top of page
  • Forfatterens bildeArgument Agder

Kuppet

Kommentar 31.01.2024: Generalforsamlingen i Foreningen for Barnepalliasjon (FFB) skulle opprinnelig vedta avvikling og tilbakebetaling av aktiva for å unngå konkurs. Slik gikk det ikke. I stedet ble foreningen overtatt av nye krefter, som fikk full kontroll med foreningens eiendeler.Av Bernt H. Utne, publisert 31.01.2024


Uoppsigelig leieavtale?

Stadig nye fasetter avsløres i den mye omtalte skandalen rundt barnepalliasjonssenteret på Eg. Foreningen, som opprinnelig skulle stå for driften av senteret, har nå endret navn til "Huset på Eg". Med navneendringen har foreningen også fått nytt formål. Nå skal den drive med utleie av lokalene den disponerer på det foreningen hevder er en "uoppsigelig leieavtale".


Leitakers virksomhet og avslutning av leieforholdet

Argument Agder har nå fått innsyn i leieavtalen. Den er langt fra uoppsigelig. Snarere meget oppsigelig. For i leieavtalen inngår nemlig et punkt om leietakers virksomhet. Der heter det at formålet er "drift av barnehospice med tilhørende virksomhet" og at endring av virksomheten ikke er "tillatt uten utleiers samtykke." Videre fremgår av leieavtalen at "opprettholdelse av eiendommens virksomhetsprofil/virksomhetssammensetning" skal ansees som saklig grunn for å nekte endring av virksomheten. Tilsvarende betingelser som endring av virksomhetsprofil gjelder for fremleie. Når foreningen endrer navn, og med det endrer formål for virksomheten, kan det begrunne en avslutning av leieforholdet.

Dessuten kan leieforholdet avsluttes ved "vesentlig mislighold" av leieavtalen. Det fremgår av avtalen at manglende betaling av leien alltid skal ansees som vesentlig mislighold.


Utkastelse

Utleier er Kristiansand Næringsselskap, KNAS, som er et heleid kommunalt selskap. Krav om betaling av leie for første kvartal er sendt ut fra KNAS. Leien pr. måned er indeksregulert og utgjør nå i overkant av kr. 360 000 pr måned. Med nåværende nivå utgjør leien ca 4, 2 mill. pr. år. Det er ikke offentlig kjent om leiefakturaen for 1. kvartal er betalt. Men med den økonomi som nå avtegner seg er det lite trolig at foreningen har midler til å betjene leien. Flere betingelser for en snarlig avslutning av leieforholdet er derfor innfridd. Ansvaret for å igangsette utkastelse hviler nå på KNAS som utleier.


Sluttregningen for dette "eventyret" havner altså til syvende og sist hos skattebetalerne i Kristiansand.

Kommunens viljeserklæring

Med viljeserklæringen fra kommunen om å kunne tre inn i leieforholdet ved foreningens eventuelle mislighold, som Kristiansand etter krav fra KNAS har akseptert, er imidlertid leien kostnader som kommunen må betale for bruk av lokalene. Sluttregningen for dette "eventyret" havner altså til syvende og sist hos skattebetalerne i Kristiansand.


Hva gikk galt?

Hvordan kunne det gå så galt? Referatet fra foreningens årsmøte 12. april 2023 viser at interimsstyret ledet av Ansgar Gabrielsen fremmet følgende forslag til vedtak:

"Foreningen for Barnepalliasjon avvikles og oppløses i henhold til vedtektenes §12. Eventuelle gjenstående midler overføres til den nye driften av det planlagte senteret for barnepalliasjon.

Som avviklingsstyre velges sittende styre ved Ansgar Gabrielsen (styreleder)

Forhandlingene med Kristiansand Kommune videreføres med målsetting om en avtale om bruk av huset som i størst mulig grad er i tråd med opprinnelige planer.

Det opptas forhandlinger med huseier KNAS, med målsetting om terminering av leieavtalen i løpet av avviklingsperioden."


Generalforsamlingens flertall avviser interimstyrets forslag

Interimstyrets forslag til vedtak ble imidlertid ikke godkjent av flertallet av de 47 fremmøtte medlemmene. Da dukket Knut R. Johannessen uventet opp på scenen. Han fremmet forslag til nytt styre med ham selv som styreleder. Johannessen hadde meldt seg inn i foreningen

for barnepalliasjon (FFB) kort tid før årsmøtet. Som nærmere redegjort for i artikkelen "Drømmen som brast" i Argument Agder 10. januar har Johannessen en fortid fra flere ulike forretningsinitiativ som har det til felles at de har endt med knall og fall. Ingen av dem har noe med barnepalliasjon å gjøre.


Kuppet

Forslaget fra Johannessen var betinget av at et samlet styre med navngitte kandidater ble valgt. Enten måtte alle foreslåtte kandidater velges, eller ingen. Med andre ord et "take it - or leave it"-forslag, som også innebar at generalforsamlingen ga fullmakt til det nye styret om å konstituere seg selv med fordeling av verv. Forslaget lød: «Generalforsamlingen godkjenner forlag til nytt styre for Foreningen for barnepalliasjon FFB». Når Gabrielsens plan om styrt avvikling av foreningen ikke fikk flertall på generalforsamlingen kan Johannessens forslag ha fortonet seg som en forlokkende mulighet. I alle fall ble det vedtatt. Enstemmig. Knut R. Johannessen hadde dermed lykkes i sin plan om å overta kontrollen med foreningen.


Full tilslutning

Ansgar Gabrielsen må ha blitt overrasket og skuffet over at hans forslag ikke fikk flertall. I alle fall viser referatet fra generalforsamlingen at han stemte for Johannessens forslag. Åpenbart uten noen nærmere vurdering av forslagsstillerens bakgrunn og seriøsitet. Det gjorde også tidligere barne - og familieminister, Laila Dåvøy, som i lengre tid hadde opptrådd som foreningens "høye beskytter". Også grunnleggeren av FFB, Natascha Pedersen, stemte for forslaget.


Tilgang til likvide midler

Kuppet var dermed fullbrakt. Knut R. Johannessen hadde fått full kontroll med foreningen. Og dens pengekasse. Som på det daværende tidspunkt etter interimstyrets beretning til generalforsamlingen inneholdt ca. 3 millioner kroner i bankinnskudd, samt en attraktiv leilighet til en verdi av over 5 mill. På leiligheten er det imidlertid 21.02.2023 tinglyst en panteheftelse til Sørmegleren på kr. 6 588 000. Panteheftelsen er tatt opp i Ansgar Gabrielsen periode som styreleder. Heftelsen er derfor trolig en del av Gabrielsens plan for en styrt avvikling av foreningen. Som altså ikke fikk flertall på generalforsamlingen i april 2023. Tvert i mot ble Knut R. Johannessen enstemmig valgt, og fikk som styreleder full disposisjonsrett over alle foreningens aktiva. Et salg av leiligheten var dermed betinget av hans underskrift på salgskontrakten.


Hvordan den økonomiske situasjon i foreningen nå er vet trolig bare Johannessen.

Foreningens aktiva kan betale utestående gjeld?

Mesteparten av foreningens midler var av Gabrielsen tenkt som oppgjør for foreningens utestående fordringer for å unngå konkurs. Men fortsatt har ikke Staten fått 6,5 mill. kr som er krevd tilbakebetalt. Knut R. Johannessen uttalte 27. januar til Fædrelandsvennen at foreningen ikke kan "betale et så stort krav før vi har nok penger til det". Leiligheten er ennå ikke solgt. Heller ikke inventar eiet av FFB er avhendet. Hvordan den økonomiske situasjon i foreningen nå er vet trolig bare Johannessen. Kanskje er kassen tom?

Og de som i sin tid støttet Johannessen fortviler. Laila Dåvøy har nå trukket seg sammen med flere andre av Johannessens øvrige støttespillere.


Etterpåklokskap

Tilbake sitter de "etterpåkloke". De er mange, og finnes innen politikk, offentlige etater og blant ildsjeler som brenner for det ideelle formål foreningen skulle dekke; hjelp til døende barn og deres pårørende.

Egentlig burde denne saken ikke overraske. Men gjør det sikkert. For veien mot denne skandalen er brolagt med de beste intensjoner, og tilrettelagt av Høyres ideologiske forestilling om privatiseringens velsignelser. Det er disse "velsignelsene" vi her ser eksempler på.

Og så skal man ha respekt for etterpåklokskapen. For i mangel av all annen klokskap er etterpåklokskapen den eneste klokskapen man har. Dessverre!Kommentarer? Gå til vår Facebook-side eller send til post@argumentagder.no

Commentaires


bottom of page