top of page
  • Forfatterens bildeArgument Agder

Tilliten til politikere og offentlig administrasjon

Synspunkt 27.02.2024: I kjølvannet av den betente kommunesaken føler mange i Søgne og Songdalen mistillit til administrasjon og politikere i storkommunen. Å bygge opp ny tillit vil være krevende, og blir en viktig utfordring for storkommunen i fremtiden.


Av Jørund Try, publisert 27.02.2024


Stort mindretall ønsket løsriving

Folkeavstemmingen om Søgne og Songdalen som egne kommuner er ferdig. Utfallet vider at det var et betydelig mindretall i så vel Søgne (45 %) som Songdalen (41 %) som ønsket at bydelene gjenoppsto som egne kommuner. Så store mindretall i en avstemming med meget høy valgdeltakelse viser at spørsmålet om reversering av storkommunen har engasjert mange. Debatten i forkant av avstemmingen førte til betydelige motsetninger med manglende tillit mellom mange i de tvangssammenslåtte kommuner, og politikere og administrasjon i storkommunen.


Påvirkning fra utenforstående

Utenforstående institusjoner med betydelig innflytelse og makt samarbeidet om å beholde den etablerte storkommunen. Eksemplene er mange. Men det holder å nevne lokalavisen Fædrelandsvennen og legestanden i Søgne og Songdalen. Det er organisasjoner som trolig har hatt betydelig innvirkning for sakens utfall.


Men det er ikke mulig å se fremover uten også å se seg tilbake for å forstå det konfliktnivå som gjennom denne saken er oppstått

Fremtidig samarbeid i storkommunen.

Hvordan vil motsetningsforholdene som saken har skapt innvirke på det framtidige samarbeid og utviklingen i storkommunen? Mange mener at en ytterligere diskusjon om hva som har foregått gjennom prosessen fram mot avstemmingen ikke har noen hensikt. Men det er ikke mulig å se fremover uten også å se seg tilbake for å forstå det konfliktnivå som gjennom denne saken er oppstått. Opparbeidelse av tillit er en individuell prosess som avhenger av hvordan den enkelte forstår og reagerer på ulike situasjoner. Den videre utvikling av storkommunen har utgangspunkt i det grunnlag som allerede er lagt. Derfor må alle forhold som har bidratt til konfliktnivået i prosessen fram mot avstemmingen belyses.


Tillit og respekt

Tillit er grunnleggende for et positivt samspill mellom mennesker. Det gjelder også i dette tilfelle mellom innbyggere og politikere og administrasjon. Dermed legges grunnlaget for individuelt velvære og et samfunn som ivaretar sine innbyggere på en god måte. Sentralt i denne sak er at sammenslåingen ble basert på et usant grunnlag. Mange ser det som fullstendig uakseptabelt, og mener det er i strid med grunnleggende rettsprinsipper og en moralsk akseptabel framgangsmåte.

Dessuten ble det ikke tatt tatt hensyn til at det var flertall mot sammenslåing både blant kommunens innbyggere og i kommunestyrene. Det er respektløst overfor innbyggerne og de tidligere kommunestyrer, og det vil utvilsomt prege innstillingen til politikk og offentlig administrasjon. Dette må storkommunen leve videre med om man vil eller ikke.


Sentralt i denne sak er at sammenslåingen ble basert på et usant grunnlag

Regjeringen Solbergs ansvar

Regjeringen Solberg hadde ansvar for sammenslåingen og må ta ansvar for disse kritikkverdige forhold. Mange opplever at sammenslåingen har negative konsekvenser ved mer byråkrati, mindre nærhet til tjenester, reduserte bevilgninger til skole og helsestell, økte skatter og avgifter. Atskillige politikere i Kristiansand med administrasjon kritiseres også for handteringen av reverseringssaken som ikke var bygget på et tilstrekkelig faktabasert grunnlag. Særlig Arbeiderpartiet med dets gruppeleder har i denne sammenheng vært i fokus.


Krevende oppbygging av tillit

I kritikken som fremmes vises det ofte til manglende respekt for grunnleggende verdier og prinsipper. Det gjelder bl.a. redelighet i argumentasjonen og respekt for andres meninger. Folkeviljen og lokaldemokratiet er i denne prosessen krenket. Tillit kan over tid gjenoppbygges. Men i dette tilfelle er mistillitsforholdet av et betydelig omfang, og har stor intensitet med et svært kontroversielt utgangspunkt. Det vil derfor være krevende å bygge tillitsforholdet opp på nytt. Det vil uvegerlig også prege den framtidige storkommune.Kommentarer? Gå til vår Facebook-side eller send til post@argumentagder.no


Comments


bottom of page