top of page
  • Forfatterens bildeArgument

Ringveien kan gjøres betydelig billigere


KRONIKK 13.11.20: Nye Veier har nylig lansert et forslag til forkorting og kostnadseffektivisering for østre del av ringveien. Vi foreslår at man også gjør det samme for vestre del mellom Dalane og Breimyr. Dermed vil prisen kunne senkes ytterligere, og Samferdselsdepartementets krav om porteføljestyring vil bety at ringveien må prioriteres framfor Gartnerløkka.


Ny, kortere trasé lenger sør. Illustrasjon: Per Stokkeland

Av Gunnar E. Nøding og Halvor Fjermeros, publisert 13.11.20

Nye Veier har nylig foreslått å legge den nye ringveien i tunnel under elva fra Sødal til Eg og kutte ut kostbare kryssløsninger i dette området, samt å legge traséen lenger sør i retning Dalane, for derved å korte ned lengden på traséen. De ser en mulig innsparing på omkring en milliard kroner på strekningen Vige/Narviga - Dalane. I forslaget vil traséen gå i bro over jernbanen og Riksvei 9 ved AKTs nye busstasjon, med av- og påkjøringskryss til riksveien. For øvrig vil traséen i hovedsak følge det tidligere framlagte forslaget.


Dalane-krysset er en helt sentral begrunnelse for å bygge ringveien. Den vil koble trafikk fra vest og øst, ikke minst fra Sørlandsparken, direkte på Rv9 uten å måtte innom byen. Den vil også betjene gods fra bil til tog ved Langemyr-terminalen, betjene økt trafikk til gjenvinningsanlegget m.m..


I følge Nye Veier er den foreslåtte endringen gunstig for den samfunnsøkonomiske nytten. Foreløpige beregninger fra Nye Veier viser at nytte-kost-forholdet (NNB, netto nytte pr. budsjettkrone) vil endre seg fra minus 0,61 til minus 0,12. Besparelsen utgjør omkring 1 milliard kroner.

I forhold til tidligere framlagte lønnsomhetsberegninger vil da ringveien bli det mest lønnsomme prosjektet til Nye Veier i hele landet.

Dersom krysset for Rv9 legges lenger sør på Dalane, i retning Krossen, og i kulvert/tunnel framfor bro, vil det være mulig å redusere traséen ytterligere med over 1 km, samt gjøre tilkoplingen til Rv9 rimeligere. Med dette grepet vil man krysse under jernbanen og Rv9 i en løsmassetunnel, og ha avkjørsel og rundkjøringer á la dagens rundkjøringsløsning ved E18-krysset øst for elva ved brannstasjonen. Etter Dalane vil traséen fortsette i samme høyde og gå under jernbanen nordvest for Grotjønn.


Kryssløsning og løsmassetunnel ved Dalane. Illustrasjon: Per Stokkeland

Det ligger en stor besparelse her, med kryssing av dalen under bakken, i stedet for på bro med avkjørsler høyt over bakken ved busstasjonen. Dette forslaget vil også gi en kortere trasé til Grauthelleren enn den Nye Veier tidligere har foreslått, som går lenger nord. (Se illustrasjon øverst på siden.) Stigningsgraden fra målepunkt ved Gamle Mandalsvei (under Sørlandsbanen) til Grauthelleren vil ligge i underkant av 4 %. Den foreslåtte traséen vil bli betydelig billigere, kryssløsningen vil gi mindre støy- og støvbelastning for omkringliggende boligområder, og det blir mindre naturinngrep inkl. mindre inngrep i de naturlige vannveiene.


Med en slik løsning vil man kunne spare ytterligere en milliard kroner, og lønnsomheten (NNB) kan bli forbedret med kanskje så mye som 0,5, dvs fra minus 0,12 til pluss 0,4. I forhold til tidligere framlagte lønnsomhetsberegninger vil da ringveien bli det mest lønnsomme prosjektet til Nye Veier i hele landet. Igangsettingen må da gis topp-prioritet, i henhold til hva samferdselsminister Hareide nylig understreket når det gjelder fordelen med Nye Veiers porteføljestyring.


Det har kommet fram at Nye Veier har kviet seg for å overta Gartnerløkka-prosjektet. De ville da uunngåelig ha måttet stoppe et slikt ulønnsomt prosjekt på bakgrunn av konfliktene mellom vei-interessene til kommunen og Statens Vegvesen. At ikke Samferdselsdepartementet for lenge siden har skåret igjennom og krevd at alle riksveiprosjektene i Kristiansand skal ses som en helhet, virker uforståelig for utenforstående.

En ny og mer effektiv ringveitrasé vil svekke argumentene for Gartnerløkkaprosjektet ytterligere, og prosjektet vil stå i grell kontrast til andre viktige satsingsområder i samfunnet som i dag må tåle innsparinger. Det vil enda klarere framstå som et internt byutviklingsprosjekt, der hovedhensikten er å gi eiendomsinvestorer og Kristiansand havn ny gratis vei og infrastruktur til Odderøya, Lagmannsholmen og Kanalbyen, betalt av folket med bompenger istedenfor av utbyggerne. Behovet for dette overflodsprosjektet kan da bare forsvares som et helaftens program i TV3s serie ”Luksusfellen”.


Det er likevel ikke usannsynlig at Nye Veier vil fortsette arbeidet de nå er i gang med og vil komme med nye beregninger om samfunnsnytten, med de muligheter som foreligger for redusert trafikkmengde over Gartnerløkka dersom byggestart for ringveien blir forsert.

Comments


Commenting has been turned off.
bottom of page