top of page
  • Forfatterens bildeArgument

Kilden og offentlig støtte

Kronikk 09.01.2023: Tidligere ordfører og direktør i Kilden, Harald Furre, hevder i en nylig artikkel i Fædrelandsvennen at å kutte i kultur er dårlig kommuneøkonomi. I denne kronikken drøftes Furres påstander.


Illustrasjon: Harald Furre, foto Høyre

Av Aage P. Danielsen, publisert 09.01.2023


Harald Furre har i en artikkel i Fædrelandsvennen 7. januar rett i at redusert kommunal støtte til Kilden høyst sannsynlig vil føre til redusert statlig støtte med et vesentlig høyere beløp. Årsaken er den uskrevne forutsetning om en 70/30 fordeling mellom stat og kommune/fylkeskommune for slike institusjoner.


Det er det statlige bidraget som er bestemmende for den lokale 30 % andelen, ikke motsatt. Det innebærer at om Kristiansand kommune øker sitt bidrag utover sin andel av de 30%, så øker ikke det statlige. Men reduserer kommunen sitt bidrag til en lavere andel, så vil det få konsekvenser for statens bidrag.


Så langt er vi enige, tror jeg.


Den økte støtten for 2022 fra fylkeskommunen, førte ikke til noen økt statlig støtte.

Men deretter blander han inn to andre forhold i sitt innlegg i Fædrelandsvennen.

Det ene er at Kilden-direktøren, som nå også gjør seg til talsmann for Kunstsilo, tar for gitt at for Kunstsilo gjelder det motsatte prinsipp av det som er nevnt over. Dersom kommune/fylke øker sitt bidrag, så vil staten gjøre det sammen innenfor en 60/40 fordeling mener han.

Det har han ingen dekning for. Tvert imot.


Realiteten er at staten ikke aksepterte en slik 60/40 løsning som jo SKMU la opp til i sine opprinnelige budsjetter. I stedet ga staten – nærmest uoppfordret – en investeringsstøtte på 175 millioner for å slippe dette. Og staten har ikke verken lovet eller gitt grunn for Kunstsilo å tro noe annet.


Det var nettopp dette som eksterne konsulenter advarte mot i forbindelse med den såkalte kvalitetssikringen av Kunstsilo- prosjektet. Den økte støtten for 2022 fra fylkeskommunen, førte ikke til noen økt statlig støtte. Og ingen partier har så vidt jeg har forstått lagt inn økt statlig støtte for året 2023.


Det andre forholdet han tar opp er dels en selvfølgelighet, og dels lite treffende.

Selvfølgeligheten består i at selvsagt vil redusert statlig støtte fra dagens nivå påvirke situasjonen negativt for Kilden. Egentlig er det bare tre mulige tiltak som kan kompensere dette; økt lokal støtte ut over 30 %, nedbemanning, og/eller økt egenbetaling eller redusert virksomhet.


Det som er lite treffende er direktøren sine økonomiske betraktninger om ringvirkninger som virksomheten i Kilden har

Årsregnskapet for 2022 for Kilden vil gi et betydelig underskudd. Frie fond vil kanskje dekke dette, men er dermed brukt opp. Bygg/utstyr vil kreve betydelige økte nyinvesteringer/vedlikeholdskostnader i kommende år ifølge Kilden. Sammen med trangere tider og en utfordrende kommuneøkonomi står utfordringene i kø for kulturhuset.


Det som er lite treffende er direktøren sine økonomiske betraktninger om ringvirkninger som virksomheten i Kilden har. Her lager han et regnestykke som tilsynelatende tilfører Kristiansand kommune 40 millioner i skatteinntekter og 22 millioner i arbeidsgiveravgift.

Arbeidsgiveravgiften går til staten, det samme gjør trygdedelen av den innbetalte skatten, og den utgjør ut fra mitt anslag minst 11 av de 40 millioner i skatt. Av de resterende 29 millioner er anslagsvis 17 millioner kommuneskatt, som fordeles til kommunene som de 224 ansatte bor i. Og de bor vel ikke alle i Kristiansand?


Hans konklusjon om at kommunen økonomisk sett vil bli fattigere om kommunal støtte til Kilden og Kunstsilo kuttes, er derfor på ingen måte dokumentert. Det beror på en rekke andre forhold. Nedbemanning virker økonomisk sett negativt dersom de som rammes ikke får ny jobb. Og økte egeninntekter kan kompensere for manglende tilskudd.

Men det er dessverre slik at Kilden – i likhet med alle oss andre – står overfor vanskeligere tider framover. Økt prisstigning og økt rente gir mindre handlefrihet for kommune, stat og for oss alle.


Og da er det gjerne slik at lovpålagte oppgaver må prioriteres. Kilden er ikke i den kategorien.Kommentarer? Gå til vår Facebookside eller send til post@argumentagder.noComments


bottom of page