top of page
  • Forfatterens bildeArgument

Svar til Elisabeth Sæther

Kommentar 04.08.2022: Statssekretær i Olje - og energidepartementet Elisabeth Sæther (Ap) unngår i sitt innlegg 29.07. om strømsituasjonen å svare på kravet om solidariske strømpriser i hele Norge. Strøm er ingen ordinær vare, men viktig infrastruktur som bør leveres til kostpris som med vann, avløp og renovasjon hevder tidligere statssekretær Randi Øverland (Ap).



Vatnedalsvatnet i Setesdal foto: Øyvind Andresen


Av tidligere statssekretær Randi Øverland, publisert 04.08.2022


Innlegget til statssekretær Elisabeth Sæther (Ap) i Olje - og Energidepartementet som kommenterte min artikkel om solidariske strømpriser i hele Norge, avkrever en nærmere oppfølging fra min side. For jeg må dessverre bemerke at mitt hovedanliggende om lik strømpris i hele Norge ikke er nevnt med et eneste ord fra statssekretær Sæther sin side. Budskapet mitt er altså oversett.


Elisabeth Sæther skriver at det er “forskjell på en rødgrønn og blå regjering”. Men altså ikke et ord om at prisforskjellene innad i Norge er usolidariske. I forrige uke fikk vi opplyst at strømprisen i Sørvest-Norge var 422 øre pr. kwh, i Sørøst-Norge 204 øre og i Midt-Norge og Nord-Norge var den 2 øre. Gjennomsnittsprisen iflg. Tor Reier Lilleholt, var da 167 øre. Etter min mening er det et meget interessant tall. Denne prisen framkommer når vi legger dagens høye markedspris til grunn og utjevner den på norske forbrukere. En solidarisk og lik strømpris kunne vært 167 øre.


I tillegg kommer avgifter og nettleie. Og nettleien er også forskjellig alt etter hvor du bor. Siden staten og kommunene eier nettet 100 prosent, kunne nettprisen med politisk vilje, vært utjevnet relativt raskt.


Men slik jeg ser det, er det foreløpig ikke vilje til å gjøre varige og langsiktige endringer av denne typen. Markedet styrer prisene, og etter det jeg kan se, er dette samme filosofi og ideologi som en blå eller blågrønn regjering ville ha styrt etter.

Jeg hevdet i mitt innlegg at produksjonspris og en viss fortjeneste, burde ligge til grunn for prissetting av strøm. Nettopp fordi dette ikke handler om en ordinær vare, men er infrastrukturtiltak på linje med vann og renovasjon. Der legges selvkostprinsippet til grunn. Vi betaler det det koster. Forslaget mitt er av varig karakter med et viktig solidarisk prinsipp i bunnen, ikke basert på markedspris.


Midlertidige tiltak skaper stor usikkerhet, og vi ser at refusjonsordninger er vanskelig å målrette på en god måte. Men jeg registrerer at både Regjeringen og flere av partiene på Stortinget, inkludert de «blå», er mest opptatt av støtteordninger til trengende. Hvem som er trengende til enhver tid er nesten umulig å finne ut av. I tillegg vil det være unødvendig mange som vil føle at de “står med lua i hånda”, som Gerhardsen-generasjonen kalte det. Slik skulle vi sosialdemokrater i alle fall ikke ha det! Ordninger som skaper flere støttemottakere er etter min mening, ikke verdig et velferdssamfunn som vårt.


Sæther innleder for øvrig kommentaren sin med å nevne ordningen der forbrukerne får subsidierte 80 prosent for strømpris over 70 øre kwh. Den ordningen nevner jeg også i mitt innlegg. Jeg er godt kjent med ordningen, og vet at statsautorisert revisor Aage Danielsen, for øvrig min ektefelle, oversendte et lignende forslag til daværende olje- og energiminister Marte Mjøs Pedersen, samt de parlamentariske lederne i SV, SP og AP på Stortinget. Forskjellen på forslaget som regjeringen kom med noen uker senere, er at Danielsen foreslo å subsidiere alt over 35 øre med 100 prosent. Hans forslag på 35 øre, var bygd på at prisen skulle fastsettes på grunnlag av gjennomsnittlig kraftpris de siste to årene. Han hadde i tillegg forslag om hvordan utgiftene på dette ville kunne dekkes opp av de astronomiske økte inntektene til det offentlige, penger som ingen hadde budsjettert med.


Ordningen regjeringen iverksatte har fått mange lovord. Statssekretær Sæther kaller det for “nybrottsarbeid”. Alt det er jeg enig i. Modellen er som vist, skissert av Aage Danielsen i skriv til sentrale personer nasjonalt 2.12.2021, men var langt mer gunstig enn regjeringens ordning. Der er innslagspunktet 35 øre og 100 prosent refusjon, mens regjeringen nå etter flere runder i Stortinget har lagt seg på 70 øre og 80 prosent refusjon.


Regjeringens ordning har vært og er til stor hjelp for husholdningene i Norge, men den er midlertidig og når ikke næringslivet! I tillegg har den ikke noe med lik og solidarisk prissetting på strøm å gjøre.



Kommentarer? Gå til vår Facebookside eller send til post@argumentagder.no


コメント


bottom of page