top of page
  • Forfatterens bildeArgument

Svar fra kommunen angående eldreomsorgen i Søgne


Kommunalsjef Mette Brevigh Nilsen svarer her på spørsmål fra Argument Agder angående forholdene ved Lundeveien 34 og Øygarden 7:


Fra den nedlagte kantina i Lundeveien 34. foto: Vidar Ertzeid

Av Mette Brevigh Nilsen, kommunalsjef i Kristiansand for hjemmetjenester og rehabilitering. Publisert 13/9-2021


(Nilsens svar er markert med blågrønn skrift, Argument Agders spørsmål med sort skrift.)


Der er sendt ut en orientering til helseutvalget (9/9) der kommunen gjør rede for mye av det som etterspørres nedenfor. Jeg tar utgangspunkt i den orienteringen for å svare ut spørsmål nedenfor:


Hvorfor og av hvem ble det bestemt at tjenestene (kjøkken, kantine, underholdning, felles måltider, vaktmester, kokke) skulle fjernes mens beboerne ble boende igjen til en uviss framtid?


Bakgrunn og vedtak som ligger til grunn for saken

Etablering av nye omsorgsboliger på Tangvall (Kleplandstunet) gjennomføres slik det fremkommer i vedtatt økonomiplan for 2021-2024:


For å ha riktig kapasitet de førstkommende årene er det nødvendig å ta i bruk bygget i Søgne gradvis. Dette er også i tråd med beskrivelsene i helse og omsorgsplanen for gamle Søgne kommune som lå til grunn for vedtatt investering. Dersom alle 64 plasser skal settes i drift fra 2021/2022 må andre eksisterende omsorgstilbud midlertidig legges ned og flytte drift til Tangvall. Kommunedirektøren finner dette krevende og ikke hensiktsmessig, og foreslår at dagsenter og kontorer for hjemmetjenester i byggets 1. etasje tas i bruk fra 2021. I løpet av høsten 2022 åpner 32 omsorgsboligplasser på Tangvall.


Kleplandstunet er planlagt som heldøgns omsorgsboliger med bokollektivløsning og bemanningskonsept tilsvarende Strømmehaven. Samtlige omsorgsboligtilbud i Kristiansand kommune er organisatorisk plassert i kommunalsjefområdet Omsorgssenter.

Budsjettvedtaket om etablering av Kleplandstunet og flytting av dagsentertilbud til de nye lokalene i 2021, ble fulgt opp i forbindelse med rapporteringen ved 1. tertial. Sak 25/21: 1. tertialrapport 2021 helse og mestring, ble behandlet av helseutvalget 8 juni. Under kommunalsjefområdet hjemmetjenester og rehabilitering som har ansvar for kommunens dagsentertilbud til eldre omtales dette særskilt:


Serviceleiligheter og dagsenter på Lunde

Når nytt dagsenter åpner på Kleplandstunet i august så flyttes dagsenteret på Lunde med ansatte over til nye dagsenterlokaler.

På Lunde er det i dag 21 leiligheter hvor 8-10 beboere benytter enten dagsenteret eller deltar i felles måltider. Flytting av dagsenter til Kleplandstunet vil medføre følgende:

  • Beboere som har dagsentertilbud tilbys dette videre på nytt dagsenter på Kleplandstunet hvor måltider inngår.

  • Beboere som ikke har et dagsentertilbud, men trenger bistand i måltider, får oppfølging fra hjemmetjenesten.

  • Beboere i serviceleiligheter som blir berørt av endringer informeres grundig når dagsenter flytter i august. De fleste beboere som klarer seg selv i måltidsituasjoner og blir i liten grad berørt av endringen.


Foreslåtte endringer er drøftet med hovedtillitsvalgte og hovedverneombud.


Serviceleiligheter på Langenes

6 av 12 serviceleiligheter på Langenes er i bruk i dag. Beboerne på Langenes har fra tiden i gamle Søgne ikke hatt anledning til å benytte seg av dagsenterplass, men de har hatt et tilbud en dag i uken med besøk av aktivitør. Dette har 2-3 beboere benyttet seg av. Beboerne vil tilbys plass på nytt dagsenter når det åpner i august, og da fases dagens ordning med aktivitør ut.


2-3 beboere benytter seg av felles måltider i ukedager, hvor en ansatt har dette som oppgave. Øvrige beboere klarer seg ellers selv. Beboere som trenger bistand ved måltider blir ivaretatt av hjemmetjenesten når nytt dagsenter åpner på Kleplandstunet.

Beboere som berøres informeres grundig om endringene. I planer fra gamle Søgne kommune var tanken å gradvis flytte alle beboere i serviceleiligheter på Langenes og Lunde til Kleplandstunet. Behov til den enkelte beboer vil styre tildeling av omsorgsbolig på Kleplandstunet når disse åpner høsten 2022.


Hvor er det blitt av alle gjenstandene (bilder, ute- og innemøbler, vevstol, piano, planter osv.) som er fjernet fra Lundeveien? Det er tydelig at ikke alt er overført til Kleplandstunet der de har kjøpt nye ting. Er gjenstandene gitt vekk? Dette er jo kommunal eiendom.


Enkelte gjenstander er tatt med til dag- og aktivitetssenter på Kleplandstunet og en del gjenstander var satt på lager på Lundeveien. Det er nå tatt frem igjen og satt på plass i fellesstue.


De pårørende mener de aldri ble informert om de endringene som skulle skje. Hva tenker kommunen om det?


Hjemmetjenesten har hatt og er i jevnlig dialog med beboerne i serviceboligene ved Langenes og Lundeveien om videre tjenestetilbud og har bistått med informasjon. Hjemmetjenesten har vært i dialog med den enkelte om individuell tilrettelegging. Beboerne ble invitert til samtale og kunne ha med seg pårørende i disse samtalene. Alle beboere ved Langenes og Lundeveien har fått mulighet til å søke plass ved dag- og aktivitetssenteret ved Kleplandstunet – få beboere ved Lundeveien har takket ja til dette. Det er tilrettelagte transportordninger for brukere av dag- og aktivitetssentrene.


I Lundeveien er det ingen vakter, verken på dag eller natt. Dørene står stort sett åpne døgnet rundt. Psykiatriske pasienter bor vegg i vegg, går i korridorene, og i noen tilfeller inn på rommene til de eldre. Mener kommnuen at dette er en tilfredstillende løsning?


I Lundeveien er det i tillegg til 21 serviceboliger til eldre, en avdeling med samlokaliserte boliger til innbyggere med psykiske lidelser. Over en del år har en benyttet flere serviceboliger til psykisk helse. Det har i den senere tid ikke vært vesentlige endringer i beboersammensetning. En bemanningsbase tilhørende psykisk helsefeltet er stasjonert i Lundeveien. På dagtid er det minimum fire tilstede, på ettermiddag/kveld er det to på vakt, en på nattevakt. I helgen er det to på dag, to på kveld og nattevakt. Dette personalet følger opp de som bor i Lundeveien og i tillegg andre brukere i området som har tjenester fra psykisk helse. Det er ikke gjort endringer i bemanningen her. Ansatte vil nå i samarbeid med hjemmetjenesten følge situasjonen ekstra tett i forbindelse med endringene som er gjort vedrørende dagsenteret. Det er viktig å legge til rette for et godt bomiljø for alle.


På Øygarden 7 er abonnement sagt opp på lokalavisa og fjernsyn i fellesstua. Er det bare økonomiske grunner til det?


Her må vi bare få det på plass hvis det er sagt opp. Det sjekkes ut.

Hvordan ser kommunen i sin helhet på denne prosessen som fører til isolasjon av 17 eldre i gamle Søgne kommnue? Har dere gjort feil? Har dere evt. tenkt å gjøre tiltak som kan bøte på feil som er gjort?


For beboere ved Lundeveien som ikke har ønsket å søke om plass ved et dagaktivitetstilbud ved Kleplandstunet, legges det nå opp til felles måltider i fellesstue. Dette ivaretar også beboere som føler seg for skrøpelige til å takke ja til aktivitetstilbudet ved Kleplandstunet.

Hjemmetjenesten er også i dialog med frivillige for å vurdere om de kan bistå med sosiale treffpunkter og aktiviteter. Dette arbeidet har blitt forsinket som følge av smitterestriksjoner i pandemien, men er nå gjenopptatt. I en overgang, frem til en har gode løsninger på plass med hensyn til samarbeidet med frivillige, vil hjemmetjenesten følge situasjonen tett.Kommentarer? Gå til vår Facebookside, eller send til post@argumentagder.no

Comentarios


bottom of page