top of page
  • Forfatterens bildeArgument

SKMU og forslag til statsbudsjett

Analyse 18.10.2021: I Statsbudsjettet for 2022 var 20 millioner av støtten til Sørlandets Kunstmuseum (SKMU) strøket. Det har etterlatt huller i museets finansieringsplan, og satt sinnene i kok blant landsdelens kulturopptatte innbyggere. En av dem som reagerte sterkest var Fædrelandsvennens kulturredaktør, Karen Kristine Blågestad, som i en kommentarartikkel fryktet at det ikke ville bli "gratis chablis og kanapeer på åpningsfesten".

Illustrasjon T. Vestaas


Av revisor Aage P. Danielsen, publisert 18.10.2021


Forslag til statsbudsjett for 2022 foreligger nå. SKMU søkte om 20 millioner i ekstra tilskudd for året 2022, men har ikke fått innvilget noe av dette. 11 millioner var ment å være en evigvarende og årlig opptrapping, og 9 millioner var et engangsbeløp i forbindelse med flytting.

«Veldig skuffende», sier direktør Fuglestad om budsjettforslaget. Men for oss som har fulgt saken, var avslaget ikke uventet. Historikken i saken talte ikke for en slik opptrapping.

Den er slik:


Søknad om opptrapping av driftstilskudd

I 2018 søkte SKMU Kulturdepartementet om årlig opptrapping av tilskudd fra 11,4 millioner til 29,3 millioner fram til siloen ble satt i drift. Det skulle dekke økte driftsutgifter og finansieringskostnader til SKMU, som forventet å måtte oppta lån på 265 millioner for å finansiere prosjektet. Det var en urealistisk søknad. Departementet gir driftstilskudd årlig, men ikke tilskudd til lånekostnader over tid. I stedet kan man søke om investeringstilskudd til prosjektet. SKMU søkte i utgangspunktet ikke om investeringstilskudd.


Søknad om investeringstilskudd

Søknaden om opptrapping av driftstilskudd ble avslått. SKMU ble i stedet oppfordret til å søke om investeringstilskudd, og fikk innvilget slikt med 175 millioner, og beholdt samtidig eksisterende driftsstøtte. Det løste egentlig finansieringen, slik at renter og avdrag ville bli langt mindre enn SKMU la til grunn. Men det førte også til at kommune og fylkeskommune ikke trengte å oppjustere sine tilskudd ut over vanlig prisnivåendring. Fordelingen har vært og er at statens bidrag utgjør 60 % og kommune/fylkeskommune 40 %. Det generøse investeringstilskuddet var derfor en strek i regningen for SKMU. Dette fordi et ja til den opprinnelige søknaden om opptrapping av driftstilskuddet ville utløst nye millioner fra kommune og fylke som kunne benyttes til drift som det egentlig ikke var behov for i byggeperioden.


Følger for prosjektet

SKMU applauderte likevel investeringstilskuddet på 175 millioner, og kommune/fylkeskommune sa ja til prosjektet, men under den forutsetning at økte driftstilskudd ikke kom på tale før SKMU hadde flyttet inn i bygget, og senest 30.juni 2022. Ved senere innflytting viderefører man det «gamle» tilskuddet inn til det har skjedd.


Økte byggekostnader

Det viste seg raskt at prosjektkostnaden på 530 Millioner for bygget ikke ville holde. Ifølge daværende ordfører i Kristiansand, Harald Furre, var det ikke uventet, men snarere vanlig for slike prosjekter. Beløpet ble oppjustert til 610 millioner for selve bygget. Prosjektet sto i fare for å ikke bli realisert, men ble reddet ved at AKO stiftelsen trådte til og påtok seg ansvaret for ytterligere finansiering av differansen på 80 Millioner.


Nåværende situasjon

Bygget, som opprinnelig skulle stått ferdig i år, er blitt forsinket, og åpnes først i 2023.

Driften av SKMU har de siste årene gitt underskudd, men er dekket opp med gaveforsterkningstilskudd og driftstilskudd fra AKO stiftelsen.

Det ble i forbindelse med byggebudsjettet reist spørsmål om flyttekostnader, inventar og utstyr var med i budsjettet. Dette ble besvart med at det ikke var tilfelle, men at flytting skulle skje med egne ansatte, og at gjenbruk av inventar/utstyr ville medføre at dette ikke ville bli noe vesentlig beløp.


Fornyet søknad

Men allerede i 2019 mener SKMU noe annet. I notat til Kulturdirektøren i Kristiansand anslås det nå at utgifter til flytting, inventar og utstyr vil bli betydelige, men at SKMU søker å finne alternativ finansiering av disse. I 2021 søker SKMU likevel Kulturdepartementet om å få dekket deler av disse med 9 millioner fra Kulturdepartementet for 2022. I notatet til Kulturdirektøren anslår SKMU at det i første driftsår vil være behov for et tillegg på 12,9 millioner kroner til drift og 2,8 millioner til dekning av finanskostnader. Sistnevnte dekkes ikke av Kulturdepartementet. Med vanlig 60/40 fordeling mellom stat og kommune/fylkeskommune tilsier dette et økt driftstilskudd fra staten med 7,5 millioner. I 2021 er dette i SKMU sin søknad for 2022 økt til 11 millioner. Departementet binder seg aldri for mer enn ett år av gangen, men SKMU gir likevel i søknaden beskjed om at denne opptappingen er forventet å bli evigvarende.


Underfinansiering

Det har derfor hele tida vært klart at den opptrapping med nye ansatte som SKMU har gjennomført, ikke har vært finansiert. Dette ble påpekt av både politikere og eksterne fagfolk som kvalitetssikret prosjektet. Samtidig er det klart at det heller ikke har vært penger til utstyr og flytting. Alternativ finansiering som SKMU skulle søke å finne, har åpenbart ikke ført fram.


AKO - Kunststiftelse

AKO stiftelsen har vært en trofast bidragsyter, og har fram til 2021 reddet prosjektet.

Og det er nok ikke uten grunn. AKO stiftelsens styreleder, tidligere ordfører Arvid Grundekjøn fra Kristiansand, sitter jo i styret for SKMU sammen med Nicolai Tangen. Og det gjør de selv om avtalen om disponering av billedsamlingen ennå ikke har tredd i kraft. Det skjer først når bygger åpner for publikum. De har derfor et særlig ansvar, men også interesse av at bygget ferdigstilles. Og dermed også for at driften blir tilført ekstra driftsmidler og kapital. Det vil de nok gjøre også i 2022. Styret plikter å påse at museet har en positiv egenkapital.


Risiko og behov for realistisk budsjettering

Kulturdepartementet understreker i sine tilsagnsbrev behovet for en realistisk budsjettering av egeninntekter og styrets ansvar i tilknytning til dette. Med en minimal egenkapital som buffer, er risikoen betydelig. Styret er selvsagt klar over dette. Det er nok derfor AKO i flere år har tilført midler til driften. Det kommer de nok til å måtte fortsette med, i alle fall til siloen åpner.


Forventet resultat

Kulturredaktøren i Fædrelandsvennen kan ta det med ro. Det blir nok åpning en gang i 2023. Men hennes drøm om servering av chablis under åpningen må hun kanskje se langt etter. For her i distrikts - og utkant Norge, som hun mener vi er en del av, er vi samtidig også det mørke fastland. Og her er tradisjonen slik:

Mat medtas. Kaffe fås på stedet. Offer til driften mottas!Kommentarer? Gå til vår Facebookside eller send til post@argumentagder.no
Comments


bottom of page