top of page
  • Forfatterens bildeArgument

Ansettelse av ny kulturdirektør


Analyse 16.09.2021: Stillingen som ny kulturdirektør i Kristiansand er ledig. Prosessen med å finne riktig person til denne profilerte og krevende stillingen er i full gang, og har fått stor medieoppmerksomhet ettersom Nils Nilsen og Makvan Kasheikal i Demokratene har påstått at APs Mette Gundersen har forsøkt å påvirke utlysningsteksten. Vi har sett nærmere på ansettelsesprosessen rundt ny kultursjef og de regler som gjelder for ansettelse i offentlige stillinger.


Illustrasjon: Argument Agder

Av Bernt H. Utne Publisert 16.09.2021


Det vakte betydelig oppsikt da bystyrerepresentant for Demokratene, Nils Nilsen, i en artikkel i Fædrelandsvennen 19. august hevdet at leder for Arbeiderpartiets bystyregruppe, Mette Gundersen, hadde forhandlet om stillingen som ny kulturdirektør, og at utlysningsteksten var tilpasset for henne. Da det senere viste seg at Mette Gundersen minutter før søknadsfristen utløp faktisk hadde søkt på stillingen, økte temperaturen i debatten, særlig på sosiale medier. Senere fulgte Makvan Kasheikal, også han fra Demokratene, opp med påstander om at to anonyme kilder hadde kontaktet ham om at det hadde vært uformelle samtaler rundt stillingen som kulturdirektør mellom gruppeleder for arbeiderpartiet Mette Gundersen og folk i administrasjonen.


Argument Agder har sett nærmere på ansettelsesprosessen rundt ny kulturdirektør og de regler som gjelder for ansettelse i offentlige stillinger. Mens ansettelse i privat sektor ligger inn under arbeidsgivers styringsrett, og arbeidsgiver dermed i prinsippet (med noen unntak, f.eks. forbud mot diskriminering) kan ansette den person som man mener er best egnet for jobben, er det helt andre regler som gjelder for tilsetting i offentlige stillinger. For slike stillinger gjelder det såkalte kvalifikasjonsprinsippet. Kulturdirektørstillingen er omfattet av dette prinsippet. For stillinger som ikke er direkte i staten, fylkeskommunen eller kommunen gjelder andre regler, selv om organisasjonen er i offentlig eie. Da er det arbeidsgivers styringsrett som har betydning. Det forklarer hvordan styret i Cultiva kunne ansette ny direktør som ikke sto på søkerlisten.


Offentlige ansettelser skal følge forvaltningsloven

I kommunal sektor fremgår prinsippet av hovedtariffavtalen. Det betyr at den best kvalifiserte søkeren skal ansettes. Ved vurderingen av hvem som er best kvalifisert, skal det legges vekt på utdanning, erfaring og personlig egnethet, og sammenholde kandidatene med kvalifikasjonskravene som er fastsatt i utlysningen. En offentlig tilsettelse er et enkeltvedtak etter forvaltningsloven, og forsvarlig saksbehandling skal sikre likebehandling og hindre at sympatier eller antipatier får innflytelse på hvem som får tilbud på jobben..


Argument Agder har vært i kontakt med Kristiansand kommune med ønske om innsyn i tilsettingsprosessen. Personalrådgiver Jan Erik Gabrielsen opplyser at det innen søknadsfristens utløp var innkommet i alt 30 søknader på stillingen som kulturdirektør, 14 menn og 16 kvinner. 15 kandidater krevde å bli behandlet unntatt offentlighet.


Det er utvilsomt knyttet stor interesse til stillingen som kulturdirektør i Kristiansand kommune. Det må derfor foreligge særlige grunner for at en søkers navn ikke skal føres opp i søkerlisten, og påvises at innsyn vil kunne føre til konkrete skader eller ulemper for den enkelte søker. At en søker opplever det som ubehagelig å få sitt navn på en søkerliste er ikke tilstrekkelig. Det står også i forarbeidene til loven at blant stillinger det knytter seg stor offentlig interesse til, vil terskelen for bli unntatt fra oppføring på søkerlisten være høy.


Søkere unntatt offentligheten

Etter en individuell behandling ble 7 av kravene om unntatt offentlighet innvilget. De øvrige 8 fikk avslag. Av disse 8 trakk 4 kandidater seg som følge av avslaget, mens de resterende 4 aksepterte at deres navn ville fremkomme på offentlig søkerliste. I tillegg valgte en av søkerne som fikk innvilget kravet, å trekke søknaden sin. Etter at samtlige krav om unntatt offentlighet var behandlet gjensto 25 søkere (13 kvinner og 12 menn), hvorav 6 er unntatt offentlighet. Av de som er unntatt offentlighet er det fire kvinner og to menn.


Argument Agder har gjennomgått søkerlisten. På den delen av listen som er offentlig er det flere kandidater som man må anta har god realkompetanse for stillingen med relevant ledererfaring. På listen over kandidater unntatt offentlighet er det fire ledere av offentlige virksomheter, og to bedriftsledere. Alle oppgir at det vil kunne få negative følger for driften av virksomheten hvis vedkommende kandidatur blir offentliggjort. For alle kandidatene som har fått innvilget unntak fra offentlighet er det også tatt hensyn til tredje part.


Mange gode kandidater

På søkerlisten finnes mange gode kandidater som man må anta fyller de krav som kvalifikasjonsprinsippet stiller ved ansettelse i stillingen. Selv om relevant praksis kan kompensere for manglende formell utdannelse, er det ingen automatikk i dette. Ettersom dette er en lederstilling med resultatansvar må man anta at ledererfaring med budsjett og økonomiansvar fra offentlig eller privat virksomhet vil veie tungt. Bakgrunn og utdannelse fra kultursektoren vil trolig også være en viktig faktor i vurderingen av de enkelte kandidater.


Det er naturlig at kandidater og andre som eventuelt vurderer å søke på en ledig stilling tar kontakt med arbeidsgiver (kommunen) for å avklare spørsmål av ulik art. Slik kontakt er helt normalt og ønskelig for alle parter. Hvis Mette Gundersen har vært i kontakt med personalavdelingen for å avklare spørsmål rundt stillingen som kulturdirektør etter at den ble lyst ut er det både naturlig og ønskelig. Har Mette Gundersen derimot før stillingen ble utlyst forsøkt å påvirke utlysningsteksten eller andre forhold som gjør at hun vil stille sterkere i konkurransen om jobben, er det et grovt overtramp. Kommunedirektør Camilla Dunsæd har kategorisk avvist at noe slikt har skjedd. - Det finnes ikke snev av sannhet i det han skriver, uttaler hun til Fvn etter Nils Nilsens utspill.Kommentarer? Gå til vår Facebookside eller send til post@argumentagder.no

Comments


bottom of page