top of page
  • Forfatterens bildeArgument

Svekket tillit


KOMMENTAR 28.4.21: Måten to viktige saker - nedbygging av Egsjordet og flytting av sonekontoret i Songdalen - nylig ble håndtert på i bystyret inngir ikke tillit. Uryddig debattledelse og feilinformasjon i bystyret har ikke uventet ført til krav om lovlighetskontroll. Mette Gundersens åpenbare inhabilitet i saken om Egsjordet svekker tilliten til henne og hennes parti.


Foto: Argument Agder

Av Per M. Mathisen, publisert 28.4.21


Avvisning av debatt (1)

Da saken om Egsjordet skulle behandles på ny i bystyret 14.4 la ordfører Skisland sterke føringer på at den ikke kunne debatteres. Med henvisning til §35 i forvaltningsloven hevdet han at det kun skulle voteres over de to tidligere fremsatte forslag. Dette til tross for at flere partigrupper hadde sendt inn nye forslag til vedtak - disse ble det følgelig ikke anledning til å debattere og stemme over. 16 bystyrerepresentanter mente at saken skulle debatteres på ny. Det var representantene fra Demokratene, SV, Pensjonistpartiet, én representant fra Krf, to fra MDG og én uavhengig. Men de ble nedstemt.


Avvisning av debatt (2)

Et stort innbyggerinitiativ i Songdalen med nesten 2000 underskrifter ønsket at beslutningen om å flytte sonekontoret for hjemmetjenester skulle tas opp og drøftes i bystyret. Igjen henviste ordføreren til jussen og anmodet bystyret om å avvise dette ønsket. Han og flere representanter fra andre partier (Høyre, SP, Rødt, MDG) roste på generelt grunnlag innbyggerinitiativet, men mente at akkurat denne saken ikke kunne tas opp fordi den hadde vært debattert tidligere. Vi har informasjon som tilsier at dette er en sannhet med modifikasjoner. Saken ble bare debattert som ledd i de generelle budsjettforhandlingene, men har ikke tidligere vært drøftet som egen sak. Det kan derfor i høy grad stilles spørsmål ved om saken egentlig har vært behandlet tidligere, ettersom den ikke har vært fremmet som egen sak.


Velgerne bør merke seg hvilke partier som mener det de sier, og som fremstår som troverdige i bystyredebatter.

Det står ikke til troende at AP, Høyre, SP, Rødt og MDG synes det er "flott" med innbyggerinitiativ, når de i praksis ikke tar innbyggerne på alvor ved å lytte til deres synspunkter i en så betent sak. 27 representanter stemte for å behandle innbyggerforslaget. Det var KrF, Demokratene, FrP, Pensjonistpartiet, 3 (av 4) representanter fra SV og 4 uavhengige. Men også i denne saken ble mindretallet overkjørt.


Hvilke partier som tar innbyggerinitiativ på alvor har trolig betydning i valgåret 2021. Velgerne bør merke seg hvilke partier som mener det de sier, og som fremstår som troverdige i bystyredebatter.


Mette Gundersens inhabilitet

Gruppeleder for Ap, Mette Gundersen, meldte seg ikke inhabil i saken om Egsjordet. I følge den samme forvaltningsloven som ordføreren henviste til ovenfor er en folkevalgt inhabil når vedkommende «... er medlem av styret ... for et selskap som er part i saken» (§6). Gundersen satt i styret i Vårt eget hus AS, et datterselskap til Foreningen for barnepalliasjon. Formålet med dette selskapet var å legge tilrette for og planlegge barnehospicet. Selskapet ble lagt ned tre måneder før saken var oppe i bystyret, etter at kommunens eget næringsselskap KNAS hadde overtatt prosjektet. Både Odd Nordmo (H) og Trond Blattmann (Ap) erklærte seg inhabile fordi de sitter i styret i KNAS.


I bystyremøtet 23. mars ble Gundersen bedt om å redegjøre for sin egen og selskapets rolle i hospice-saken. Hun kom da med en ytterst vag forklaring om at hun hadde avklart habiliteten med «administrasjonen». I det ekstraordinære bystyremøtet 14.4 ga kommuneadvokaten fra talestolen klar beskjed om at han ikke hadde hatt denne saken til vurdering. Opptrinnet var oppsiktsvekkende, og etterlater spørsmål om hvem i administrasjonen Gundersen har "avklart sin habilitet med". Kommuneadvokaten, som er den ansvarlige for habilitetssaker, kan det ikke være. Hvem var det da?


Mette Gundersen var ved behandlingen av saken åpenbart inhabil. Saken svekker tilliten til henne selv, og ettersom hun er gruppeleder også hennes parti. Ingen stilte spørsmål da habilitetsspørsmålet ble debattert, selv om det var åpenbart at hun var på meget tynn is.


Administrasjonens rolle

Det finnes en veileder om habilitet i kommuner og fylkeskommuner. I forordet står det:

Kommunalforvaltningen skal være tillitskapende og bygge på en høy etisk standard, jfr. Kommuneloven §1. Med dette siktes det til at folkevalgte og tjenestemenn, i sine avgjørelser og handlinger, skal ta hensyn til normer, formål og verdier som bidrar til virksomhetens objektivitet og uavhengighet. Verdier som åpenhet, rolleklarhet og etisk bevissthet er sentrale i å legge til rette for at innbyggerne kan ha høy tillit til kommunene.


Det er underlig at Gundersen etter å ha arbeidet aktivt for en privat forening, i løpet av tre måneder på mirakuløst vis skal ha blitt en «nøytral» folkevalgt i denne saken. Kommunedirektør Camilla Dunsæd argumenterte med at selskapet ble lagt ned tre måneder tidligere. Det indikerer at den i administrasjonen Gundersen "avklarte" sitt habilitetsforhold med kan ha vært kommunedirektøren.


Demokratene har bedt Statsforvalteren om lovlighetskontroll av spørsmålet rundt Gundersens habilitet, og om demokratiske spilleregler ble blitt fulgt da bystyret avviste å ta saken om Egsjordet opp til ny debatt i møtet 14.4.Kommentarer? Gå til vår facebook-side eller send til post@argumentagder.no


Comments


bottom of page