top of page
  • Forfatterens bildeArgument

TANGENS SKATTEFRIHET

TANGEN-SAKEN: Engelske skatteregler har i tilfellet Nicolai Tangen forrang for norske skatteregler. I England er gaver til veldedige stiftelser skattefrie. Gaven kan skattefritt videre overføres til en veldedig stiftelse i Norge, som attpåtil kan søke om offentlig gavestøtte for å motta gaven.


Illustrasjon: T. Vestaas

Av Aage P. Danielsen, publisert 03.06.20.


Ordningen med bindende forhåndsuttalelser begynte Skatteetaten med for 15 -20 år siden. Det innebar at dersom en skattyter var i tvil om tolkning av skatteregler kunne man legge fram saken, og be om en bindende uttalelse knyttet til skattespørsmålet fra Skatteetaten.

Etaten har ingen myndighet til å lage egne regler, men skal ut fra sin fortolkning av skattereglene gi en bindende uttalelse om hvorledes de tolker og vil behandle den konkrete saken. Uttalelsene er offentlige og gjelder i tre år. Det innebærer at i denne perioden vil avgjørelsen skattemessig bli lagt til grunn for vedkommende, og for andre som i samme situasjon har benyttet seg av denne. Formålet var forutsigbarhet, i motsetning til at man forut for dette måtte leve i uvisshet knyttet til et omfattende og uoversiktlig lovverk.

I dette tilfellet dreier det seg om eieren, eller eierne av det nye selskapet DSHN Philantropy LLP skal betale norsk skatt av overskuddet, når det etter engelske regler påløper null i skatt. Det skyldes engelske skatteregler som innebærer at gaver til veldedige organisasjoner kan fratrekkes ved skatteberegningen for selskapet i England. Kjernen i dette er derfor engelske skatteregler, som i motsetning til norske regler har denne generøse ordningen. Og deretter om Tangen som eier og rettighetshaver til midlene etter norske regler kan beskattes for dette når han blir bosatt og skattepliktig til Norge.

Skatteavtalene har bestemmelser som skal motvirke dobbeltbeskatning, slik at dersom et overskudd er beskattet i et annet land, er ofte prinsippet at man kan beskatte etter norske regler, men slik at skatt etter det andre landets regler skal gå til fradrag. Dette er derfor ikke en opplagt sak. Tangen sitt selskap har jo ikke betalt noen skatt i England av gavene han har gitt til (sin egen) stiftelse. Men beløpet er jo på en måte beskattet fullt ut i England, fordi han etter engelske regler har krav på fradrag for gaven. Flyttetidspunktet vil her også kunne ha betydning. Hvis pengene er gitt bort til sin veldedige stiftelse før han flytter til Norge vil trolig engelske regler uansett komme til anvendelse.

I Norge er det også – i svært begrenset omfang – fradrag for gaver. Den øvre grensen er 50 000 kroner, og man kunne jo da spørre seg om det er de norske reglene som derfor skulle anvendes for overskuddet i det engelske selskapet. Men avgjørende her er trolig bestemmelsene i skatteavtalen, som sier at når inntekten er opptjent i England, så er det engelske regler som gjelder. Siden England for øvrig ikke er ansett å være et skatteparadis, som det jo er egne regler for, aksepterer Skatteetaten skattefrihet. Begrunnelsen i forhåndsuttalelsen foreligger ennå ikke, men trolig har Skatteetaten en fyldig begrunnelse i denne saken i forhold til gjeldende skatteregler og skatteavtale.

Det er imidlertid mer forunderlig at midlene fra AKO Capital ikke bare går ubeskattet fra giver til AKO Foundation, men også går ubeskattet videre til AKO kunststiftelse i Kristiansand. Deretter deler AKO kunststiftelse i Kristiansand, disse videre ubeskattet til Sørlandets Kunstmuseum (SKMU). SKMU søker deretter om gavestøtte for disse, og oppnår slik statlig gavestøtte med millionbeløp. SKMU får altså offentlig støtte for å motta en gave som det overhodet ikke er skattet av, hverken i England eller i Norge. Norske private givere må dokumentere at slike gaver er gitt av beskattede midler. Det trenger ikke Nicolai Tangen, selv om han jo ikke legger skjul på at midlene egentlig kommer fra ham. Dermed får hans midler en gratis gave fra oss alle på 25 % (med et tak som vanligvis er 2,5 millioner i støttebeløp pr år).

Men stiftelser ansees visstnok ikke å være «private». Så reglene gjelder ikke for dem.

Kommentarer? Send til post@argumentagder.no

Commenti


I commenti sono stati disattivati.
bottom of page