top of page
  • Forfatterens bildeArgument

Vabua, Lund Torv og kvikkleira


KRONIKK 15.1.21: Tragedien med kvikkleire-raset på Gjerdrum har gitt innbyggerne omkring Lund Torv en ektefølt angst for liv, hus og hjem. Faren for leirras som følge av den planlagte utbyggingen føles underkommunisert – både i muntlig og skriftlig form.


Norges Geotekniske Institutt - Kvikkleirekartlegging Sørlandet, 2017

Kartskissen viser området ovenfor Østerveien med faregrad 1 for leirskred (rosa), og "utløpsområdet" på Nedre Lund (blå-skravert) som vil bli revet med av skredmassene ved et evt. skred. I den samme rapporten vurderes konsekvensene ved et skred som meget alvorlige ("konsekvensklasse 3"). Sammenholdt med faregrad 1 gir det "Risikoklasse 3 - middels prioritet".Av Vidar Strisland, publisert 15.1.21


Det er stor skuffelse over den formen reguleringsplanen for Lund Torv til slutt fikk. Tragedien med kvikkleireraset på Gjerdrum har i tillegg gitt innbyggerne i området en ektefølt angst for liv, hus og hjem. Plan- og byggetaten i Kristiansand kommune og utbyggerne har nå en omfattende jobb foran seg med å overbevise innbyggerne om at dette ikke er problematisk.


De mest tekniske og vanskeligst tilgjengelige dokumentene i reguleringsplanen for Lund Torv handler om de geotekniske forholdene. De færreste av oss har lest rapporten til Multiconsult, og enda færre har antagelig forstått noe av den. Skadekonsekvens, sannsynlighet for ras og risikoklasse er så vidt nevnt i kommunens saksbehandling. Heller ikke Statsforvalteren sier noe om dette i sin vurdering av de geotekniske forhold. Mulige konsekvenser som har direkte betydning for liv og eiendom føles derfor underkommunisert – både i muntlig og skriftlig form.


Konsekvensene av et kvikkleire-ras i området er enorme. Parkveien, hele Solbygg Borettslag, deler av Solborg Borettslag, nesten hele Frydenlundveien samt Lund kirke og Lund Barnehage ligger i løsneområdet for skred. Utløpsområdet, dvs. området som vil bli dratt med som følge av massene, strekker seg fra Ole Bulls gate i nord til Tønnefabrikken i sør – altså nesten hele Nedre Lund.


Heldigvis er sannsynligheten for at ras skal inntreffe lav. Det enorme skadepotensialet plasserer likevel området i øvre ende av risikoklasse 3. I høyere risikoklasser enn dette bygger man normalt ikke. Man kan bygge høyt og stort i risikoklasse 3 - det legges det jo opp til. Forutsetningen er at man etablerer tilstrekkelig sikring. Dette er de kalde fakta før en spade er satt i jorda i Vabua og på Lund Torv !


I lys av Gjerdrum-raset må det forventes større fokus på å sikre grunnforhold og hellinger før store byggetiltak iverksettes i denne type områder. Tiltakene som Multiconsult nevner er støttevoll i bunnen av bakken – utgraving på toppen – samt kalksementpæling – i tråd med NVE sine anbefalinger. Problemet er at bystyret i gamle Kristiansand har vedtatt at bakkeprofilen i Vabua ikke skal endres. Den er på sett og vis hellig. Nå er nok ikke det realistisk lenger. Den konklusjonen trakk allerede Multiconsult i sin rapport fra 2017 – uten at politikerne fikk det helt med seg.


Vi vet at dersom vann skyller ut saltet i den marine leira som finnes i kvikkleireområder blir leira mer ustabil. Normalt er dette prosesser som tar hundrevis – kanskje tusenvis av år. Et stadig våtere klima med mer ekstremvær kan imidlertid akselerere denne prosessen. NVE og andre instanser har varslet at det kommer til å bli gjort grundige vurderinger framover om dette. Mulige konsekvenser av klimaendringer og hyppigere forekomster av ekstremvær er ikke berørt verken i rapporten fra Multiconsult eller i planbeskrivelsen for Lund Torv. Dette er forhold som burde vært vurdert i et hundreårs-perspektiv.


Det er mange bekymrede innbyggere i området som nå mener at man har tatt for lett på denne problemstillingen. Det er ikke betryggende når plan- og bygningssjef Venke Moe i Fædrelandsvennen 7. januar 2021 sier at Lund Torv og Vabua er et område som er grundig utredet.

 

Artikkelen har vært forelagt plan- og bygningssjef Venke Moe (1) og Statsforvalteren (tidligere Fylkesmannen) v/ avdelingsdirektør Eva Louise Jørlo (2).

(1) Venke Moe skriver at hun har forståelse for at hendelser det her refereres til vekker bekymring og at det tas på største alvor. Hun skriver at det er gjennomført utredninger av grunnforhold i tråd med NVEs (Norges vassdrags- og energidirektorat) veiledere og retningslinjer, avholdt flere møter med NVE, og hun mener at området er godt utredet. Hun skriver videre at ved bygging av planlagte studentboliger vil det være krav om geoteknisk prosjektering (med uavhengig kontroll), og at det for igangsettelse av bygging innenfor fareområde for skred er satt rekkefølgekrav til stabiliserende tiltak i Vabua i tillegg til geoteknisk prosjektering for gjeldende delfelt.


(2) Fra Statsforvalteren fikk vi følgende svar: "Statsforvalteren ønsker ikke å gi tilsvar til denne (artikkelen) nå."

 

Her er det fullstendige svaret fra plan- og bygningssjef Venke Moe:

"Reguleringsplanen det her vises til er en kommunal områdereguleringsplan og ble før vedtak behandlet gjennom en lang og omfattende prosess. I planprogrammet forut for selve planen ble det stilt krav til de utredninger som skulle gjennomføres i planprosessen – i tråd med lover, forskrifter, veiledninger og overordnede kommunale og regionale planer. Ved offentlig høring av planforslaget ble det hentet inn uttalelser til planforslaget og i denne sammenheng kunne overordnede fagmyndigheter legge ned innsigelse dersom planen ikke ivaretok gjeldende krav. Mht. fare for skred som denne artikkelen har fokus på, ble det i områdereguleringen gjennomført utredninger av grunnforhold i tråd med NVE’s (Norges vassdrags- og energidirektorat) veiledere og retningslinjer. Det ble deretter gjennomført uavhengig kontroll av de utredninger og undersøkelser som var utført. Vi hadde i prosessen flere møter med NVE og mener at området ikke bare er tilstrekkelig, men godt utredet. Prosjektering og bygging av planlagte studentboliger vil kunne igangsettes basert på gjeldende plan, men med krav om geoteknisk prosjektering (med uavhengig kontroll). For igangsettelse av bygging innenfor fareområde for skred, er det satt rekkefølgekrav til stabiliserende tiltak i Vabua i tillegg til geoteknisk prosjektering for gjeldende delfelt. Som plan- og bygningsmyndighet er det vårt ansvar å sørge for at kommunen behandler planer og byggesøknader i tråd med til enhver tids gjeldende lover og regler. Vi har forståelse for at hendelser det her refereres til vekker bekymring og tar det på største alvor."Kommentarer? Send til post@argumentagder.no


Comments


Commenting has been turned off.
bottom of page