top of page
  • Argument

Fylkesmannen gir gult lys for Kongsgård-Vige

Kristiansand havn søkte 23. desember 2019 Fylkesmannen om tillatelse til å fylle ytterligere 100 000 m3 masse i Kongsgårdbukta som forberedelse til ny Containerhavn. Nå foreligger svaret. Det er i alle fall på kort sikt negativt.

Havna i Kongsgårdbukta. Illustrasjon: Google Earth

Av Bernt Utne – Publisert 26. mai 2020


Fylkesmannen krever nå omfattende undersøkelser av vannstrømningen i fjorden med følger for saltgehalt og vannkvalitet, og i hvilken grad økologien i fjorden blir påvirket av endringene.


Bakgrunnen for kravene er Topdalsfjordens spesielle topografi. Det er en typisk terskelfjord med grunt utløp, og hvor vannutskiftingen domineres av begrenset tilsig av saltvann og varierende tilførsel av ferskvann fra en stor elv innerst i fjorden. Med omsøkte utfylling vil innløpet til fjorden innsnevres ytterligere, noe som Fylkesmannen frykter vil kunne påvirke «naturmangfoldet i Topdalsfjorden og Tovdalselva negativt».


Det fremgår videre av Fylkesmannens brev, som er datert 3. mars 2020, at innstillingen ikke kan påklages. Tilsvarende undersøkelser burde dessuten vært foretatt før tillatelse til utfylling av de første 100 000 m3 ble gitt 10. januar 2015. Kostnadene for undersøkelsene må betales av den som søker om utfylling, dvs Kristiansand havn. Hvor lang tid, eller hvilke kostnader som påløper ifm slike undersøkelser er uklart.


Brevet fra Fylkesmannen er sendt Kristiansand havn, men er ennå ikke forelagt havnestyret. Når tid havnestyret vil bli orientert om Fylkesmannens krav er ukjent. Men Fylkesmannens betenkeligheter kommer i tillegg til Bane Nors formelle innsigelse for ny containerhavn i Kongsgård-Vige-området. Det foreligger derfor nå flere formelle hindre som Kristiansand havn må overvinne skal en ny havn i dette området kunne realiseres. Når havna også avviser KMV-området som egnet, og det av byutviklingsgrunner er ønskelig at Lagmannsholmen benyttes for andre formål, kan det fort ende med at man går tom for alternativer for ny containerhavn.


Kommentarer? Send til post@argumentagder.no

Comments


Commenting has been turned off.
bottom of page