top of page
  • Forfatterens bildeArgument

Arbeiderpartiet og privatisering

Kommentar 25.01.2023: Arbeiderpartiet ynder å fremstille seg som garantisten for en offentlig helsetjeneste. I det skandalisert prosjektet "Andreas Hus" på Egsjordet har partiet med vitende og vilje klistret seg til Høyres og Fremskrittspartiets privatiseringskurs.


Illustrasjon: Lillebølgen og Storebølgen til venstre, Andreas Hus til høye, foto Argument Agder

Av Bernt H. Utne, publisert 25.01.2023


Sprekker i Aps front mot privatisering

Det kan se ut som Arbeiderpartiets front mot privatisering i bl.a. helsesektoren slår sprekker. I partiets program for stortingsperioden 2021 - 2025 heter det innledningsvis om helse: «En felles offentlig helsetjeneste, styrt av felleskapet og finansiert over skatteseddelen, er det beste forsvaret mot økte forskjeller». Denne grunnholdning videreføres i partiets bystyreprogram for Kristiansand i inneværende periode. Der heter det i innledningen bl. a. at "Arbeiderpartiet er imot privatisering og konkurranseutsetting av viktige offentlige oppgaver". Over halvveis ute i det 17 sider lange programmet, gjemt bort i avsnittet "retten til en verdig død", sies imidlertid følgende: "Arbeiderpartiet er kjent med initiativet for å opprette et barnehospits og kompetansesenter innen barnepalliasjon i Kristiansand. Dette vil styrke tilbudet til en sårbar gruppe, og gi grunnlag for erfaring til nytte for hele landet. Arbeiderpartiet støtter en etablering av et nasjonalt pilotprosjekt i Kristiansand".


En villet politikk

Ut fra teksten i det lokale partiprogrammet kan det ikke herske noen tvil om at det her dreier seg om det nå skandaliserte prosjektet "Andreas Hus" på Egsjordet. Som partiet har vært klar over er drevet av en privat forening, Forening for Barnepalliasjon (FFB), med grunnleggeren Natascha Pedersen som livsvarig styremedlem. Det fremgår av foreningens vedtekter bl.a. at barnepalliasjonssenteret hele tiden skal drives i tråd med grunnleggers "ånd". Finansieringen av senteret forutsatte massive, langvarige statstilskudd. Prosjektet ble først stoppet da nåværende Ap-ledede regjering sist høst satte foten ned. Siden har Helsedirektoratets granskning avslørt klare brudd på forutsetningene for pengestøtten, og FFB med grunnlegger Natascha Pedersen har ikke lenger direktoratets tillit.


Privatiseringstilhengernes målsetting

At Høyre og FrP er opptatt av å fremme private aktører innen det som normalt har vært offentlig sektor er ingen hemmelighet. Men i den politiske retorikk argumenterer disse partiene med at hensikten med privatiseringen er å effektivisere offentlig sektor gjennom konkurranse. Alle har godt av å bli utfordret hevdes det, og sunn konkurranse bidrar bare til at alle strekker seg litt lenger og dermed yter mer. Unødvendige og ineffektive ledd kuttes gjennom konkurransen ut, og "daukjøttet" i organisasjonene fjernes. Det er bra for alle, ikke minst for skattebetalerne og de offentlige budsjetter hevder tilhengerne av privatisering. For de ansatte derimot er det mer usikkert.

Arbeiderpartiet velsigner privatiseringspolitikken

Det er vanligvis Høyre og Fremskrittspartiet som støtter denne politikken . Men i saken om det private barnepalliasjonssenteret på Eg har Arbeiderpartiet i Kristiansand. klistret seg tett opp til høyresiden.

Illustrasjon; Skjermdump fra innlegg av Mette Gundersen hvor hun avslører Aps programvedtak.

Tidligere gruppeleder for Arbeiderpartiets bystyregruppe og statssekretær Mette Gundersen avslørte nylig i en FB-debatt på sosiale medier sin klare støtte til det fallerte prosjektet: "Forøvrig har Ap programfestet etablering av barnehospice i inneværende periode, så det skulle vel bare mangle om ikke vi da jobbet for å få det på plass.". Hun bekrefter dermed at Ap i Kristiansand aktivt har støttet det skandaliserte prosjektet Andreas Hus, men benekter at hun selv har bidratt til å få saken inn i lokalpartiets program. Det kan således se ut som at hun nå har fått kalde føtter, og forsøker å distansere seg fra det politiske ansvar.Mette Gundersens rolle

Illustrasjon Skjermdump hvor Mette Gundersen avviser at hun har vært involvert i i få prosjektet inn i programmet

For Mette Gundersen, som etter fullført karantenetid i løpet av våren overtar som LO-sekretær i Agder er saken full av snubletråder. Ved å sitte i styret for selskapet som forberedte opprettelsen av barnepalliasjonssenteret på Eg (Vårt Eget Hus AS) har hun hatt en aktiv rolle i saken. Som gruppeleder stemte hun senere sammen med hele Aps bystyregruppe for det skandaliserte prosjektet sammen med bl.a. Høyre og FrP. Det er et prosjekt som altså bryter med Aps generelle politiske løfte om en offentlig helsetjeneste, og som Ap-regjeringen mot massive protester fra Høyre og Erna Solberg stoppet. Den politiske ballast som Mette Gundersens støtte til prosjektet medfører kan bli krevende for henne i rollen som LO-sekretær i Agder.


Integrering i eksisterende tilbud

Men rett over veien for det skandaliserte Andreas Hus ligger Lillebølgen og Storebølgen. Det er to offentlige, kommunale institusjoner tilrettelagt for barn med alvorlige livsforkortende sykdom og funksjonshemminger. Altså den samme pasientgruppen som det private barnepalliasjonssenteret var ment for. Det naturlige for Arbeiderpartiet, hvis programerklæringen skulle være mer enn tomme ord, vil derfor være å styrke de eksisterende institusjoner innen samme pasientgruppe. Det vil sikre at tilbudet blir drevet i tråd med nasjonale retningslinjer med ansatte som har høy faglig kompetanse. Nybygget tiltenkt det private palliasjonssenteret, som er finansiert av kommunen og i kommunal eie, kan integreres i det eksisterende offentlige tilbud. Dermed kan denne saken, til tross for alle vanskene, få en lykkelig avslutning.


Realpolitiske forståelse

Hvis Arbeiderpartiets offisielle målsetting om "en felles offentlig helsetjeneste, styrt av felleskapet og finansiert over skatteseddelen" skal oppfattes som mer enn tomme floskler er en snuoperasjon i barnepalliasjonssaken nå naturlig. Men det avhenger bl.a. av om partiet har tillitsvalgte som er villig til å erkjenne feil og endre holdning. Og det vil kreve god realpolitisk forståelse i kombinasjon med ydmykhet i forhold til politiske feiltrinn. Om sentrale tillitsvalgte har de nødvendige egenskaper for å lose partiet trygt i havn i denne saken gjenstår å se..Kommentarer? Gå til vår Facebookside eller send til post@argumentagder.no


Comments


bottom of page