top of page
  • Forfatterens bildeArgument

Strid om konsulentoppdrag


KOMMENTAR 5.5.21: Norsk Institutt for Vannforskning (NIVA) er meget kritiske til at Kristiansand kommune har tildelt Norconsult jobben med å utrede konsekvenser for det marine liv i Topdalsfjorden ved en havneutbygging på Kongsgård-Vige.


Topdalsfjorden - terskelfjord med begrenset vannutskiftning. Kilde: Google Earth

Av Bernt H. Utne, publisert 5.5.21


Da bystyret kort tid før valget i 2019 vedtok å flytte containerhavna til Kongsgård-Vige, ble vedtaket fattet uten at det forelå en konsekvensutredning for det marine liv i Topdalsfjorden. Havneutbygginger av denne størrelse krever slik utredning, og denne mangel har vært etterspurt lenge, særlig av motstanderne av havneplanene. Nå har Kristiansand kommune utlyst oppdraget med å utarbeide en slik konsekvensutredning, og kontrakten er tildelt firmaet Norconsult.


I utgangspunktet skulle alt være i skjønneste orden - hvis det ikke hadde vært for at konkurrenten, Norsk Institutt for Vannforskning (NIVA), har påklaget vedtaket, med krav om at oppdragsgiver (Kristiansand kommune) foretar en ny evaluering av kontraktsgrunnlaget. I et utførlig begrunnet brev som Argument Agder har fått innsyn i er ikke NIVA nådig i sin beskrivelse av kommunens evaluering av anbydernes tilbud. NIVA hevder bl.a. at "Norconsult har levert et faglig tynt tilbud" og mener at "Norconsult ikke selv ville ha kommet fram til samme løsninger for gjennomføring dersom oppdragsgiver ikke hadde benyttet prosjektmodellen foreslått i NIVAs tilbud i den foregående, avlyste konkurransen."


Konsulentoppdraget har vært utlyst to ganger. Første gang var i juni 2020 og det kom da inn tre tilbud. Norconsult var ikke en av anbudsgiverne i den utlysningen. I brev fra kommunen av 11.09.20 ble NIVA informert om at "to av tilbudene tilfredsstiller ikke kravene til grundighet og/eller omfang. Det tredje tilbudet er priset høyere enn de på forhånd vedtatte budsjettrammer." NIVA mener at det tredje tilbudet, som var priset høyere en budsjettrammen tillater, må være deres tilbud. Ved ny utlysning av konkurransen 15.1.2021 var konkurransegrunnlaget omarbeidet, og den nye beskrivelsen av arbeidsomfanget var nærmest identisk med løsningsforslaget NIVA leverte i sitt opprinnelige tilbud. Selv om ordlyden ikke er helt den samme, mener klageren at kommunen i den nye utlysningen åpenbart har basert konkurransegrunnlaget på deres løsningsforslag. Det mener NIVA er deres "know-how", og tilhører dem som deres "åndsverk".


Det er altså ikke et "bakgårdsfirma" som her har levert en formell klage, men landets førende faglige institusjon innen vannforskning.

I konkurransegrunnlaget for oppdraget fremkommer at det skal gjennomføres en kartlegging av strømforhold, vannutskiftning og salinitet i Topdalsfjorden, med den hensikt å vurdere om utbygging av Havneavsnitt Nord vil påvirke innstrømning av saltvann og saliniteten i Topdalsfjorden, og i hvilken grad økologien i Topdalsfjorden vil påvirkes av en eventuell endring i strømforhold og salinitet. Det er særlig i kartleggingen av nåsituasjonen NIVA mener Norconsults anbud er svakt, og stiller spørsmål ved hvorvidt Norconsult faktisk har gitt en redegjørelse for hvordan oppdraget er tenkt løst. Videre er NIVA kritisk til Norconsults modellering av strømforhold, og dokumentasjonen av nåsituasjonen for natur- og miljøforhold.


I hovedsak mener NIVA at de to tilbudene ikke er sammenlignbare ettersom det er tvil om de dekker det samme arbeidsomfang. De relative forskjellene mellom tilbudene er åpenbare, heter det i brevet fra NIVA som hevder at Norconsult umulig kan ha levert dokumentasjon som kun marginalt er dårligere enn NIVAs. NIVA anfører prinsipalt at det må utføres en ny evaluering av tildelingskriteriet «oppdragsforståelse», og at oppdragsgiver (Kristiansand kommune, v. anm.) retter eventuelle feil ved evalueringen av tildelingskriteriet «kompetanse». "Sekundært mener vi at oppdragsgiver har en plikt til å avlyse konkurransen."


Norsk Institutt for Vannforskning (NIVA) burde være meget godt kvalifisert for oppdraget. Skal man tro instituttets egenreklame som er tilgjengelig på deres nettsider er de Norges viktigste miljøforskningsinstitutt for vannfaglige spørsmål, med oppdrag over hele landet. Det er altså ikke et "bakgårdsfirma" som her har levert en formell klage, men landets førende faglige institusjon innen vannforskning.


Argument Agder har vært i kontakt med leder for areal- og transportenheten, Jan Erik Lindjord, som har behandlet klagen. Han viser til at Kristiansand kommune som oppdragsgiver har vurdert klagen, men har ikke funnet grunnlag for å omgjøre tildelingsbeslutninga eller avlyse konkurransen. I svarbrevet datert 30. april, som Argument Agder har fått innsyn i, imøtegås NIVAs innvendinger på alle punkter, og kommunen avviser at skjønnsutøvelsen er vilkårlig, sterkt urimelig eller på andre måter i strid med de grunnleggende prinsipper i regelverket. Kommunen har derfor ikke funnet grunnlag for å omgjøre tildelingsbeslutninga eller å avlyse konkurransen, og vil nå starte arbeidet med å inngå endelig kontrakt med valgte leverandør.


Utbyggingen i Kongsgård-Vige er politisk meget omstridt i brede lag av befolkningen. Selv om prisen for konsulentoppdraget til NIVA i kroner og øre er høyere enn kommunen har budsjettert med, kan den kanskje denne gang være verdt pengene. For dette er så vidt vi er kjent med ikke Norconsults kjernekompetanseområde. Ordlyden og innholdet i NIVAs brev er krystallklart, med påstander om at Norconsults tilbud i kommunens anbudsevaluering er overvurdert. Om NIVA nå vil slå seg til ro med kommunens beslutning er foreløpig usikkert. Bemerkningen om at kommunen som oppdragsgiver har utnyttet NIVAs "know how" og dermed deres "åndsverk" er en indikasjon på at siste ord kanskje ikke er sagt i denne saken. Skulle det her bli et etterspill føyer det seg inn i rekken av omkamper som har preget Kristiansandspolitikken de siste år. Bare med den forskjell at det her dreier seg om en part som ikke har en fortid i byen.


Tillitsbyggende tiltak er viktig for å øke forståelsen og aksepten i lokalbefolkningen for den omstridte havneutbyggingen. Norconsult har hatt og har mange oppdrag i regionen, også for oppdragsgivere som har en klar interesse av den omstridte havneutbygging i Kongsgård-Vige området. Å være samtidig konsulent for flere aktører med ulike interesser i saken er krevende, også for et kompetent og profesjonelt selskap som Norconsult. Ut fra kommunens svarbrev kan det se ut som at Norconsults mulige dobbeltrolle ikke har vært vurdert i forbindelse med kontraktstildelingen.


Nettopp i en slik situasjon kan det være gunstig med nye og kompetente øyne til å foreta den nødvendige konsekvensutredning for det maritime miljø i Topdalsfjorden.
Kommentarer? Gå til vår facebook-side eller send til post@argumentagder.no

Comments


bottom of page