top of page
  • Forfatterens bildeArgument

Kristiansand Arbeiderparti – evne til å lytte? – frihet til å ytre?

Kommentar 20,04-2022: Vidar Ertzeid er sterkt kritisk til Kristiansand Arbeiderpartis politikk i forbindelse med sammenslåing til storkommunen. Han håper at partiet kommer på andre tanker.


illustrasjon: Magnor Pettersen

Av Vidar Ertzeid, Vi som vil ha Søgne kommune tilbake, publisert 20.04.2022


Arbeiderpartiet - sammen med fagbevegelsen - har vært kraftfulle aktører i byggingen av det moderne Norge. Det har vært mulig ved at partiet har fått tillit gjennom demokratiske valg og ved støtte fra et bredt folkelig engasjement i saker av stor betydning for vanlige folks liv. Tillit handler mye om å stole på at den/de som får tillit, har både vilje og evne til å gjøre det en blir bedt om eller det en lover. For Arbeiderpartiet har det vært viktig å formidle at en skal lytte til de brede lag av folket. Ikke i populistisk retning, men ta folk på alvor, gå i dialog, forstå folks meninger, la folk få ytre seg.


Det handler om å gi folk makt og innflytelse over egen hverdag. I Søgne ble det holdt folkeavstemming om sammenslåing med Kristiansand kommune. Et stort flertall i Søgne stemte nei til sammenslåing. Medlemsmøtet i Søgne Arbeiderparti var mot sammenslåing, flertallet i Søgne kommunestyre var mot sammenslåing, Arbeiderpartiet på Stortinget stemte mot sammenslåing. Likevel - resten av historien er trist og tragisk. Men motstanden mot sammenslåing er ikke blitt mindre i Søgne. Nå står kampen i Kristiansand bystyre om Søgnefolks rett til å ytre seg i form av en folkeavstemming for eller mot sammenslåing. En folkeavstemming som må forbeholdes Søgnes stemmeberettigede innbyggere.


Motstanden mot sammenslåing er ikke blitt mindre i Søgne.

Sist saken om folkeavstemming var oppe i bystyret, var hovedargumentet mot tilbakeføring av Søgne kommune frykten for hva det ville koste Kristiansand kommune. Arbeiderpartiet, representert ved ordfører og gruppeleder, var bærer av dette argumentet. Nå vet vi at Staten tar regningen, selv om den kunnskapen ble borte i kommunedirektørens arkiver altfor lenge.

Slik de politiske konstellasjoner er i bystyret i denne saken, har Arbeiderpartiet en nøkkelrolle. I denne saken er det ingen skam å snu. Ordfører og gruppeleder bør legge all tradisjonell prestisje til side og be partistyret/medlemsmøte om tilslutning til å stemme for en folkeavstemming under bystyrets behandling.


Vi er innforstått med tidligere vedtak fra Arbeiderpartiets medlemsmøte da ca. 60 medlemmer stemte mot å gå videre i den aktuelle prosessen. Senere har 2300 (to tusen tre hundre) stemmeberettigede innbyggere i Søgne - i et kort tidsrom under pandemien - skrevet under et opprop for reetablering av Søgne kommune.


Arbeiderpartiet har et stort tillitsproblem blant Søgnes innbyggere. Arbeiderpartiet i Søgne gikk dramatisk tilbake med ca. 33 % fra kommunevalget i 2015 til kommunevalget i 2019. Sannsynligvis skyldes det at Søgne ordføreren, Astrid Hilde, tilhørende Arbeiderpartiet - sammen med deler av partistyret var varme forkjempere for innlemming av Søgne i den nye storkommunen.


Arbeiderpartiet har et stort tillitsproblem hos Søgnes innbyggere

Ved Stortingsvalget i 2021 ble tilslutningen til Arbeiderpartiet i Søgne ikke bedret. Av ca. 8600 stemmeberettigede fikk Arbeiderpartiet i underkant av 1200 stemmer i Søgne.


Kommunetilhørighet er en stor sak for store deler av Søgnes befolkning, både i forhold til identitet, demokrati og levekår. Søgnes befolkning ønsker, håper og forventer å bli tatt på alvor. Et viktig skritt i den retning er at ordfører Skisland og Arbeiderpartiets gruppeleder får med seg egen partigruppe på å gi Søgnes befolkning mulighet til å ytre seg i en folkeavstemming. Folkeavstemmingen må være avgjørende, og det resultat som fremkommer, må respekteres og etterleves av alle parter. Vi har fortsatt tro på at de ideologiske instinkter og referanser om demokrati, rettferd og levekår er intakt hos den lokale Arbeiderparti-ledelsen/ordfører.Kommentarer? Gå til vår Facebookside eller send til post@argumentagder.no

Comments


bottom of page