top of page
  • Forfatterens bildeArgument

Kunstsilo – en statusoppdatering


KRONIKK 25.5.21: Fædrelandsvennen dekker den kunstneriske delen av virksomheten ved SKMU, men viser liten interesse for den økonomiske delen. Den er utfordrende - og det er ikke vår påstand. SKMU angir dette selv i sin budsjettsøknad til kulturdepartementet for 2022. Vi har gjennomgått driften for 2020 og utsiktene fram til virksomheten åpner i ny kunstsilo.


Illustrasjon: T. Vestaas


Av Aage P. Danielsen, publisert 25.5.21Kunstsiloprosjektet

Først et kort tilbakeblikk: Avtalen om å sette i gang byggeprosjektet hadde en klausul om at bygget måtte påbegynnes i 2019, hvis ikke falt avtalen bort. Innflytting skulle etter plan og budsjetter skje slik at driften fra i sommer 2021 skulle skje i siloen. Det skjedde ikke. Det vil heller ikke skje neste sommer i 2022, slik man antok for et år siden, men ikke før tidligst i begynnelsen av 2023. Man er således minst halvannet år forsinket i forhold til vedtakene som opprinnelig ble gjort. Utover at reserven i byggeprosjektet egentlig nesten fullt ut var oppbrukt i 2019, har det vært stille om saken.


Vi gir derfor følgende oppdatering: Byggets påløpte kostnad pr. 31.12 20 var 189,5 millioner. Av dette beløpet er ca 6 millioner ikke finansiert. Bygget var da 30 % ferdigstilt. Gjenstående budsjetterte kostnader for å fullføre bygget utgjør ved inngangen til 2021 430,5 millioner. Fremdriften i foregående år har vært relativ lav. Årsakene er dels nye tekniske beregninger, muligvis også følger av pandemien.


Det er nå opplyst at innflytting vil skje høsten 2022, men slik at åpning først finner sted i 2023. I så fall vil det med jevn framdrift påløpe 21,5 millioner hver måned i byggekostnader.

SKMU har pr 1.1.21 mottatt tilskudd på nesten 50 % av byggets kostnad. De har derfor 120 millioner «på bok» til å dekke byggekostnader ved inngangen av 2021. I tillegg får de i løpet av året utbetalt 50 millioner av statens tilskudd, og mottar 30 millioner fra salget av nåværende lokaler høsten 2021.

Adm.dir. Reidar Fuglestad opplyser at prosjektet ikke vil bli forsinket på grunn av likviditetsvansker, og at innbetalingene nå stemmer i forhold til budsjettet, etter at en forskyvning i statlige midler nå er ordnet. Det er jo betryggende.


Driften i 2020

Oppbygging av staben fortsatte i 2020. Antall ansatte i faste stillinger er økt fra 17 til 31, mens ansatte i midlertidige stillinger er redusert fra 6 til 2. Fuglestad opplyser at 48 % av personalressursene i dag arbeider med forberedelser til kunstsilo. En rask opptelling av ansatte på SKMU's egen nettside gir et tall på 46 ansatte, hvorav 3 er i permisjon.

I tillegg arbeider tre personer med doktorgradsstudier knyttet til Tangensamlingen. I følge Fuglestad finansierer SKMU en av disse, mens de to øvrige er eksternt finansiert.


For 2022 er det søkt om 10 millioner i statlige midler til kunstfaglige personalressurser i forbindelse med siloen. Egentlig er nok dette personer som allerede er ansatt, for søknaden er begrunnet med at driftstøtte fra AKO, som har utgjort 11,5 millioner i 2020 og omtrent samme beløp i 2021, faller bort i 2022. I tillegg gjør man i budsjettsøknaden oppmerksom på at ytterligere ansatte til restaurantvirksomheten må ansettes løpende i 2022 for å forberede oppstart i 2023. Vi har vanskelig for å tro at dette inngår i den statlige søknaden. Restaurantvirksomhet er jo en ordinær næringsvirksomhet som neppe kvalifiserer til statsstøtte.


SKMU skal for øvrig ha ros for inntektsbudsjetteringen av besøkende f.o.m. 2021. Forut for dette var denne årlig overbudsjettert, og Kulturdepartementet innskjerpet på generell basis at institusjonene måtte ha en realistisk budsjettering av disse. Det har nå skjedd, slik at inntekter fra billettsalg nå er mer realistiske, men langt under budsjettene som ble lagt til grunn da vedtaket om silo ble gjort. For 2021 er budsjettet 1,5 MNOK og for 2022 i underkant av 1 million med 8 måneders antatt drift.


AKO stiftelsen bidro i 2020 med et driftstilskudd på hele 11,5 millioner i tillegg til andre bidrag til lønn til direktør og ulike prosjekter. Slik vi forstår budsjettet, vil dette skje også i 2021. Deretter har AKO-stiftelsen gitt uttrykk for at ytterligere driftsstøtte ikke kan påregnes. Året endte med et regnskapsmessig overskudd på 3,1 millioner, men reelt sett var resultatet bare 0,1 million. For i regnskapet er det opplyst at lønnskostnader på 3 millioner er ført på byggeprosjektet, men er ikke finansiert av dette. Dermed er lønnskostnadene regnskapsmessig blitt redusert tilsvarende.


Likviditeten fra drift er derfor fremdeles krevende og utilstrekkelig. AKO stiftelsen har de siste årene reddet institusjonen fra å kollapse med det aktivitetsnivå SKMU har lagt opp til. AKO-stiftelsen har to representanter i styret. Vi antar derfor at AKO-stiftelsen uansett vil bidra til at driften går i balanse fram til byggeprosjektet er avsluttet.


Budsjett år 2022

SKMU søker ekstra støtte fra staten med hele 20 millioner for 2022. 10 millioner er egentlig en følge av at AKO har gitt uttrykk for at driftstøtte ikke lenger kan påregnes. Redusert tilskudd fra den private stiftelsen AKO ønskes altså kompensert ved en tilsvarende økning i statlige overføringer. De resterende 10 millioner er en blanding av engangskostnader til flytting, og ulike prosjekter i tiknytning til dette.


Flyttekostnader var ikke med verken i byggebudsjett eller driftsbudsjett. Årsaken var at man mente dette ville skje med egne ressurser. Nå søker man at disse dekkes av staten. Samtidig søker man om at staten dekker kostnader til registrering og katalogisering av Tangensamlingen, som man verken eier eller har disposisjonsrett til før bygget er klart til innflytting.


AKO-stiftelsen opplyser på spørsmål fra Argument Agder at samlingen dels befinner seg i Norge, dels i utlandet og dels også på tollagre ulike steder i verden. Hvordan tre doktorgradsstudenter skal kunne forske på en kunstsamling som befinner seg på ulike toll-lagre gis det ikke svar på. Avgiftsspørsmålet knyttet til den delen som er i utlandet og på tollagre er i følge AKO ikke løst. Generelt gjelder 20 prosent toll av kunstverkets verdi på import av kunst. Avhengig av hvor stor del av samlingen som må importeres kan det for Tangen-samlingen dreie seg om flere titalls millioner kroner.


Artikkelens innhold er forelagt SKMU ved direktør Fuglestad med rikelig tid for kommentarer. Vi har ikke mottatt innvendinger, og vi antar derfor at SKMU er enig i faktagrunnlaget som artikkelen bygger på.


Det er valgår og mye kan skje. Vi tror uansett at året blir krevende for SKMU. Men AKO-stiftelsen vil neppe sette virksomheten og kunstsiloprosjektet i spill rett før åpning.Kommentarer? Gå til vår facebook-side eller send til post@argumentagder.no留言


bottom of page