top of page
  • Forfatterens bildeArgument

Miljørapport for Topdalsfjorden

Kommentar 25.01.2022: Rapporten om mulige konsekvenser for det marine liv i Topdalsfjorden foreligger nå. Den viser at planlagt utbygging av ny havn i Kongsgård-Vige ikke gir vesentlige miljømessige følger. Det er ikke overraskende hevder forfatteren, og mener at rapporten inneholder systematiske feil som strider mot fysiske lover.

Illustrasjon: Kristiansand Havn


Av Knut Sand, publisert 25.01.2022


Kristiansand kommune brukte sin «skjønnsmessige vurdering» til å velge ut Norconsult for dette oppdraget. Samme firma har også vært benyttet som konsulenter for ny havn i Kongsgård-Vige, Ringvei og senere også CO2 utslipp for Returkraft. Det er tre store og innbringende prosjekt som det får positive konsekvenser for dersom denne miljøundersøkelsen ender opp med en gunstig konklusjon. En slik gunstig konklusjon for alle disse prosjektene har denne rapporten levert.

Rapporten fra Sintef kan utvilsomt tolkes annerledes enn det som fremkommer i Norconsults konklusjon.

Det er i seg selv problematisk. Rapporten bør derfor bli gjenstand for kontroll av en organisasjon med ubestridelig, nøytral og faglig tyngde, eksempelvis Havforskningsinstituttet.

Ikke uventet viste rapporten fra Norconsult ingen vesentlige problemer for det marine liv. Fjorden vil ikke få noen merkbare endringer i salinitet eller vannutskiftning. Norconsult/ Sintef presenterte deler av sammendraget den 8. desember for formannskapet. Nå foreligger også rapport og underlag tilgjengelig for offentligheten. Den har med en strømsimuleringsrapport fra Sintef som er grunnlaget for de fleste av konklusjonene i sammendraget. Rapporten fra Sintef kan utvilsomt tolkes annerledes enn det som fremkommer i Norconsults konklusjon.


I miljørapporten fra Norconsult (tabell 4) fremkommer for alle de simulerte måneder en klar, men liten reduksjon, i middel vannmengde ved Varoddbrua. I simuleringen er vannmengden «før utbygging», og etter «utbygd» beregnet. Gjennomsnittlig reduksjon i vannstrømmen etter utbygging utgjør 1,24 m3 pr. sekund, eller ca 2 % av den naturlig gjennomstrømning. Det tilsvarer en reduksjon i årlig vannstrøm under Varoddbrua på rundt 40 mill m3. Finner vi denne reduksjonen problematisert, eller undersøkt i rapporten? Nei.


Vil en slik årlig reduksjon over tid føre til en ny og annerledes likevekt i fjorden? Sannsynlig.

Er det drøftet, problematisert og undersøkt i rapporten? Nei.


Jeg greier heller ikke å forstå at de har fått modellert/simulert inn tilstrekkelig sjøvann. I snitt så vil normalt ferskvann fra Tovdalsvassdraget (og andre) tilføre 60-65 m3/s til fjorden. Den tilførselen av ferskvann er nok til å løfte vannspeil på Indre Topdalsfjord og Ålefjærfjorden ca. 12 cm. Tidevannet er i snitt 20 cm. For å løfte vannspeilet i fjorden, så må det tilføres i snitt 40% sjøvann, 8 cm pr flo. Jeg finner ferskvannet i rapporten, men jeg finner ikke mengde sjøvann beskrevet. Men kanskje er det slik at det er øynene mine som innimellom er i veien?

Rapporten beskriver altså det jeg oppfatter som fysisk umulig.

Sintef er tydelige på at vi har en økning i vannhastighet (strømøkning) lokalt i området ved utbygd kai. Noe som rimer godt med en innsnevring. Men en bør også huske at en økning i hastighet vil gi en økning i friksjon, selv om den er liten og lokal. Det vil ha innvirkning på miljøet i fjorden. Rapporten (tabell 5) viser helt klare tendenser til at det for tre av de undersøkte månedene er økninger i vannmengde inn og ut av fjorden. Norconsult/ Sintef beskriver altså både økning i fart og en økning i vannmengde (masse). Legger vi disse betingelsene inn i en av fysikkens mest kjente formler (E=1/2mv2), så har vi en økning i energi, noe som er et totalt brudd på termodynamikkens første lov: energi kan ikke oppstå (eller forsvinne).


Rapporten beskriver med andre ord det jeg oppfatter som fysisk umulig. En hastighetsøkning alene og ved samme vannmengde som må til for å opprettholde dagens vannutskiftning, vil dessverre også medføre en økning i energi (vanntemperatur). Det vil igjen påvirke det marine liv i fjorden. Disse fysiske grunnforhold er ikke vurdert i rapporten. Det er underlig, og jeg kan heller ikke se at utvekslingen av vann som tidevann og hav tilfører fjorden er med i riktig skala.


Jeg håper at Norconsult kan ta seg bryderiet med å gi utfyllende svar.Kommentarer: Gå til vår Facebookside eller send til post@argumentagder.noComments


bottom of page