at jeg 8. juni 2018 i et leserinnlegg Faglig-begrunnede-valg i samme avis gjorde offentligheten oppmerksom på Martin Schrecks ulike roller.


I artikkelen min fra juni 2018 konkluderer jeg med at sammenblandingen av roller kanskje kunne skyldes en ubetenksomhet. Men det kan det ikke lenger være tale om. For ut fra miljørapporten fremgår det at Norconsults oppdragsleder for miljøundersøkelsen av Topdalsfjorden er ingen ringere enn den samme Dr. Ing. Martin Schreck. Som ansatt i Norconsult har han vært hovedkonsulent for planlegging av havneutbyggingen i Kongsgård-Vige. I denne rollen har Schreck av uklare årsaker ikke funnet det nødvendig å foreta en slik miljøutredning som forskriften krever. Da det ble klart at en miljøundersøkelse ikke var til å unngå har han så vært ansvarlig for den utredningen, som burde vært gjort før havneutbyggingen ble påbegynt.


Slik har den ene hånden vasket den andre.

Det er med andre ord samme person som for samme firma har vært hovedarkitekt for havneplanen, og som deretter har vurdert om denne planen får miljømessige følger - som Schreck og medarbeidere altså fant at den ikke gjorde. Hadde utredningen derimot vist miljømessige konsekvenser, ville det undergravet grunnlaget for selve havneutbyggingen, og satt Martin Schrecks og Norconsults arbeid i et kritisk lys. Slik har den ene hånden vasket den andre.


En stor del av den politiske uro som har preget Kristiansandspolitikken de senere år dreier seg om diskutable prosesser i forkant av den politiske beslutning. Slik sammenblanding av interesser som her er dokumentert er belastende for tilliten til en uavhengig og profesjonell beslutningsprosess.Denne artikkelen har vært forelagt Norconsults ledelse og Martin Schreck for kommentar. Vi har ikke mottatt svar på våre henvendelse.Kommentarer? Gå til vår Facebookside eller send til post@argumentagder.no


Comments


bottom of page