top of page
  • Forfatterens bildeArgument

Vil LOs medlemmer godta en mangedobling av antallet vindkraftverk på land?

KRONIKK 28/5 - 21: En «superlobby» med LO og NHO i spissen har lagt fram en felles plan for å elektrifisere sokkelen fra land. Denne «grønnvaskinga» av oljeindustrien er dels avhengig av storstilt utbygging av vindkraftverk. Norsk natur skal ofres for å forlenge oljealderen. Er LOs medlemmer med på dette?Fjellvind Illustrasjon: T. Vestaas


Av Øyvind Andresen, publisert 28/5 2021


LO og NHO lanserte onsdag denne uka en felles energi- og industripolitisk plattform. Dokumentet skal legge de politiske rammene for norsk kraft- og industripolitikk fram mot 2050. Det sier ja til fortsatt oljeleiting og vil elektrifisere sokkelen med kraft fra land fram til 2030. Planen støttes av Høyre og Arbeiderpartiet.

Bak denne plattformen står en «superlobby» der NHO og LO har samlet de største forbundene fra fagbevegelsen og arbeidsgiversiden, samt de viktigste kraft- og industriaktørene. De har et løpende samarbeid med et bedriftspanel bestående av viktige aktører som Equinor, Statkraft, Aker BP, Siemens, Norske Skog og Sintef. Også Agder Energi har vært representert med konsernsjef Steffen Syvertsen.

Elektrifisering av sokkelen er et svært omstridt politisk spørsmål. De fleste miljøorganisasjonene og flere politiske partier går i mot. Argumentet er at nær 98 % av utslippene fra petroleumsindustrien skyldes sluttforbrenning av olje og gass, mens de resterende prosentene kommer fra produksjon ifølge WWF. Elektrifisering vil derfor sannsynligvis utgjøre lite i klimaregnskapet globalt og bare bidra til å «grønnvaske» oljeindustrien og forlenge dens levealder.

Også Agder Energi har vært representert med konsernsjef Steffen Syvertsen.

Elektrifisering av sokkelen vil fram mot 2030 kreve mellom 12 og 20 terawatt-timer (TWh) kraft i året. Det tilsvarer omtrent hele Norges årlige kraftoverskudd. Rapporten mener at fram til 2030 må dette i hovedsak basere seg på kraftproduksjon fra land, mens i årene etter 2030 vil produksjon av havvind overta mer.

«Superlobbyen» vil gjerne ha økt vindkraftproduksjon på land. Klassekampen 18/4 antydet at lobbyen ønsker opp mot en firedobling av vindkraftverk i Norge. De samme organisasjonene stod bak rapporten Prosess21 som kom tidligere i år. Der hevder de at vindkraft er den viktigste og billigste forsyningskilden framover.


Den massive motstanden mot vindkraft gjør at NHO og LO bruker et mer moderat språkbruk i rapporten. De erkjenner at «motstanden mot økt produksjon av fornybar kraft og videreutvikling av naturressursene har økt og blitt mer fastlåst. Det gir grunnlag for bekymringer og mindre forutsigbarhet. Samtidig har debatten om vindkraft vist betydningen av en sterk lokal forankring, der lokalsamfunnets ulike interesser innen etablering og videreutvikling av arbeidsplasser og ivaretakelse av naturverdier vektes inn. Disse må vi som samfunn løse dersom visjonene for grønn industriutvikling skal kunne realiseres.» (side 53).

De LO medlemmene som arbeider i offentlig sektor, er dessuten satt helt på sidelinja. Vi kan slå fast at plattformen ikke er godt forankret blant LOs medlemmer og organisasjon.

Det er LO-forbundene Fellesforbundet, Industri Energi og El og IT Forbundet som har undertegnet plattformen. De representerer flertallet av LOs medlemmer. Likevel må det stilles spørsmål ved om LOs medlemmer stiller seg bak ledelsen i disse topptunge forbundene. Ønsker det jevne LO-medlem en mangedobling av vindturbiner i norsk natur? Ønsker det jevne LO-medlem en elektrifisering av sokkelen som skattebetalerne må finansiere? Ønsker det jevne LO-medlem at oljeproduksjonen skal fortsette inn i framtida nå som også IEA (Det internasjonale Energibyrået) sier i klartekst at nye investeringer i olje- og gassindustrien må stanse opp umiddelbart hvis målet om netto nullutslipp skal nås innen 2050 ?


Og hvorfor problematiserer ikke LO at vindkraften i Norge i hovedsak eies av utenlandsk kapital som i stor grad opererer fra skatteparadis?


Argument Agder har vært i kontakt med LO sentralt ved avdelingsleder i LOs næringspolitiske avdeling, Kenneth Sandmo, og spurt om hva LO offisielt mener om vindkraft. Han skriver: «LO mener at natur- og energiressursene skal utnyttes som et fortrinn for norsk næringsliv. Langsiktig tilgang på kraft til konkurransedyktige priser er nødvendig for å sikre næringslivets utvikling. Det er avtalt flere langsiktige leveranser til kraftforedlende industri basert på vindkraft. Kontraktene er viktige for å sikre industrien elektrisitet til konkurransedyktige priser.


LO mener det er viktig at behandlingen av utbyggingsplaner gir tilstrekkelig rom for vurdering fra lokale instanser og at lokale innspill skal tillegges betydelig vekt. Dette er viktig både for legitimiteten til prosjektet, og for å få fram informasjon om lokale forhold og hensyn. LO mener at konsesjonsbehandlingene skal sikre en solid avveining mellom utbygging, natur- og dyrevern og lokalbefolkningens interesser.»


Bak disse runde formuleringene står det ingenting om at LO ønsker storstilt utbygging av vindkraft på land.. De LO medlemmene som arbeider i offentlig sektor, er dessuten satt helt på sidelinja. Vi kan slå fast at plattformen ikke er godt forankret blant LOs medlemmer og organisasjon.Kommentarer? Gå til vår facebook-side eller send til post@argumentagder.no


コメント


bottom of page