top of page
  • Forfatterens bildeArgument

Tre verktøy i eldrepolitikken

Kronikk 31.01.2023: Pårørendes oppfølging og interesse for hvordan deres eldre opplever omsorgstilværelsen er et viktig korrektiv i eldreomsorgen. Samarbeid, hvor pårørende tar sine eldre hjem i ferieperioder, kan avlaste en presset eldreomsorg, og pleieryrkets attraktivitet må bedres vesentlig mener artikkelforfatteren.


Illustrasjon: Omsorg og pleie. foto privat

Av tidligere statssekretær Randi Øverland (Ap), publisert 31.01.2023


Mediefokus på eldreomsorg

Det er sannelig ikke enkelt å være politiker. Flere burde absolutt delta i politiske fora og si seg villig til å stille seg til disposisjon! Det kan vi håpe på.

I mellomtiden ser vi nå at enkeltpersoner som skuespillere, forfattere, politikere og mange andre kaster seg ensidig klagende over hvordan eldre blir behandlet. NRK viser kveld etter kveld eksempler på uverdig behandling av enkeltpersoner. Det er helt fryktelig å være vitne til.

Men heldigvis så sender NRK samtidig en serie om Demenskoret, som presenterer sterke og triste historier, samtidig som deltakerne viser glede og humør. Programmet gir håp om å kunne finne glede i musikk og fellesskap, men også håp om at forskningen fortsetter og kanskje kan klare å «knekke demenskoden».


Lokalpolitisk ansvar

Når det gjelder framstillingen av eldrepolitikken, gir den sannelig ikke mye håp!

Det ropes på at helseministeren må gå av! Men hva hjelper det?

For min del savner jeg den lokale debatten og forankringen. Lokalpolitikerne har hovedansvar for eldrepolitikken. Etter min mening ligger nøkkelen lokalt. Det gjelder lokalpolitiske prioriteringer og ikke minst institusjonsdriften. Staten legger rammene, men lokalpolitikerne mottar rammebevilgninger som de disponerer relativt fritt. Hvilke politikere eller politiske partier er det som er førende vedr. eldrepolitikken i Kristiansand? Vet du hvem det er?


Helseutvalg

Helseutvalget, med leder Espen Saga (H) og nestleder Ellen Rudnes (Rødt) i spissen, har det bystyre-delegerte ansvaret. I tillegg til disse to, er de fleste partiene representert i utvalget. Men er de synlige i mediebildet? Burde de være det?

Jeg tenker at det burde de absolutt være, ikke minst nå som fokuset er så sterkt på nettopp eldre i sykehjem og i hjemmesykepleien, og kanskje også i forhold til pasienter som kommunen har fått ansvar for og som skrives ut av sykehusene uten å kunne klare seg på egen hånd.


Eldreinstitusjonene

Dersom alt er i skjønneste orden er det kjempeflott! Men etter det jeg vet er det også i Kristiansand stort behov for sykehjemsplasser, flere ansatte, flere i heltidsstillinger, rekrutteringsutfordringer og behov for færre pleiere som har ansvar for hver enkel eldre i hjemmesykepleien.

Under pandemien kom det fram mye om forholdene rundt eldre. Ikke minst husker vi alle dødsfallene blant de eldste og svakeste på ulike sykehjem i byen vår. Jeg regner med at det ble gjort mange forbedringer etter dette. Men det går også an å ta noen grep for å forebygge ytterligere. For det er ledelsen sammen med de ansatte på den enkelte institusjon, som har ansvaret og omsorgen for de eldre som har hjemmet sitt på sykehjem. Det er de som skal sørge for at de eldre blir lyttet til og føler seg godt ivaretatt.


Verktøy 1: Pårørende

Jeg mener pårørende er avgjørende viktige personer. Kanskje mer enn vi kommer på. Jeg har ei venninne som besøker sin mor regelmessig. Hun har med noe godt å drikke og spise som mora og med-beboerne kan kose seg med i fellesskap. De prater mye og ler ofte. Min venninne observerer og får et klart inntrykk av hvordan hennes mor har det og hvordan sykehjemmet drives. Jeg tenker det er utviklende og viktig i seg selv. Jo flere som er innom som pårørende og bidrar litt til fellesskapet, desto flere får kjennskap til forholdene, og vil også kunne oppdage om det er uverdige forhold.


Verktøy 2: Samarbeid

For mange år siden snakket vår stortingsrepresentant Kari Henriksen om hvor viktig samarbeidet mellom beboeren, pårørende og sykehjems-ansatte er. Det var bl.a. like før en påske at vi hadde en interessant samtale om hvordan ledelsen organiserte vakt-kabalen i en slik høytid. Budsjettene var og er trange, de ansatte vil svært gjerne ha påskefri og i tillegg er det mange pårørende som tar sine eldre hjem på dagtid og evt. også flere dager i strekk. Ideen og utfordringene var at gjennom et nært og tillitsfullt samarbeid ville det kunne være mulig å planlegge vaktlister etter hvor mange beboere som reelt var til stede. Det vil selvfølgelig kreve et nært og stabilt samarbeid, men det ville kunne gagne alle parter dersom en på den måten kunne disponere sine ansatte med fleksible løsninger alt etter behov.


Verktøy 3: Rekruttering, pleieryrkets attraktivitet og lønn

Jeg har registrert at hovedutfordringen er antall ansatte. Det klages over syke-fravær på de enkelte institusjonene, mange og ufaglærte vikarer, små stillingsbrøker og ikke minst svak rekruttering. Kristiansand kommune har en del lærlinger i dag, men etter min mening kan tallet innen helsefagene gjerne dobles. Det skrives nye kontrakter i disse dager. Kommunen får tilskudd for å lære opp hver enkel lærling samtidig som de får unge og ivrige medarbeidere. På sikt sikrer det rekrutteringen. Uten læreplasser og hele stillinger, blir det heller ikke attraktivt å velge helsefagsyrkene.

Sykepleiere er selvfølgelig også helt avgjørende. Gjennom økt lønn og flere ansatte, vil forhåpentligvis yrkes-statusen øke, og kanskje mange av de mange tusen som er utdannet, men som ikke er i jobb som sykepleiere, vil komme tilbake. Egentlig så er det ikke mangel på antall utdannede sykepleiere i Norge! Utdanningskapasiteten er relativ høy, men frafallet er dessverre stort.

Skal en ha håp om mange og gode sykehjemsplasser, samt en kvalitativ hjemmesykepleie, er utdanning og kvalifisering avgjørende. Skal en kunne beholde helsepersonell, må en være villig til å legge til rette for hele stillinger og like mye lønn som f.eks. ingeniørene får! Forskjellen på gjennomsnittlig lønn for disse to profesjonene i dag, er over kr. 150 000,-.

Selv om det kun er et mellomoppgjør i år når det gjelder lønnsforhandlinger, kan grep gjennomføres!


Kommunevalg

Det er kommunevalg til høsten, og det blir interessant og viktig å høre hva de forskjellige partiene tenker om prioriteringer og ansvar de neste fire årene!Kommentarer? Gp til vår Facebookside eller send til post@argumentagder.no


Commenti


bottom of page