top of page
  • Forfatterens bildeArgument

Effektivitet og stordrift i Kristiansand Kommune - Del 1 Kommunale byggeprosjekter

Synspunkt 29.09.2023: Vi som vil ha Søgne kommune tilbake vil i en serie artikler sette søkelys på hvor effektivt Nye Kristiansand bruker pengene sine og hvordan de angivelige stordriftsfordelene som ble lovet å komme innbyggerne i Søgne og Songdalen til gode slår ut. I denne første delen ser vi på byggekostnader på kommunale bygg.


Illustrasjon: Klepslandstunet i Søgne, foto privat

Av styret i «Vi som vil ha Søgne kommune tilbake» ved Morten Mosberg, publisert 29.09.2023


Vi vet allerede at mens lederen av fellesnemda og daværende ordfører i Kristiansand ga inntrykk av den nye kommunen ville avstedkomme stordriftsfordeler som skulle komme innbyggerne til gode gjennom avgiftslettelser så skjedde det motsatte. Innkrevingen av eiendomsskatt og kommunale avgifter økte kraftig etter sammenslåingen. Vi vet også at Kristiansand kommune ikke har hatt eller har noe mindre penger tilgjengelig enn andre kommuner, herunder Søgne og Songdalen, til å produsere tjenester med. Allikevel opplever innbyggerne i Søgne og Songdalen dårligere og mer sentraliserte tjenester til en langt høyere pris.


Høsten 2022 satte Fædrelandsvennen lys på hvordan "To like fortballbaner - skiller over 30 millioner i pris". Mens det i Birkenes kostet 16,5 millioner å bygge fotballhall bygde Kristiansand kommune fotballhall i Songdalen til en pris på 50 millioner. Blant annet på bakgrunn av denne prisforskjellen ba bystyret 28.09.2022 i sak 171/22 administrasjonen om en redegjørelse for prisnivået på kommunens byggeprosjekter sammenlignet med andre kommuner. 23. november kommer svaret fra administrasjonen til bystyret i sak 256/22-Administrasjonen hadde hyret in AS Bygganalyse for å sammenligne kommunens byggeprosjekter med andre offentlige og private byggeprosjekter. I konklusjonen til AS Bygganalyse kan vi lese at «Vårt generelle inntrykk er at prosjektene fra Kristiansand kommune ligger relativt likt i Kostnadsnivå med sammenlignbare prosjekter ellers i landet…..». I kommunens oversendelse av prosjekter til AS Bygganalyse som eksempler på kostnadsnivået i kommunens byggeprosjekter så finner vi flere prosjekter som ble prosjektert av Søgne kommune. Klepslandstunet med 64 boenheter med prosjektkostnad 285,8 millioner og det nye skolesenteret på Tangvall er begge to eksempler på prosjektering der mest mulig igjen for pengene stod sentralt helt fra planlegging til gjennomføring. Etter fradrag fra Husbankstøtte, Enovastøtte og momskompensasjon påførte Kleplandstunet kommunen bare 172,5 millioner i kostnader. Begge disse to prosjektene ble også levert på tiden og under eller på budsjett og bidrar godt til at bygge-kostnadsnivået i Nye Kristiansand kommer ut relativt likt sammenlignet med andre.


En annen sak som har kostet Kristiansands innbyggere dyrt er barnehagen på Øvre Slettheia som til slutt ble revet og påførte kommunen 42 millioner i direkte tap. Utgifter til eventuelt ny barnehage kommer i tillegg. Detaljene i hva som ligger bak de bygningsmessige svakhetene som igjen førte til omfattende råteskader er ikke fullt ut offentlig kjent. Det oppstod imidlertid konflikt mellom det tyske byggefirmaet og kommunen som igjen førte til at prosjektet endte som en økonomisk tragedie. I denne sammenheng er det verdt å trekke frem at det samme tyske byggefirmaet noe tidligere oppførte Sjøstjerna barnehage for Søgne kommune. Denne barnehagen ble oppført uten konflikt og er et godt bygg som tjener innbyggerne bra den dag i dag.


Sveiseskandalen på Odderøya renseanlegg er enda et prosjekt der svikt i prosjektgjennomføringen førte til ekstrakostnader for kommunen på totalt 140 millioner hvorav sveisearbeidene utgjorde 64 millioner.


Vi håper Nye Kristiansand i større grad fremover vil legge seg på en linje mer lik den nøkterne linjen Søgne kommune fulgte når det gjelder bruk av fellesskapets midler. Både når det gjelder valg av løsninger, prosjektering og gjennomføring. Som et greit eksempel til etterfølgelse viser vi til at Søgne kommune bestilte Kleplandstunet med fire helt like etasjer. Dette bidrar til lavere byggekostnader, mindre risiko gjennom byggingen og i det lange løp bedre kommuneøkonomi.


Stay tuned!Kommentarer? Gå til vår Facebookside eller send til post@argumantagder.no
Комментарии


bottom of page