top of page
  • Forfatterens bildeArgument

Levedyktig containerhavn i Kristiansand

ANALYSE: Plasseringen av containerhavn i Kristiansand er bare én av de «gordiske knutene» som preger byens politikk. Og noen enkel løsning finnes ikke.Av Bernt H. Utne – publisert 4. mai 2020


Samferdselsdepartementets havnestrategiplan fra 2015 beskriver en betydelig overkapasitet innen containersektoren på Sør- og Østlandet. Av dagens syv containerhavner i området er det bare Oslo som utnytter mer enn femti prosent av kapasiteten.


Samferdselsdepartementet ønsker derfor færre havner, og åpner for stimuleringsmidler til havner som vil slå seg sammen. Det reelle behovet for containerhavner på Sør- og Østlandet anslås til tre, muligens fire havner. I tillegg til Oslo er det én på østsiden, og en eller to vest for Oslofjorden.


I Norge skal lokale, regionale og sentrale planer passe sammen. Lokale og regionale planer må tilpasse seg de føringer som kommer fra sentralt hold. En skulle derfor tro at en dyktig havneadministrasjon ville ta innover seg sentrale føringer ved utarbeidelse av lokal havneplan, og presentere løsninger med håp om sentral tilslutning. Bare slik kan Kristiansand forvente å forbli en av de to levedyktige containerhavnene vest for Oslofjorden på lengre sikt.

... en lokal havneplan som forutsetter vekst det ikke er grunnlag for.

Men uten å skjele til Solberg-regjeringens strategi har havneadministrasjonen i Kristiansand, og med havnestyrets velsignelse, bestilt og fått en lokal havneplan som forutsetter vekst det ikke er grunnlag for. Den årlige vekstraten på 2,9 %, som den lokale planen forutsetter vil vare frem til 2065, er basert på veksten i containertrafikken frem til og med 2015. Men de senere årene har containerantallet stagnert på lavere eller samme nivå som i 2015. Fergene, som er forutsatt værende i sentrum, tar også mer av godstrafikken. Grunnlaget for havneplanens vekstprognose med tilhørende plassbehov er derfor ikke realistisk.


Det er mot denne bakgrunn man må betrakte alternativet med ny containerhavn i KMV-området. Plassbehovet er altså langt mindre enn hva som tidligere er forutsatt, her finnes god dybde for alle typer skip, jernbanetilknytning er mulig, og nytt regionalt drivstoffanlegg kan samordnes/integreres i ny terminal.


Nylig bestilte et flertall i Kristiansand bystyre en utredning om havneproblematikken fra rådgiverselskapet Asplan Viak. Dersom denne utredningen har brukt beregningene for plassbehov i havneplanen av 2015, vil den gjøre lite nytte for seg. Med slike helt urealistiske vekstrater, som i realiteten innebærer at containerhavnen i Kristiansand innen 2065 skal håndtere like mange containerenheter som Oslo havn gjør i dag, kan man bare få ett svar. Nemlig det svaret man har fått: Det blir for dyrt.


Alle gode krefter innen politikk, administrasjon og næringsliv bør samles om det eneste reelle alternativ for å beholde containerhavn i Kristiansand, nemlig nedskalert havn i KMV-området.

Samferdselsdepartementets havnestrategiplan er nemlig tydelig på at nedleggelse av containerhavnen i Kristiansand er en mulig løsning!

Skulle en nøktern vekstanalyse vise at plassbehovet i kaiområdet er større enn det som er tilgjengelig, kan behovet avhjelpes med en innlandshavn (dry-port) i Langemyrområdet. Og skulle analysen tilsi at dette likevel ikke er mulig, må man bare erkjenne at det reelle alternativet ikke er containerhavn i Kongsgård-Vige eller i Mandal. Samferdselsdepartementets havnestrategiplan er nemlig tydelig på at nedleggelse av containerhavnen i Kristiansand er en mulig løsning!


Havnen kan på kort tid flyttes til Larvik, som har mer enn nok kapasitet til å håndtere den samlede trafikken. Der er det også jernbane til terminalen, i tråd med overordnede føringer i Regjeringen Solbergs havnestrategiplan. Trolig vil man dermed kunne få mer gods over på jernbane ved at containere til Sørlandet fraktes videre med tog, og man vil bedre økonomien i den såkalte «genistreken», sammenkoblingen av Sørlandsbanen med Vestfoldbanen.


Skulle dette bli enden på visa, skyldes det slett politisk håndverk fra nåværende og tidligere politisk ledelse, godt avhjulpet av en virkelighetsfjern havneadministrasjon!


Kommentarer? Send til post@argumentagder.no

Opmerkingen


bottom of page