top of page
  • Forfatterens bildeArgument

Statsforvalteren


KRONIKK 29.1.21: Har Statsforvalteren i Agder har vært nøytral og fulgt korrekt saksbehandling? Tre viktige lokale saker: sammenslåingen til den nye stor-kommunen Kristiansand, utfylling av Tofdalsfjorden i forbindelse med ny containerhavn, og bygging av studentboliger på Lund Torv gir grunn til undring!


Illustrasjon: T. Vestaas

Av Bernt H. Utne, publisert 29.1.21


Fra 1. januar gikk Fylkesmannen over til å hete Statsforvalteren. Bakgrunnen for navneskiftet skal være ønsket om å ha kjønnsnøytrale betegnelser på viktige stillinger i samfunnet, og det er det ingenting å si på. Men hva driver de egentlig med hos Statsforvalteren?


Spørsmålet er blitt relevant i kjølvannet av tre prinsipielt viktige saker av lokalpolitisk betydning. Den ene gjelder kommunesammenslåingen til den nye storkommunen Kristiansand. Den andre gjelder Statsforvalterens tillatelse til utfylling i Tofdalsfjorden ved Kongsgård-Vige som forberedelse for ny kontainerhavn. Den tredje saken gjelder den omstridte byggetillatelsen for nye studentboliger på Lund Torv / Vabua, som Statsforvalteren også har hatt til behandling.


I forvaltningsloven § 17 er det nedlagt allmenne krav til saksbehandling. Der heter det at en sak skal være "så godt opplyst som mulig før vedtak fattes." Med bakgrunn i de tre nevnte sakene kan man lure på om Statsforvalteren har lest forvaltningsloven og de krav til saksbehandling som der stilles.


Samlet sett kan disse sakene gi et bilde av at Statsforvalteren, med sine nærmere 200 ansatte, bruker forskjellige briller for å studere en sak, avhengig av hva som er politisk ønskelig.

Som vi redegjorde for på Argument Agder i en egen artikkel av Øyvind Andresen 7.9.2020, ble to nei til sammenslåing til to ja på veien fra Statsforvalteren (den gang Fylkesmannen) til Stortinget. Anbefalingen fremgår av brev til Moderniserings- og kommunaldepartementet av 28.09.2016: "Kommunereformen i Agderfylkene – Fylkesmannens oppsummering av de

frivillige prosessene og tilrådning om framtidig kommunestruktur". Denne anbefalingen ble senere brukt som grunnlag for Stortingets vedtak om tvangssammenslåing av de tre kommunene. Ut fra de informasjoner som foreligger ser det ut til at Stortinget her ble feilinformert. Normalt er det en meget alvorlig sak som gjennom årenes løp har kostet mang en minister taburetten.


Utfyllingstillatelsen i Tofdalsfjorden er også underlig. En utfylling av slike dimensjoner det her er tale om krever en grundig konsekvensutredning for det marine liv i fjorden. Dette fremkommer i regjeringens forskrift for planlegging i sjøområder, hvor "Nyetablering av farleder, havner og havneanlegg, der skip på over 1 350 tonn kan seile og anløpe" nevnes konkret (kap. 4.2, pkt 8 b). At Statsforvalteren har gitt utfyllingstillatelse til Kristiansand Havn uten at slik konsekvensutredning foreligger er oppsiktsvekkende. Desto mer ettersom private eiere av strandlinje blir ilagt store bøter for ulovlig utfylling av sand til opparbeiding av egen badestrand.


Den siste saken om bygging av studentboliger på kvikkleire-grunn på Lund Torv / Vabua er heller ikke egnet til å styrke tilliten til Statsforvalterens saksbehandling. Saken er behørig omtalt på Argument Agder i en artikkel av Vidar Strisland 15. januar. De vanskelige geotekniske forhold som fremkommer i en konsulentrapport er ikke viet oppmerksomhet i Statsforvalterens vurdering av saken.


Vidar Strislands artikkel ble forelagt Statsforvalteren, og avdelingsdirektør Eva Louise Jørlo uttalte da at man "ikke ønsket å gi tilsvar nå." Denne artikkelen er også forelagt Statsforvalteren til uttalelse. Vi har ikke mottatt noe svar, og går derfor ut fra at man ikke ønsker å kommentere artikkelens innhold.


Samlet sett kan disse sakene gi et bilde av at Statsforvalteren, med sine nærmere 200 ansatte, bruker forskjellige briller for å studere en sak, avhengig av hva som er politisk ønskelig. Det er ingen tvil om at regjeringen Solberg og hennes støttespillere på kommunalt nivå ønsket kommunesammenslåing. Det er heller ingen tvil om at flertallet i Kristiansand kommune ønsker etablering av ny havn i Tofdalsfjorden. Og i saken om studentboligene har kommuneflertallet ønsket å gi byggetillatelse.


Stein A. Ytterdahl er som statsforvalter statens regionale representant som skal følge opp vedtak, mål og retningslinjer fra Stortinget og regjeringen. Han skal ikke lede et organ for overprøving av lokaldemokratiet slik man kan få inntrykk av i saken om kommunesammenslåing. Han skal heller ikke sette den forvaltningsmessige kikkert for det blinde øye, slik man fort kan få inntrykk av i havnesaken, og i saken om studentboligene på Lund.


Den allmenne tillit til stats- og kommunal forvaltning er avhengig av en nøytral og korrekt saksbehandling. Med bakgrunn i de tre omtalte saker er det hos Statsforvalteren åpenbart rom for forbedringer.Kommentarer? Send til post@argumentagder.no

Comments


Commenting has been turned off.
bottom of page