top of page
  • Forfatterens bildeArgument

Stor folkelig motstand mot nedbygging av Egsjordet


KRONIKK 5.3.21: Det er mange gode grunner til å bevare den siste gjenværende del av Egsjordene. Politikerne må lytte til folket (og regjeringen !) og omgjøre tidligere vedtak om utbygging når saken kommer opp påny.

(Ved behandling i BSU 04.03 ble det vedtak med 9 mot 2 stemmer for å omgjøre tidligere reguleringsforslag. Behandles i bystyret 17.03.21)Av Gunnar Hangeland, leder, Bondelaget i Kristiansand.

Publisert 2.3.21


Oppropet om vern av det siste Egsjordet har samlet over 500 underskrifter. Det er en sterk

oppfordring til politikerne om å omgjøre planene om nedbygging av jordet - som er viktigste

fôrgrunnlag for byens siste melkebonde, som bidrar til natur- og friluftsopplevelser for folk i

alle aldre, som rommer fredede kulturarvområder, og som er omsluttet av en vakker allé. Alt

dette vil gå tapt ved en nedbygging.


Her er et utdrag av kommentarer fra folk som har signert:

  • Jorda må beskyttes for enhver pris - nulltoleranse for nedbygging av matjord !

  • Matjorda er det viktigste vi har, og vi får den aldri tilbake

  • Kampen for å bevare matjorda i Kristiansand er forsømt av byens myndigheter

  • Vi må verne om matjorda. Det er nok av andre plasser å bygge på

  • Egsjordene er et unikt bynært historisk kulturlandskap som burde vært et landskapsvern-område.

Kun 2,5% av Norges landareal er dyrka mark (Nationen 15.2.21). Egsjordet utgjør en liten, men svært verdifull del av dette - rik matjord opparbeidet gjennom tusener av år. Matminister Olaug Bollestad (KrF) og kommunalminister Astrup (H) kom nylig (8/1-21) i et brev til alle landets kommuner med følgende oppfordring: "Av hensyn til lokal beredskap og matsikkerhet er det av avgjørende betydning at den ikke-fornybare arealressursen dyrket jord ivaretas, slik at mat kan produseres i hele landet".


På det aktuelle utbyggingsområdet hviler disse jordlagene på kvikkleire. Det ble kommentert

i merknaden fra NVE (8/1-21) da planen lå ute til ettersyn. NVE påpeker at dette må vies oppmerksomhet i plandokumentene. Alvejordet barnehage som ligger i samme faresone uttrykker i sin merknad bekymring for områdeskred – i følge NVEs merknad er ikke en slik bekymring ubegrunnet.


... vi trenger hver flekk med matjord og hver eneste bonde for å kunne ha en forsvarlig matsikkerhet.

Kommunens administrasjon er imidlertid ikke bekymret, verken for tap av matjord, for

kvikkleireskred, for forringelse av kulturlandskapet eller for økt press på den fine alléen. Til

Formannskapet 10/2-21 uttalte adminstrasjonen at planen var vedtatt, det var bare finpuss

igjen. Men det er det slettes ikke. Flere politikere som ikke kjenner historikken kunne bli

forledet til å tro at saken er avgjort - men den skal behandles i BSU (4/3-21) og i bystyret

17/3-21) ! Med en slik presentasjon opptrer administrasjonen nærmest som part i saken.


Delplanen som omhandler det siste Egsjordet skal altså nå opp til politisk behandling, og det

er fullt mulig for ansvarlige politikere å stoppe byggeplanene. Det planlagte hospic’et skal

ikke ha samdrift med sykehuset og kan uten problemer plasseres et annet sted. Det finnes

mange eksempler på at tidligere bystyrevedtak og planer har blitt omgjort med nye

politikere, ny kunnskap og ny innsikt. Siden 2016, da reguleringsplanen ble vedtatt, har

politikere og folk flest fått øynene opp for at vi trenger hver flekk med matjord og hver

eneste bonde for å kunne ha en forsvarlig matsikkerhet. Og for å ha et klimavennlig landbruk

som ivaretar natur og artsmangfold.


Vi setter vår lit til at politikerne i Kristiansand lytter til folket og til regjeringen i denne saken

og redder det siste vakre jordet på Eg som har sørget for mat til Kristiansands befolkning i

uminnelige tider.Kommentarer? Send til post@argumentagder.no


Kommentare


Die Kommentarfunktion wurde abgeschaltet.
bottom of page