• Argument

Kunstsilo – til velsignelse eller besvær (del 3)

10.11.20: Få planer har vært så omstridt i Kristiansand som ombygging av den gamle kornsiloen fra 1935 til å huse Sørlandets Kunstmuseum (SKMU) sammen med den meget omtalte Tangensamlingen. Et spleiselag av hovedsakelig offentlige bidragsytere har sammen med kunstsamleren Nicolai Tangen satt seg som mål å etablere et museum utenom det vanlige. Ambisjonen er å skape en kunstopplevelse som gjør museet til et nytt og attraktivt reisemål for inn – og utenlandske turister. Slik ønsker tilhengerne å sette Sørlandet og Kristiansand på det internasjonale reisekartet med økt interesse for regionen som turistmål.


Argument Agder vil i en serie artikler se nærmere på planene, og drøfte realismen og gjennomføringsevnen. Her følger tredje artikkel i serien, som er en vurdering av byggeprosjektet.Illustrasjon: T. Vestaas

BYGGEPROSJEKTET: forsinket - økte kostnader


Av Aage P. Danielsen, publisert 10.11.20


Fremdriften

Det foreligger oppdatert investeringsbudsjett og finansieringsplan pr. 1.7.2020. 140 millioner i prosjektkostnader er påløpt pr. 1. juli 2020. I forhold til fremdriftsplanen var disse på dette tidspunkt forventet å utgjøre 193 millioner. Prosjektet er derfor forsinket, og det er først nå i høst at prosjektledelsen overfor Argument Agder bekrefter at en løsning på de tekniske problemer foreligger. Vi antar derfor at forsinkelsen vil føre til at innflytting først vil kunne påregnes i 2.halvår 2022. I tillegg har SKMU aktivert egne kostnader som ikke er med i prosjektet med 5,8 mill.


Kostnadsberegning

Byggeprosjektet opererer med en såkalt P50 kalkyle og en P85 kalkyle. Forskjellen mellom disse er at P50 kalkylen gir et beløp som innebærer 50 % sannsynlighet for at den stipulerte sluttsummen vil bli resultatet, mens P85 kalkylen gir en tilsvarende høyere sikkerhet. Revurdert beregning for byggkostnadene pr 30.06.20 innebærer allerede nå at P50 kalkylen er overskredet. Usikkerhetsavsetningene for denne er allerede brukt opp, og vel så det.

Sannsynligheten knyttet til at P85 kalkylen holder (85 % sannsynlighet for at prosjektet vil ligge innenfor kalkylen), har nå bare igjen en usikkerhetsavsetning på 17,7 millioner. Egentlig er den 12 millioner, for de 5,8 som er aktivert i SKMUs regnskap er, slik vi forstår det, ikke med i kalkylen. Tallmaterialet viser en lav ferdigstillelsesgrad. Jo høyere den er, jo mer treffsikre kan man bli på det endelige resultatet.


Mulighet for kostnadsreduksjoner

I styringsdokumentet for bygget er det angitt en kuttliste. Den angir poster som kan kuttes, eller som det kan velges billigere løsninger for. Samlet vil disse kunne utgjøre 29 millioner. Dette er formulert slik: «For prosjektet skal det utarbeides en kuttliste, som består av forhåndsdefinerte kutt i prosjektet som kan iverksettes om man ser ut til å overstige forventet kostnad P50». Det største beløpet i kuttlisten utgjør 20 millioner kroner, og innebærer en reduksjon av 1.etasje i fløyen mot øst. Den beslutningen må tas før oppstart av fase 2 som nå er forestående.


P50 kalkylen er som nevnt overskredet. Vi vet ikke om det innebærer at man har vedtatt å redusere 1.etasje mot øst. Hvis det ikke er tilfelle, er så vidt vi forstår «toget» for reduksjoner i prosjektkostnadene gått, og mulige kutt begrenser seg da til 9 millioner kroner. Argument Agder har konfrontert direktør Reidar Fuglestad med problemstillingen, som i en egen e-post svarer: «Vi jobber kontinuerlig med optimalisering av kvaliteten på prosjektet innenfor de økonomiske rammer vi har tilgjengelig. Det er et godt samarbeid mellom totalentreprenør og byggherre for å få det til».


Det er i tillegg reist tvil om beløpet for brukerutstyr (som ikke er med i P50 og P85 kalkylene) er tilstrekkelig. I Kunstsiloprosjektet utgjør de ca. 3%, mens disse kostnader for f.eks. Munchmuseet til sammenligning utgjorde over 10 %.


Vurdering

Oslo Economics har et godt eksempel på hvorledes man tolker disse analysene. Dersom P50 kalkylen holdes, vil total kostnad for bygget utgjøre 589 millioner. Det vil altså uansett ligge under P85 kalkylen på 610 millioner, selv om brukerutstyret er for lavt budsjettert. Men P50 kalkylen er allerede overskredet. Det er derfor, slik vi forstår det, sikkert at bygget vil komme på mer enn 589 millioner. Overskridelsen er allerede såpass stor at den nærmer seg P85 kalkylen på 610 millioner. Det er derfor neppe grunn til å være optimistisk med hensyn til om det beløpet vil holde.


Vi ser med spenning fram til neste oppdatering.Kommentarer? Send til post@argumentagder.no

Send innlegg til MENINGER kontaktskjema eller til: post@argumentagder.no

  • White Facebook Icon

Følg oss på Facebook

© 2020 Argument Agder

ISSN 2703-8432

Org. nr. 924 851 961

Utgiversted: Kristiansand