top of page
  • Forfatterens bildeArgument

Ulovlig utfylling i Vige?

Synspunkt 22.11.2022: Bilder viser at det pågår ulovlig utfylling av masser i Topdalsfjorden hevder artikkelforfatteren. Mudringsarbeider i regi av Kristiansand havn pågår i området. Havna avviser at de står bak utfyllingen, men hvem er det da?

Nye steinmasser i sjøkanten ved Vige, foto Knut Sand

Av Knut Sand, publisert 22.11.2022


Strandlinjen ved Vige har de siste par år endret seg. Ut fra bilder og kart av området fra 2020 og sammenlignet med dagens strandlinje kan man tydelig se at det er fylt ut masse i sjøen. Landarealet er øket med ca. 150 kvadratmeter. Bilder fra strandkanten viser tydelig at dette er nye masser uten tegn til naturlig tang og taregroe. Ut fra bildene er det nærliggende å slutte at det har vært foretatt en utfylling i området.


Strandlinjen før 2020, foto Knut Sand
Strandlinjen nå, foto Knut Sand
Jeg henvendte meg derfor 24. oktober til Statsforvalteren i Agder for å finne ut om dette har vært søkt om og eventuelt blitt gitt en utfyllingstillatelse i området. Rådgiver Liudmila Pechinkina svarer 1. november i en e-post at Statsforvalteren på bakgrunn av min henvendelse har vært i kontakt med tiltakshaver, Kristiansand havn, og har bedt dem om å redegjøre for om det er fylt ut masser i sjøen. Hun opplyser samtidig at Statsforvalteren i Agder har gitt tillatelse til mudring av sediment, sprengning av sjøbunn og peling frem til 14. april 2023. Når det gjelder søknad om utfylling i sjø i Vigebukta er den ikke behandlet per i dag, og hun forventer at det vil ta ca. 3 måneder å ferdigbehandle søknaden. Ut fra dette kan jeg slutte at det ikke foreligger utfyllingstillatelse i fjorden ved det aktuelle området i Vige.Utfylt areal, differanse ca 150 m", foto Knut Sand

E-poster mellom Kristiansand havn og Statsforvalteren er interessant lesning. Den 2. november skriver plan og utviklingssjef i Kristiansand havn Odd-Leif Berg i sitt svar til Statsforvalteren at det ikke er fylt ut masser i sjøen ved kai 36, men at det pågår mudring i sjøen. Dette er virksomhet som er innenfor den gjeldende tillatelse. Berg sier også i svaret at han vil drøfte dette med entreprenøren. I en egen e-post dagen etter (3. november) forteller Odd-Leif Berg at mudringsfartøyet Elisabeth Høj har foretatt mudringsarbeider som forberedelse til senere sprengning i området. De mudrede masser blir losset på land til opparbeidet avvanningsbasseng som ligger nær sjøfronten. Bassenget er opparbeidet med voller og geotekstilduk som sikrer at vannet ledes tilbake. Det hevdes også at mottatte bilder viser dette avvanningsbassenget. Overskuddsmasser som ikke lagres blir levert til godkjent avfallsanlegg. "Verken vi eller vår entreprenør er kjent med at det er foretatt utfylling av masser i sjø", understreker Odd-Leif Berg i e-posten.

E-post Kristiansand Havn, foto Knut Sand

Hvis det er mine bilder som Odd-Leif Berg viser til kan jeg bestemt avvise at de er tatt av avvanningsbassenget. De er tatt i sjøkanten. Bildene mine viser også at marebek ikke har dannet seg i det aktuelle området (marebek er sort, mørk art av en type lav, som normalt etablerer seg i skvalpesonen med ca 0,5-1 mm/år. Kan ta noe lengre tid i fyllinger). Denne arten ser allikevel ut til å ha etablert seg der hvor Norcem (også nokså nylig) har dumpet betong som er til overs rett nord for det aktuelle området. Tang og marbek har også etablert seg syd for tiltaket. Eneste forklaring jeg finner for dette er at vi derfor har å gjøre med forholdsvis nye masser som er fylt ut i sjøen.


Det er altså i tilfelle i strid med gjeldende tillatelse foretatt utfylling i området. Og dersom det ikke er Kristiansand havn som er ansvarlig for denne utfyllingen, slik Odd-Leif Berg i sin e-post hevder, er det naturlig å stille følgende spørsmål: Hvem er det da?Kommentarer? Gå til vår Facebookside eller send til post@argumentagder.noComments


bottom of page