top of page
  • Forfatterens bildeArgument

Kunstsilo til velsignelse eller besvær (del 2) ?

SKMU går med underskudd


3.11.2020: Få planer har vært så omstridt i Kristiansand som ombyggingen av den gamle kornsiloen fra 1935 til å huse Sørlandets Kunstmuseum (SKMU) og den meget omtalte Tangensamlingen. Et spleiselag av offentlige bidragsytere har sammen med kunstsamleren Nicolai Tangen satt seg som mål å etablere et museum utenom det vanlige. Ambisjonen er å gjøre museet til et attraktivt reisemål for innen- og utenlandske turister, og derved skape økt interesse for regionen som turistmål.


Argument Agder vil i en serie artikler se nærmere på planene, og drøfte realismen og gjennomføringsevnen. De første to artiklene omhandler status for prosjektet, og en vurdering av SKMU’s regnskap for 2019. Sistnevnte artikkel følger nedenfor.


Illustrasjon: T. Vestaas

SKMU går med underskudd


Av Aage P. Danielsen, publisert 3.11.20


Hvordan gikk det egentlig for SKMU i 2019? Regnskapet viser et underskudd på 2 millioner.

Fædrelandsvennen forteller oss den 28.10 at årsaken til underskuddet var at et prosjekttilskudd fra AKO på 5,2 millioner på grunn av forsinkelser i planleggingen bare ble utbetalt med 3,2 millioner. Så dermed ble det underskudd på 2 millioner. Det er en enkel og grei forklaring. Men den er dessverre helt feil.


Nærmere sannheten er det når avisen refererer hva styret i SKMU selv sier: «Som følge av oppbygging og forberedelse mot Kunstsilo har museet i 2019 hatt et høyt aktivitetsnivå og derav et kostnadsnivå som er høyere enn det de ordinære inntektene kan dekke». Det er med andre ord inntektene som ikke har vært tilstrekkelige.

Egne inntekter har siden kunstsiloprosjektet ble lansert, dessverre alltid vært overbudsjettert.

Vi har foretatt en gjennomgang av årsregnskapet, sammenholdt med hva SKMU budsjetterte for dette året, og for øvrig sammenholdt dette med hva SKMU mente og mener om utsiktene framover. Vi baserer oss på samme årsregnskap som Fvn, men supplerer med offentlig tilgjengelig materiale som SKMU selv har sendt inn til Kulturdepartementet. Der er det budsjetter, vurderinger og annen nyttig informasjon som gir et annet bilde enn det avisen presenterer. Hva gikk bra og hva gikk ikke så bra i året før pandemien traff oss? Hva med årene fram til Kunstsiloen står ferdig? Og hva med driften framover?


Årsregnskapet

Regnskapet for 2019 viser et underskudd på 2 millioner. Bokført egenkapital er derfor redusert tilsvarende, og utgjør nå 3,5 millioner. Med 30 ansatte er ikke det mye. Fra 2017 av har regnskapene reelt sett vist underskudd. I 2018 var resultatet tilsynelatende positivt med 0,6 millioner, men det skyldtes at gaveforsterkning fra tidligere år med 2,5 millioner først da ble utbetalt og tatt til inntekt. Reelt sett ga også 2018 et underskudd på ca 1,9 millioner.

Årsaken til underskuddet er primært knyttet til at billettsalg, drift av butikk og andre tjenester sviktet. Hvordan kunne det skje når man oppgir at besøkstallet har gitt ny rekord og overstiger det man forventet med nesten 10000 besøkende?

Budsjettet for 2019 som ble sendt til departementet la opp til et null-resultat. I dette er det, som det alltid vil være, usikkerhet knyttet til egeninntektene - billettinntekter, inntekter fra butikk og andre inntekter av tjenester fra museet. Egne inntekter har siden kunstsiloprosjektet ble lansert, dessverre alltid vært overbudsjettert. I langtidsbudsjettet som ble lagt til grunn da kommune og fylkeskommuner gikk inn for Kunstsilo, budsjetterte SKMU for 2018 med 3 MNOK, økende til 4,0 MNOK i 2019 og 4,4 MNOK i 2020. I 2018 ble resultatet 1,6 MNOK, og i 2019 var tallet 1,9 MNOK. Man oppnådde altså langt mindre inntekter enn det man forventet. Høsten 2018 ble det opprinnelige langtidsbudsjettet kassert, og et nytt ble lagt fram. I dette ble inntektene for 2019 redusert til 3,2 MNOK, en reduksjon på 1,9 million i forhold til det som ble forelagt politikerne. Men som nevnt, man oppnådde bare 1,9 MNOK.


Årsaken til underskuddet er primært knyttet til at billettsalg, drift av butikk og andre tjenester sviktet. Hvordan kunne det skje når man oppgir at besøkstallet har gitt ny rekord og overstiger det man forventet med nesten 10 000 besøkende? SKMU liker helst å bruke prosenttall i sin framstilling. Det er riktig at økningen i billettinntekter var 13 %, men i rene kroner utgjorde de bare 143 000, samtidig som forventningen var at man skulle øke med 647 000 kroner. Samtidig sviktet butikksalget med 0,3 million mens man forvent 0,7 million. Og leveranser av andre varer og tjenester sviktet med 0,6 million. Samlet sett ble derfor inntektene og bidrag fra salg av varer og tjenester 1,4 millioner lavere enn budsjett.

Museet satte som nevnt ny besøksrekord i 2019, med nesten 50.000 besøkende. 26 000 av disse var barn, og storparten av disse var skoleklasser som med velvillig bistand fra AKO-stiftelsen ble skysset inn til museet. Ut fra opplysningene utgjorde AKOs tilskudd til skyss ca 1 million. Det er et svært prisverdig tiltak. Det er med på å dra opp besøkstallet, men det gir ikke penger i kassa.


Antall betalende besøkende økte riktignok også, fra 17 955 i 2018 til 23 715 i 2019. Men det ga ikke tilsvarende økning i billettinntekter, for de «nye» besøkende betalte i gjennomsnitt bare 25 kroner i inngangsbillett. Inntekt pr. besøkende sank derfor i 2019. Årsaken er antagelig at medlemmer i større grad bruker museet. De betaler et fast årlig beløp og har ved det gratis adgang til alle tilstelninger og også en del andre medlemsfordeler. Vi stiller derfor spørsmål ved hva som ligger til grunn for de budsjetterte billettinntekter, ikke bare for året 2019, men også for kommende år.

For 2021 og 2022 er det budsjettert med ytterligere økning i egeninntekter. Erfaringen så langt med å oppnå disse er ikke gode, og er etter vår oppfatning lite realistiske.

Kostnader

Lønnskostnader er den største posten. Som angitt i notene til regnskapet utgjorde den 5,4 millioner mer enn det som går fram av resultatregnskapet. Påløpt lønn er derfor vesentlig høyere enn det som var budsjettert. Men tilskudd i forbindelse med prosjekter som ansatte har arbeidet med er fratrukket. Det gjelder digitalisering, Prosjekt Ung, og busstransport av elever. Og det gjelder arbeid som ansatte har utført i forbindelse med kunstsilo. Det er sparsommelig med opplysninger knyttet til hvordan de 5,4 millioner fordeler seg, så det er vanskelig å uttale noe mer om dette. Hvis beløpet på eget arbeid med prosjektet ikke er finansiert via byggeregnskapet, så vil det bli en kostnad for SKMU i form av avskrivning når bygget er ferdig.


Likviditet

Museets likviditet er tilsynelatende god; bankinnskudd utgjør 48,7 millioner. Men store deler av disse er forskuddsinnbetaling av tilskudd til bygg, ubenyttede tilskudd fra AKO stiftelse m fl og skattetrekksmidler. I kommentarene til budsjettsøknaden for 2020/2021 skriver museet følgende: «Vi vurderer det som relativt krevende til enhver tid å sikre likviditeten i den vekstfasen mot kunstsilo som museet er i nå».


Vi slutter oss til denne bekymringen.


.. budsjettene forutsetter økte tilskudd fra det offentlige. Usikkerheten er derfor betydelig.

Egenkapital

Den bokførte egenkapitalen utgjør ca 3,5 MNOK. Styret angir i årsberetningen: "I forbindelse med nytt museum/kunstsilo er det inngått avtale om at Cultiva skal kjøpe eksisterende museumsbygg for 35 MNOK. Verdien av bygget fremkommer ikke i balansen. Salget er således å anse som en ikke-bokført merverdi på egenkapitalen".


Det er både rett og feil. For det er forutsatt at midlene skal benyttes til finansiering av Kunstsiloen og ikke kan benyttes til drift. Så snart midlene er overført i 2021 er det på ingen måte sikkert at disse er en merverdi. Midlene vil ikke tilføre stiftelsen likviditet, og det er likviditeten som etter vår oppfatning er avgjørende for SKMU sin skjebne.


Argument Agder vil i en egen artikkel belyse Cultivas sitt kjøp av de nåværende lokaler.

Kunstsiloen

Prosjektet ble påbegynt høsten 2019. I regnskapet benytter man et nettoprinsipp ved bokføring, slik at tilskudd fratrekkes påløpt kostnad. I regnskapet er derfor silobygget bokført med i underkant av 6 millioner. Tilskudd som ikke er benyttet ut fra ferdigstillelsesgrad, er ført som gjeld. Vi oppfatter det derfor slik at disse 6 millioner pr 31.12.19 utgjorde netto kostnader som ikke blir dekket av tilskudd, og som derfor foreløpig ikke er finansiert.


Argument Agder vil i egen artikkel belyse de virkningene av at byggeprosjektet blir utsatt, og om nye opplysninger knyttet til finansieringen av denne.


Utsikter de neste årene

2020 er et unntaksår, ikke bare for SKMU, men også for mange andre. Vi tror at driftstilskuddet fra AKO-stiftelsen på 10 millioner sammen med mulige andre offentlige tilskudd i forbindelse med pandemien vil redde resultatet for dette året. For 2021 og 2022 er det budsjettert med ytterligere økning i egeninntekter. Erfaringen så langt med å oppnå disse er ikke gode, og er etter vår oppfatning lite realistiske.

Innflyttingsdato i nye lokaler blir ikke som man hadde planlagt. Deler av kostnader til flytting er ikke finansiert. Og budsjettene forutsetter økte tilskudd fra det offentlige. Usikkerheten er derfor betydelig. Vi tror at AKO-stiftelsen igjen må trå til med betydelige beløp for å få dette til å gå i hop. Styret og ledelse i SKMU har utfordrende år foran seg.Kommentarer? Send til post@argumentagder.no

Comments


Commenting has been turned off.
bottom of page