top of page
  • Forfatterens bildeArgument

Ordføreren og hans rådgivere

Kommentar 28.04.2022: Ordførerens to politiske rådgivere er også samtidig medlemmer av bystyret. Det er ikke uproblematisk.


Ordfører Jan Oddvar Skisland


Av Bernt H. Utne, publisert 28.04.2022


Ordfører Jan Oddvar Skisland har ikke hatt noen heldig hånd med utførelsen av sin ordførergjerning. Det har først og fremst stormet rundt hans møteledelse. Koronapandemien og dens følger gjorde gjennomføring av nødvendige politiske møter mer krevende, og han måtte også manøvrere i et uvanlig ustabilt politisk landskap med mange partioverganger. Men slik er lokaldemokratiet. De enkelte representanter er personlig valgt av velgerne. Deres plass i bystyret tilhører altså ikke partiet de er innvalgt for, men representanten selv for hele valgperioden.


Forhold utenfor ordførerens kontroll har altså gjort ordførerrollen uvanlig utfordrende i denne valgperioden. Men Skisland har dessverre også selv bidratt til at situasjonen for ham er blitt unødvendig komplisert. Hans ansettelse av to personlige politiske rådgivere som samtidig også er innvalgt i bystyret er et nytt eksempel på hans naturlige talent for politisk uryddighet.


Ordføreren har siden 2007 hatt en egen politisk rådgiver i heldagsstilling. Til denne stillingen valgte Skisland ved valgperiodens begynnelse å ansette bystyrerepresentant Kenneth Mørk. Mette Gundersen ble valgt som Arbeiderpartiets gruppeleder, og ved hennes utnevning til statssekretær overtok Mørk hennes posisjon som gruppeleder i bystyret. Samtidig ble rådgiverstillingen delt i to halvdeler. Den ene halvdelen ble tildelt Jannike Arnesen, mens Mørk beholdt den andre halvdelen av stillingen samtidig som han ble gruppeleder for Arbeiderpartiets bystyregruppe.


Alt vel og bra. Tilsynelatende. Hvis det ikke hadde vært for spørsmålet om rådgivernes eventuelle dobbeltrolle som bystyrerepresentant samtidig som de også har et ansettelsesforhold til bystyrets leder, ordføreren. Ordfører Jan Oddvar Skisland er altså samtidig deres sjef i deres rolle som rådgiver, mens han i deres rolle som bystyrerepresentant er en av deres kolleger med likeverdig stemmerett. Det er kun ved stemmelikhet at ordføreren har dobbeltstemme. Ordførerens makt ligger altså først og fremst i hans enerett til å fastsette bystyrets sakskart, rekkefølge og gjennomføring av stemmegivningen og hans daglige kontakt med administrasjonen. Denne kontakten deler han nå i praksis med sine to rådgivere, Kenneth Mørk og Jannike Arnesen, som dermed får informasjon som andre bystyregrupper og representanter ikke får.


Slike dobbeltroller hvor viktig informasjon tilflyter ett parti, i dette tilfellet Arbeiderpartiet, før andre deler av bystyret er ikke uproblematisk. Informasjon gir også makt, og ved denne konstellasjonen med to rådgivere med samtidig stemmerett i bystyret har Arbeiderpartiet øket sin reelle innflytelse i bystyret. Nå har ikke Kristiansand en såkalt parlamentarisk styreform. Men hadde det vært tilfelle kunne Mørk og Arnesen ikke beholdt sin plass i bystyret samtidig som de var politiske rådgivere. Kommunelovens § 10-6 sier nemlig: "Personer som ansettes i slike politiske stillinger, skal fratre sine øvrige kommunale eller fylkeskommunale verv i ansettelsesperioden".

I tillegg kommer arbeidsgiver/arbeidstakerforholdet mellom Skisland som foresatt (arbeidsgiver) og Mørk/Arnesen som ansatte (arbeidstaker). De har dermed et avhengighetsforhold til hverandre som forutsetter gjensidig lojalitet. Dette avhengighetsforholdet vil selvsagt påvirke Mørk og Arnesens uavhengighet i forhold til sin oppgave som bystyrerepresentant og medlem i kommunale utvalg.


Ansettelsen av Kenneth Mørk og Jannike Arnesen som ordførerens politiske rådgivere mens de samtidig beholder sin plass i bystyret og øvrige kommunale utvalg er lovlig med den styreform som Kristiansand har valgt (Formannskapsmodellen). Men det er ikke alt som er lovlig som også er klokt. Det ryddigste her ville derfor være at bystyret innvilget Mørk og Arnesen permisjon fra sine folkevalgte verv etter Kommuneloven § 7-9 for den perioden de fungerer som politisk rådgiver for ordføreren. Alternativt kan begge fratre sin stilling som ordførerens rådgiver, og ordføreren kan tilsette en ny rådgiver som ikke samtidig er medlem av bystyret.Kommentarer? Gå til vår Facebvookside eller send til post@argumentagder.no


Comments


bottom of page