top of page
  • Forfatterens bildeArgument Agder

Utfylling i sjø ved Vige

Synspunkt 22.11.2023: Viktigst for det marine liv i Topdalsfjorden er oksygennivået i vannet etter utfylling. Det er ikke vurdert i de rapporter som har vært utført til nå.


Illustrasjon: Topdalsfjorden ved Vige

Av Knut Sand, publisert 22.11.2023


Bystyret behandler nå sak 81/23. Den dreier seg om utfylling i sjøen ved Vige. Ved saken ligger to notater fra Akvaplan. De bør studeres nøye av alle involverte i beslutningsprosessen. De viser noe andre tall enn Norconsult/ Sintef, og som administrasjonen støtter seg til. De peker også på en del mangler i undersøkelsen.


Både Niva og Havforskningsinstituttet(HI) har dokumentert svært lave og problematiske oksygenforhold i Topdalsfjorden. Så lave verdier i perioder og områder at det ikke er forenlig med normalt marint liv. Det problemet er i hele denne prosessen blitt ignorert av administrasjonen, og også av Sintef og Norconsult som leverandører av en konsekvensutredning.

Det er oksygennivået i vannet som er hovedproblemet, og det er ikke vurdert

Tidligere analyser (Sintef/Norconsult egne ord 23.02.2023) viser en reduksjon i gjennomstrømmingen etter utfylling i sjøen på ca 1 prosent. Studien viser ingen endringer i saltgehalt innenfor utfyllingen. Det er imidlertid heller ikke utfordringen for det marine liv i fjorden. Det er oksygennivået i vannet som er et av hovedproblemene, og det er ikke vurdert (Sintef 23.02.2023 "Oksygenproblematikken er interessant, men en detaljert studie av den har ikke vært med i bestilling i dette prosjektet").


Den ene prosenten i reduksjon i vanninnstrømming som Sintef har beregnet er en prosess som gjentar seg to ganger i døgnet og 365 dager i året. Nærmest som «renters rente» effekt. Vi vet at havvann inneholder næringsstoffer, salter og oksygen. Men Tovdalsvassdraget tilfører også dessverre mye humus og organisk materiale, som påskynder en eutrofieringsprosess, og igjen gir en reduksjon av oksygen i vannlagene når en eventuell forråtnelsesprosess starter. En reduksjon i sjøvann inn, kan derfor ikke sies å bedre vannkvaliteten. Vi kan heller ikke si at det vil være uendret. Når vi reduserer vannkvaliteten i et område, så påvirker vi også såkalte “tilstøtende vannforekomster”, og da dessverre heller ikke det i en positiv retning. Dette gjelder blant annet det lakseførende Tovdalsvassdraget, Ålefjærfjorden og Drangsvannene. Disse har et krav til en miljømessig måloppnåelse i EUs vanndirektiv, som Norge har sluttet seg til. Dette virker ikke å bekymre administrasjonen i nevneverdig grad.


Disse har et krav til en miljømessig måloppnåelse i EUs vanndirektiv, som Norge har sluttet seg til.

Er det snart mulig at denne saken kan bli gitt den seriøsiteten som den fortjener med en grundig og faglig vurdering av en uavhengig tredjepart? For eksempel Havforskningsinstituttet. Med faglig og nøytral tyngde? Allerede ved valg av konsulentselskap brøt administrasjonen kommuneloven. Valg av konsulentselskap stod ikke på sakskartet slik Kommuneloven krever, og dokumenter var ikke vedlagt. Dette var administrasjonens ansvar, ingen andre.


En uavhengig vurdering av oksygenforholdene i Topdalsfjorden er ennå ikke utført. En vurdering av akkumulerte endringer mangler. Vern av sårbare arter og miljø er ikke ivaretatt i tilstrekkelig grad. Dette er nødvendig for å oppfylle målene i EUs vanndirektiv. Bystyret bør derfor utsette behandling av sak 81/23, og be om en nødvendig analyse av hvilken påvirkning utfyllingen har for oksygenforholdene i fjorden.Kommentarer? Gå til vår Facebookside eller send til post@argumentagder.no


Comments


bottom of page