top of page
  • Forfatterens bildeArgument

Lyngdal kommune har gitt bort stein for flere hundre millioner

Artikkel 15.09.2023: Det siste tiåret har Lyngdal kommune gitt bort stein gratis til Velde Pukk og Velde Fjellboring. Markedsverdien kan være over en halv milliard kroner. Det har skjedd uten behandling i kommunestyret og uten offentlig anbud. Kommunen har i dag 1,2 milliarder i gjeld.


Fra Hausvik foto: Harald Havre

Av Øyvind Andresen, publisert 15.09. 2023


To gullkanta avtaler inngått mellom Velde og Lyngdal kommune

19. juni 2013 inngikk det som da het Velde Pukk AS avtale med Lyngdal kommune om bruk av industriområdet i Hausvik, ytterst i Rosfjorden. Avtalen ble undertegnet av daværende ordfører Ingunn Foss (H) og Ole Bernhard Eriksen, og ga Velde enerett til uttak og mellomlagring/deponering av fjellmasse på kommunens eiendom mot at området ble levert tilbake ryddet og grovplanert.


Avtalen gikk ut i juni 2018, og Velde ønsket å forlenge avtalen. Rådmannen anbefalte at en ny avtale skulle lyses ut på offentlig anbud. En juridisk vurdering for kommunen av advokatbyrået Tofte AS konkluderte med at kontraktens hovedformål var retten til å ta ut steinmasse og ikke opparbeidelse av arealene. Dermed mente formannskapet i møtet 24/5 2018 at det ikke var nødvendig med noen ny anbudsrunde.


Den gamle avtalen ble så avløst av en ny avtale 16/9-2019, undertegnet av nåværende ordfører Jan Kristensen og Ole Bernhard Eriksen, som denne gangen opptrådte på vegne av Velde Fjellboring AS. Avtalen hadde samme betingelsene som avtalen fra 2013, men området for uttak ble utvidet. I følge avtalen skal Velde bygge kai som kommunen har plikt til å kjøpe tilbake til takst når Velde trekker seg ut av området. Velde kan disponere den nye kaia uten vederlag (avtalens pkt. 4 og 5). Denne avtalen for Velde ble aldri behandlet i kommunestyret.


Det hører med til historien at Velde Fjellboring i ni måneder etter inngåelse av avtalen dreiv steinuttak uten konsesjon fra Direktoratet fra mineralforvaltning.


Eksport av stein verd en halv milliard

Velde har gravd ut, knust og skipet ut tonn på tonn av stein hvert år til Danmark og Nederland. Det er over hundre skipsanløp hvert år. Dette har uten tvil vært enormt lukrativt for Velde og Lindland maskin, som er ansvarlig for driften av anleggsmaskinene. Norsk stein er sterkt etterspurt på kontinentet. Men det har hatt store miljømessige konsekvenser.


Prisen for stein varierer etter kvalitet og størrelse, fra 70 til 120 kr. pr tonn, ifølge Direktoratet for mineralforvaltning. Velde har eksportert flere hundre tusen tonn stein hvert år. Salgsinntektene for Velde Fjellboring var ifølge nettstedet Proff i 2022 ca 68 millioner, i 2021 ca 86 millioner og i 2020 ca 61 millioner, til sammen 215 millioner kroner på tre år. For stein tatt ut gratis fra kommunens område. I løpet av hele perioden fra 2013 til i dag blir summen vesentlig høyere, sannsynligvis opp mot en halv milliard kroner. Og dette har skjedd uten offentlig anbud og uten behandling i kommunestyret.


Oversiktsbilde over hele anleggsområdet. foto: Harald Havre

Opparbeidet næringsareal var pr. 1/1-2023 på 230 dekar, ifølge Velde. På disse ti årene er det ikke etablert noe industri i Hausvik bortsett fra en liten fiskeforedlingsbedrift i et lite hjørne av området.


Kampen om nedsprengning av fjellet Håvåsen

Grunneier, som altså er Lyngdal kommune, har utarbeidet en ny reguleringsplan der fjellet Håvåsen inngår, for å få utvidet kommende industriområde med 70 dekar. Denne reguleringsplanen har det vært mye diskusjon om. Statsforvalteren i Agder kom med flere innsigelser da planen ble lagt ut til offentlig høring tidligere i år. Velde sier selv at det vil ta ca 8 - 10 år å ferdigstille området dersom det nye reguleringsområdet med nedsprenging av Håvåsen ble vedtatt. Kommunestyret vedtok i sommer at Håvåsen skulle tas ut av planen.


I forkant av dette møtet drev Velde/Lindland lobbyvirksomhet for å få utvidet området ved å sprenge ned Håvåsen. De mener de har rett på det etter avtalen fra 2019. Fjellet er over 80 meter høyt og inneholder 8,5 millioner tonn med stein. Kritikerne mener at en nedsprengning vil forlenge anleggsperioden med minst 20 år.


Men kommunestyret har altså sagt nei. Velde sier at med dette har kommunen sagt nei til 100 millioner (Lyngdal avis 6/6 -23). Velde estimerte 70 millioner ekstra leieinntekter for kommunen på de 70 dekar med eventuell framtidig næringsvirksomhet, men ingen veit om disse områdene vil bli leid ut. Dessuten vil Velde tilby kommunen en pris på 2 kroner pr tonn stein.


Velde har også tilbudt å kjøpe ut sju hyttetomter og å bygge kai til flere millioner uten å kreve refusjon av kommunen etter 2019 avtalen. Dette sier noe om de enorme verdiene som er gjemt i Håvåsen. En pris på fra 70 til 120 pr. tonn vil gi Velde en salgsinntekt på mellom 600 millioner og en milliard for dette fjellet.


Velde Fjellboring er et datterselskap av Velde Industrier, Rogalands største selskap innen leverings- og anleggsvirksomhet, et familieselskap eid av familien Velde. Argument Agder har ved flere anledninger bedt om svar på en rekke spørsmål fra Velde Fjellboring, ved Ole Bernhard Eriksen, men ikke fått noe svar.


Kommentarer? Gå til vår Facebookside eller send til post@argumentagder.no


Comments


bottom of page