• Argument

Exit Barnehuset


LEDER 25/10-2020: Nå selger Sørlandets Kunstmuseum (SKMU) den gamle katedralskolen til Cultiva for 35 millioner, «fri for heftelser». Borte er visjonene om «Barnas hus», og glemt er heftelsene fra den gang kommunen overdro den ærverdige bygningen til SKMU.


Illustrasjon: T. Vestaas


Av Bernt Utne, publisert 25/10-2020

Mange generasjoners ungdommer har vandret tre viktige år gjennom det som på folkemunne ble kalt for «dødsskyggens dal», den trange og mørke passasjen mellom den gamle Latinskolen og hovedinngangen til Katedralskolen (Katta). Siden er den gamle Katedralskolen blitt ombygget og betydelig modernisert. Bygningen hadde «sjel», den gang som nå. Det er derfor beroligende at den blir ivaretatt, og skal brukes videre for offentlige formål.

Men der slutter roen, og tvilen begynner. Fædrelandsvennens reportasje fra siste styremøtet i Cultiva av 21. oktober er oppsiktsvekkende lesning.


For det første konkluderer styreleder Kjersti Løken Stavrum med: «Barnas hus har vært et prosjekt det ikke har vært jobbet med siden 2017». Med brask og bram kunngjorde daværende Cultiva-styreleder, Ansgar Gabrielsen, 27. februar 2017 i Fædrelandsvennen at det frem til 2020, altså i år, skulle brukes 60 millioner på Barnas hus. "Men det er ikke Cultiva som skal drive prosjektet. Det er organisasjonslivet som her skal få et dansegulv", sa Gabrielsen. Daværende styremedlem Jørgen Kristiansen fulgte i samme artikkel opp med at «Dette er vårt signaturprosjekt, og det er knyttet tett opp til hele den vedtatte strategien». Siden har altså i følge nåværende styreleder Løken Stavrum lite eller intet skjedd. Av Fædrelandsvennens reportasje fremgår det at 20 av de 60 øremerkede barnemillionene er «sluset over» til kunstsiloprosjektet. Hva som egentlig har skjedd med prosjektet «Barnas hus» sier reportasjen lite om.


Argument Agder har sett nærmere på kjøpekontrakten mellom Sørlandets Kunstmuseum (SKMU) som selger og Cultiva som kjøper. Kjøpesummen er 35 millioner kroner pluss omkostninger. Av kontrakten fremgår dessuten at eiendommen skal overdras «fri for pengeheftelser», og at forkjøpsrett for Kristiansand Kommune, tinglyst 16.03.2000, skal slettes før overtakelse. Bystyret vedtok allerede i 1993 at Sørlandets Kunstmuseum skulle få overta Katedralskolens gamle lokaler vederlagsfritt, men føyde til i et eget punkt i overdragelsesavtalen om at «Dersom museets virksomhet opphører, eller endres i vesentlig grad, og eiendommen dermed skal avhendes (selges, red. merknad), skal Kristiansand Kommune ha rett til å overta eiendommen for en pris som fastsettes ved overenskomst mellom partene». Det presiseres også at det i så tilfelle skal tas hensyn til «kommunens økonomiske bidrag til oppgradering av bygningen».

Av Fædrelandsvennens reportasje fremgår at 20 av de 60 øremerkede barnemillionene er «sluset over» til kunstsiloprosjektet. Hva som egentlig har skjedd med prosjektet «Barnas hus» sier reportasjen lite om.

Nå selger altså SKMU bygningen «fri for heftelser» for 35 millioner. Planen er at museet skal flytte inn i Kunstsiloen når denne en gang er ferdig. De 35 millionene som mottas for den gamle katedralskolen vil dermed kunne «sluses over» (FVNs uttrykk) i Kunstsiloen. Det må antas at kjøpesummen på 35 millioner vil komme i tillegg til allerede bevilgede midler, og dermed i realiteten øke Cultiva’s finansiering av siloprosjektet med et tilsvarende beløp.


Intet av dette er politisk «plankekjøring». For det første må Bystyret, eller idet minste Formannskapet, behandle og ta stilling til hvorvidt Kristiansand kommune skal slette sin tinglyste forkjøpsrett. Og for det andre må kommunen bestemme hvorvidt man skal se bort fra sin avtalefestede rett til økonomisk kompensasjon ved videresalg av den gamle katedralskolen. Det vil i så fall bety politisk aksept for at kommunens finansieringsandel av kunstsiloprosjektet øker med det beløp som kommunen etter overdragelsesavtalen fra år 2000 ville hatt krav på.


Det er derfor all grunn til å vente heftige politiske «nappetak» om denne saken, og SKMU's og Cultiva’s styrer må være forberedt på at salget ikke er «i boks» før den ansvarlige politiske ledelse har sagt sitt.Kommentarer? Send til post@argumentagder.no

Send innlegg til MENINGER kontaktskjema eller til: post@argumentagder.no

  • White Facebook Icon

Følg oss på Facebook

© 2020 Argument Agder

ISSN 2703-8432

Org. nr. 924 851 961

Utgiversted: Kristiansand