top of page
  • Forfatterens bildeArgument

Fusjon Agder Energi og Glitre Energi?

Analyse 14.06.2022: Styrene i Glitre Energi og Agder Energi anbefaler å fusjonere de to selskapene for å skape et kraftfullt nytt konsern som trygger og utvikler mange nye arbeidsplasser i de to regionene. Revisor Aage P. Danielsen har sett nærmere på fusjonsplanene.foto: Øyvind AndresenAv revisor Aage P. Danielsen, publisert 14.06.2022


Ut fra det som er kommet fram i saken kan vi slå fast følgende:

Gevinsten.

Et høyst usikkert anslag ved å slå sammen selskapene antyder en årlig gevinst «på sikt» på 200 – 250 millioner kroner før skatt. «Før skatt» innebærer at netto beløpet for eierne blir redusert med minst 22 %, antagelig mer fordi skatten på produksjon av elkraft er vesentlig høyere. Netto gevinst for eierne vil derfor utgjøre et sted mellom 150 og 190 millioner.

Den største vinneren ved en fusjon er derfor staten som øker sine inntekter med 50 - 60 millioner kroner.

«På sikt» innebærer at det vil ta tid før gevinsten kommer. Først skal kostnadene ved sammenslåingen dekkes. Det er allerede uttalt at de utgjør 70 millioner i direkte kostnader. Deretter skal en ny organisasjon etableres sammen med nye teknologiske plattformer, og sikkert også ny profilering. Vi som har vært gjennom dette, vet at det koster, og at noe tapes på veien dit.

Statkraft er derfor vinneren økonomisk sett.

Storparten av gevinsten vil innebære nedbemanning, riktig nok ved naturlig avgang og andre virkemidler. Det er rimelig å anta at «på sikt» derfor innebærer at gevinsten først inntrer for fullt når siste «overtallige» har forlatt selskapet. Nedbemanning innebærer tap av arbeidsplasser og vil nok ramme Agder Energi sine eierkommuner mest. Av de ca 1250 ansatte i det nye selskapet er 1 000 i Agder. Dersom nedbemanningen utgjør 10 % flatt, så vil det innebære 125 færre stillinger i Agder. Det må med i regnestykket for eierkommunene.

I det nye selskapet vil kommuner i Agder eie ca 40 %. Gevinsten for kommunene vil derfor høyst utgjøre et samlet beløp på 60 -70 millioner før virkningen av tapte arbeidsplasser med tilhørende skatteinntekter m.m. blir trukket fra.

Statkraft er derfor vinneren økonomisk sett. De vil oppnå en netto gevinst på ca 50 millioner på sin eierandel, og taper ellers ingen ting.


Nettleie

I intensjonsavtalen forut for de konkrete forhandlingene, ble det sagt følgende:

«Eksterne beregninger tyder på at et fusjonert nettselskap i starten av perioden vil få en høyere inntektsramme enn summen av inntektsrammene for de to fusjonerte nettselskapene.

Økt inntektsramme (som deles ut av NVE) for selskapet, innebærer høyere nettleie som vi nettkunder må betale.

Videre blir det sagt at «den største verdiskapningen (av sammenslåingen av nettselskapene, anslått til mellom 90 og 110 millioner) tilfaller eierne.» Det er derfor primært eierne som skal høste av gevinsten og «Effekten av fusjonen er estimert til å gi kundene en redusert nettleie tilsvarende 30 - 40 millioner årlig over tid»

Først skal prisen opp, deretter ned. Det meste blir nok som før. Beløpet skal uansett deles på mer enn 300 000 nettkunder. Det gir en årlig redusert leie på 100 til 130 kroner for hver kunde.

Dersom besparelsene og troen på disse fordelene er så stor, så er det jo slett ikke noe i veien for å fusjonere de to nettselskapene? Men gi oss gjerne noen garantier på at nettleien blir lavere.

Statkraft oppnår derimot en drømmeposisjon

Tapt innflytelse

Selv om det foreligger et omfattende avtaleverk som til en viss grad skal «sikre» eierkommuner, så er det alltid slik at dette ikke fullt ut og for evig tid vil sikre at Agderkommunene beholder sitt nåværende flertall. Dette flertallet skal nå sikres med nye eierkommuner som geografisk har lite til felles med Agder.

Statkraft oppnår derimot en drømmeposisjon; de kan ved å alliere seg med den ene eller andre part i alle saker som ikke er omfattet av avtaleverket, oppnå en form for negativ kontroll - ikke minst i saker som er av geografisk karakter. Eksempelvis er det ikke sikkert at tomta til hydrogenfabrikk i Kvinesdal som AE nå har anskaffet, ville blitt kjøpt hvis Statkraft og Glitreeierne var imot dette.


Alternativer

De største gevinstene ved å slå sammen selskapene er oppgitt å ligge på kraftproduksjon- og handel og på nettdelen. Et alternativ kan jo derfor være å slå sammen både nettselskapene og å etablere et felles krafthandel selskap. Det vil ikke rokke ved dagens eiersituasjon, verken i Agder Energi eller i Glitre Energi. Gevinsten ved sammenslåingen vil bli tilført de nåværende eierselskaper ut fra den verdsettelse som allerede foreligger.

Dette er ikke noe nytt i kraftsammenheng. Både Lyse Kraft og Hafslund har gjort dette på deler av sin virksomhet.


Konklusjon

Eierstrukturen blir som før. Glitre Energi slipper å få Statkraft som direkte eier. Og innenfor rammen av et slikt samarbeid kan det høstes stordriftsfordeler til felles beste.Kommentarer? Gå til vår Facebookside eller send til post@argumentagder.no


Comments


bottom of page