top of page
  • Forfatterens bildeArgument Agder

Hva skjer med barnehospicet?

Kommentar 18.01.2024: Foreningen for barnepalliasjon har nå endret navn til "Huset på Eg", og satser friskt på å drive videre. Helsedepartementet mener det skjer med midler som ikke er tildelt foreningen. Ansvaret er styrets.


Av Aage P. Danielsen, publisert 18.01.2024


Knusende kritikk

Kaoset omkring barnehospicet fortsetter. Det viser seg nå at Helsedepartementet allerede i desember 2023 satte foten ned med hensyn til å sikre sitt krav på 6,5 millioner mot Foreningen for barnepalliasjon (FFB). Departementet retter egentlig en knusende kritikk mot foreningen, og avviser foreningens henvendelse om et møte 20.desember 2023. Det mest alvorlige i svaret fra departementet er likevel følgende;


"Slik dere omtaler likviditeten, kan det se ut som om foreningen har vært driftet på midler i 2023 som ikke har vært tildelt dere. Det er i tilfelle svært alvorlig." (sitat fra brev/epost til FFB fra Helsedepartementet)


På generalforsamlingen i foreningen den 9. januar i år var et punkt på agendaen «orientering om den økonomiske situasjonen» i foreningen. Jeg antar derfor at departementet sitt syn ble gjort kjent for medlemmer og styret i foreningen på generalforsamlingen.


Kommunens rolle

Så mens den saken ruller videre kan det være på sin plass å se på Kristiansand kommune sin rolle i saken.


Det er Kristiansand Næringsselskap AS (KNAS) som er eier og leier ut eiendommen til FFB.

Men bak utleieforholdet har også Kristiansand kommune en viktig forpliktelse. Den innebærer at kommunen ved mislighold av avtalen i praksis trer inn i denne. Forpliktelsen ble formulert slik i formannskapets møte den 24.6.2020:


"Kommunedirektøren redegjorde for utsendt notat 19.06.2020. Det bes om tilslutning fra formannskapet om at Kristiansand kommune kan gå inn i leieforholdet mellom KNAS og FFB, dersom leietager ikke overholder leieavtalen med KNAS eller leieforholdet misligholdes.

Flertallet i formannskapet ga sin tilslutning til dette.

Protokolltilførsel

SV/SP fremmet følgende protokolltilførsel;

Representantene fra SV/SP vil uttrykke skepsis til at kommunen påtar seg risiko for leie av bygget KNAS bygger for utleie til barnepalliasjonsforeningen"

KNAS vedtok etter dette med følgende begrunnelse å inngå avtalen:

"I dette brevet (fra kommunen, vår tilføyelse) fremgår det at kommunen ikke har anledning til å gi en kommunal garanti, men det er mer formulert som en viljeserklæring til å tre inn i leieforholdet til egen virksomhet dersom situasjonen skulle kreve dette."


Men realiteten er nok likevel at forpliktelsen overføres til kommunen.

Kommunens viljeserklæring

I brevet viste kommunedirektøren til at en garanti ville være i strid med kommunelovens regler.

Det er en viss forskjell på en leiegaranti og det kommunen nå forplikter seg. En leiegaranti innebærer en umiddelbar innbetaling fra garantisten ved mislighold, mens den formuleringen som her er valgt - slik KNAS tolker den - innebærer at kommunen egentlig overtar eiendommen til egen virksomhet. Men realiteten er nok likevel at forpliktelsen overføres til kommunen. Og den utgjør et beløp på 4,3 MNOK årlig i leieperioden.


Kontrollutvalget

Det kan – og er åpenbart- stilt spørsmål ved om formannskapet egentlig har fullmakt til å inngå en slik forpliktelse fordi kommuneloven ikke gir adgang til å stille garanti overfor eget aksjeselskap. Kontrollutvalget har hatt saken på sitt bord, men har bare tatt den til orientering, og ikke foretatt seg noe i saken. Det er egentlig overraskende!


Mislighold av leie?

Er leieforholdet misligholdt? Det vet vi egentlig ikke noe om. Men som vist til i innledningen er det god grunn til å anta at foreningens likviditet innen kort tid vil gå med til å sikre statens krav.

Det er først og fremst styret og daglig leder i foreningen som sitter med svaret, og ansvaret.


Politisk etterspill?

Men mye kan tyde på at saken også kan få et politisk etterspill i Kristiansand kommune. Og, uansett ender regningen for dette eventyret til syvende og sist hos skattebetalerne!Kommentarer? Gå til vår Facebook-side eller sedn til post@argumentagder.no

Comments

Couldn’t Load Comments
It looks like there was a technical problem. Try reconnecting or refreshing the page.
bottom of page