top of page
  • Forfatterens bildeArgument

Cultiva - boltreplass for de utvalgte

Kommentar 23.10.2023: Cultiva deler gjennomsnittlig ut ca 20 millioner pr. år til ulike kultur og kunstprosjekt. Driftskostnadene i forhold til total sum for utdelinger har de siste år vært økende.


Illustrasjon: Styret i Cultiva, foto Cultiva

Av Bernt H. Utne, publisert 23.10.2023


Cultivas tildelinger

Kristiansand kommunes energiverkstiftelse, Cultiva, delte i styremøte 16. oktober ut 10 millioner kroner til 19 ulike kulturprosjekter. Søknadene fordelte seg på 25 såkalte modningsprosjekt og 33 modne prosjekt. Til sammen ble 8 modningsprosjekt og 11 modne prosjekt prioritert fra et enstemmig styre.


Oppdatert oversikt på Cultivas nettside viser at samlet har stiftelsen utdelt 15,4 millioner kroner i år. Siden opprettelsen i år 2000 har Cultiva delt ut i alt 893 millioner kroner til ulike kulturprosjekter. Den summen inkluderer det såkalte "prokuratortrikset" fra 2010 med opprettelsen av "Stiftelsen for store kulturanlegg i Kristiansand” med 350 millioner kroner i stiftelseskapital. Som ble finansiert ved en tilsvarende svekkelse av Cultivas grunnkapital. I tråd med formålet delte denne understiftelsen ut hele sin kapital til finansieringen av kulturbygget Kilden.


Ser man bort fra dette særtilfellet har altså stiftelsen gjennomsnittlig delt ut knappe 23 millioner kroner pr. år siden opprettelsen i år 2000. Men da er engangsutbetalingen i 2021 til Kunstsiloen på 100 millioner medregnet. Ser man bort fra denne tildelingen er gjennomsnittlig utbetaling til ulike kulturprosjekter knapt 20 millioner kroner pr år. År med særlig god avkastning var 2018 hvor det ble delt ut 95,7 millioner, og som tidligere nevnt 2021 med utdeling av 100 millioner. Som altså i sin helhet gikk til Kunstsiloen.


Uvanlig tilsettingsprosess

Cultiva ledes av direktør Kirsti Mathiesen Hjemdal. Hun avløste i 2019 Erling Valvik som hadde ledet stiftelsen siden 2003. Han ble etter initiativ av daværende styreleder Ansgar Gabrielsen overtalt til å gå av med en fallskjerm på hele 4 millioner kroner. Ansgar Gabrielsen ble avløst som styreleder ved årsskiftet 2018/19 av nåværende styreleder Kirsti Løken Stavrum.

Ansettelsen av Hjemdahl var i sin tid omstridt. Hun søkte nemlig ikke på stillingen innen tidsfristens utløp. Flere av søkerne var godt kvalifisert etter stillingskravene og utlysningsteksten, men styret valgte likevel å se bort fra alle kvalifiserte søkere. I stedet ansatte styret 19. juni 2019 Kirsti Mathiesen Hjemdahl som ny daglig leder i Cultiva. "Hun er en nesten fascinerende godt egnet kandidat", sa styreleder Kjersti Løken Stavrum om Kirsti Mathiesen Hjemdahl" etter ansettelsen.


Cultiva får sterk offentlig kritikk

En stiftelse som Cultiva er ikke bundet til å følge tilsettingsprosedyrene for offentlige ansettelser. Styret står derfor fritt til å ansette den de føler er best skikket. Men fremgangsmåten som her ble valgt var utvilsomt uvanlig. Særlig etter som styret selv hadde valgt å lyse ut stillingen offentlig med klare krav til stillingsinnehaver. Som den styret besluttet å tilby stillingen til (Hjemdahl) ikke tilfredsstilte. Det fikk den kjente gründeren og næringslivslederen Einar Øgrey Brandsdal til å reagere. I en artikkel i Fædrelandsvennen 4. august 2019 skriver han bl. a. "Nesten samtlige arbeidsoppgaver og plikter som daglig leder har for styret gjelder økonomi. Hjemdahl har verken økonomi av utdannelse eller erfaring innenfor kapitalforvaltning. Cultiva er i dag Norges 5. største stiftelse målt etter egenkapital og har nærmere 2 milliarder kroner som skal forvaltes. Flere av de 22 søkerne har kvalifikasjonene som Cultiva søker. Både økonomisk utdannelse og erfaring".


Beskyldning om kameraderi og ukultur

Øgrey Brandsdal går i artikkelen langt i å insinuere at Hjemdahl snarere ble ansatt på bakgrunn av riktige forbindelser enn på formelle kvalifikasjoner, og understreker at det er "kameraderiet og ukulturen i Kristiansand" han vil til livs. Sommeren etter, i juni 2020, tildelte Cultiva, bl. a. gjennom programmet Cultiva Express, den første del av stiftelsens tildeling til den omstridte filmen "Perleporten". I november året etter (2021) fulgte resten av tildelingen på til sammen en million kroner. Alle styrepapirer for disse tildelingene var unntatt offentlighet frem til en måned etter premieren 1. september 2023. Av nå frigitte styrepapirer fremgår at Cultiva burde forstått at filmen ville sette et lite ærefullt søkelys på en hovedperson som til forveksling lignet på Cultivas fremste kritiker, Einar Øgrey Brandsdal.


Økende driftskostnader

Til å forvalte virksomheten har Cultiva fire ansatte. I tillegg kommer en nytilsatt hussjef på det stiftelsen kaller Kraftverk. Det er et plan om å omdanne Cultivas nye bygg (gamle kunstmuseum) til et nytt felleskap med studenthus og Fakultet for Kunstfag ved UiA. Dessuten blir det plass for digitalt innovasjon- og kulturvirksomhet med "grundere, virksomheter, kunnskapsmiljø og kompetansesenter". Kontor for Cultivas fem ansatte blir det også plass til.


Cultivas formål er blant annet å "sikre arbeidsplasser og gode levekår i Kristiansand gjennom støtte til "kunst-, kultur og kunnskapsprosjekter". Det har man utvilsomt klart. I alle fall for stiftelsens ansatte. Virksomhetsrapporten for 2022 viser at stiftelses totale driftskostnader utgjør ca 7 millioner pr. år. Det inkluderer lønn, sosiale kostnader, styrehonorar og øvrige driftsutgifter. En gjennomgang av stiftelsens virksomhetsrapporter de siste fem årene viser at antall ansatte har øket fra 2 i 2018 til fem i 2023. Det er en økning på 150 %. Når man ser bort fra fallskjermen til Erling Valvik på fire millioner har driftskostnadene i samme periode øket med to millioner. Som er en økning på 40 %.


I tillegg kommer driftskostnadene på nyanskaffelsen; det gamle kunstmuseet. Men der skal vel den nyansatte hussjefen sikre tilstrekkelige leieinntekter til at driften med vedlikehold av huset fra 1880 går i balanse. Trolig blir det utfordrende. Betalingsevnen til de foretrukne leietakerne i Kraftverkplanen er neppe betryggende for å sikre nok inntekter til å betale fullt ut for vedlikehold av et så gammelt og krevende bygg. Over tid kan økende kostnader til vedlikehold kombinert med begrenset betalingsevne for leietakerne spise deler av Cultivas utbytte til kunst - og kulturformål.


Gjengangere og ny strategi

En gjennomgang av de prosjekter som stiftelsen har funnet å prioritere viser enkelte gjengangere. Så vel Kunstsiloen som Kilden går igjen med en rekke tildelinger fra Cultiva. Også filmregissør Kristian Landmark og kunstneren Erik Pirolt har grunn til å være tilfreds. Høsten 2019 endret stiftelsen strategi og ønsket å prioritere "relevant teknologiutvikling samt mål om bærekraft i Cultivas videre satsinger". Stiftelsen sier i sin virksomhetsrapport for 2019 at de ønsker "å utfordre unge talenter til å utforske grenseflater mellom kunst, kultur og bærekraft." Hva dette konkret betyr, og om det har fått praktisk betydning sier stiftelsen imidlertid lite om i sine virksomhetsrapporter.


Økende driftsutgifter gir mindre til kultur

De årlige utgifter til administrasjon og drift av Cultiva utgjør uansett et større millionbeløp som går til fratrekk på de midler stiftelsen årlig kan utdele i "støtte til kunst - kultur og kunnskapsprosjekter". Det går først og fremst ut over mottakerne i kunst og kulturmiljøet i Kristiansand.Kommentarer? Gå til vår Facebookside eller send til post@argumentagder.no


Comments


bottom of page