top of page
  • Forfatterens bildeArgument

Søgne, Songdalen, Kristiansand og Statsforvalteren

Synspunkt 02.01.2023: Ingeniøravdelingen i Kristiansand har beregnet at innbyggerne i Søgne og Songdalen får en kraftig økning i vann - og avløpsgebyrene ved en eventuell oppløsning av storkommunen. Det tilbakeviser artikkelforfatterne som mener at kommuneadministrasjonen ikke bør være premissleverandør for kostnadsfordelingen.


Illustrasjon: Lette skyer over Søgne, foto Vidar Ertzeid

Av Vidar Ertzeid, Morten Mosberg og Sigurd Berg Aasen, publisert 02.01.2023


Respekt for folkets vilje

Kampen for Søgne og Songdalen som egne kommuner er kampen for å respektere folkets vilje, det er kampen for nærhet mellom mennesker og viktige beslutninger, det er kampen for nære og tilgjengelige velferdstjenester, det er kampen for gode og kostnadseffektive tjenester uten store byråkratier, det er kampen for å bygge åpne, ansvarsfulle, livskraftige lokalsamfunn etc. Listen er lang.


Statsforvalterens oppgave

Om kort tid vil det foreligge et saksfremlegg fra Statsforvalteren i Agder angående mulig endring av nåværende Kristiansand kommune ved at Søgne og Songdalen igjen blir egne kommuner. Statsforvalteren i Agder er det samme embete som feilinformerte departementet om resultatet av folkeavstemningene i Søgne og Songdalen. Da er det særdeles viktig at saksbehandlingen er upartisk og holder høy kvalitet. Men når vi etter vår innsynsbegjæring ser kommunikasjonen mellom Statsforvalteren og deler av Kristiansand kommune v/Ingeniørvesenet blir vi urolige. Det gjelder både i forhold til innhold og form.


Ingen fokus på talleksersis

Vi ønsker ikke at spørsmålet om egne kommuner skal være en talleksersis om vann og avløp (VA). Saken er for viktig og alvorlig til det. Statsforvalteren må se nøye både på relevansen og konsistensen på de forutsetninger som er lagt til grunn for beregningene foretatt av Kristiansand kommune v/Ingeniørvesenet. Vi har en klar forventning til at Statsforvalteren har en selvstendig og kritisk gjennomgang av dette tallmaterialet. I korte trekk konkluderer administrasjonen i Kristiansand kommune ved Ingeniørvesenet at Søgne og Songdalen vil få betydelig høyere VA-avgift etter en løsrivelse enn om vi fortsetter som en bydel i Kristiansand. Etter en nøye gjennomgang av tilgjengelige dokumenter har vi følgende kommentarer til kommunens konklusjon:


Mange investeringer i løpet av kort tid

Vi går ikke inn i de enkelte prosjektene og hevder bastant at noen av dem er unødvendige. Men ut ifra en totalvurdering er det grunn til å stille spørsmål ved om lag 100 av de 439 millionene er fornuftige eller nødvendige å gjennomføre akkurat i perioden frem til 2026. Som egen kommune får vi også innflytelse over rekkefølge og gjennomføring av enkelte prosjekter i stedet for bare å måtte akseptere en plan utarbeidet av Kristiansand. Det er også et viktig moment for oss.


Manglende reduksjon i driftsutgifter knyttet til nedlegging av eldre renseanlegg

Kostnadskutt på drift knyttet til nedleggelse av renseanlegget i Høllen er ut til å være utelatt fra kommunens oppstillinger. Reduserte driftsutgifter knyttet til nedlegging av Bredalsholmen renseanlegg er medtatt og kommer Kristiansand til gode. Men nedleggelsen i Høllen er utelatt. Vi antar det er en forglemmelse.


Endret sammensetning av inntektssiden

Søgne var en kommune med god vekst og stor boligbygging. Det medførte at en relativt større andel av VA-inntektene kom som tilkoblingsavgifter enn i Kristiansand. Også refusjoner og tilskudd var forholdsmessig større i Søgne. Dette er det ikke kompensert for i beregningene.


Sjøledning klassifisert som renseanlegg

Sjøledningen fra Høllen til Bredalsholmen er klassifisert som renseanlegg med en avskrivningstid på 20 år. Samme type sjøledning fra Bedalshomen til Odderøya er riktig klassifisert med en nedskrivingstid på 40 år. Feilen er ikke kompensert for i kommunens beregninger.


Større innkreving av avgift i tre kommuner enn i Nye Kristiansand

Gebyrberegningene som er utført er kompliserte og har mange variabler. Vi ser imidlertid at beløpene mellom hva som skal kreves inn i avgift i 2026 for Nye Kristiansand ikke stemmer overens med hva som skal kreves inn i avgift i de tre kommunene hver for seg. Feilen vil redusere gebyret i Søgne.


Utbyggingen på Tangvall

Nye vann- og avløpsledninger har blitt lagt på Tangvall. Søgne kommune anslo kostnadene mellom privat andel og kommunal andel som 50/50. Vi ser ingen spor av private bidrag i tallmaterialet som er utarbeidet av Kristiansand kommune. Vi antar det er en feil.


Konklusjon

Etter en helhetlig gjennomgang av notatet og tallmaterialene vil vi oppsummere med at kommunens beregninger medfører at de årlige VA-avgiftene i Søgne og Songdalen blir unødig høye. Våre beregninger viser at de årlige VA-avgiftene i gjennomsnitt kan gå ned i Søgne med ca. NOK 3140,- pr. abonnent pr. år ved en deling fra Kristiansand. Detaljert beregning for våre tall er forelagt Statsforvalteren.

Når vi ser hvordan VA-utgiftene til bydel Søgne har blitt snudd opp-ned på noen få år syntes vi at denne saken viser hvordan utgiftene fort skyter i været i en stor-kommune uten samme eierskaps- og ansvarsfølelse som man får under mindre forhold. Saken sett under ett understreker også at det haster. Vi må få vår egen kommune tilbake så fort som mulig. Det vil gi oss innbyggere bedre kontroll på Søgnes økonomiske styring og disposisjoner.Kommentarer? Gå til vår Facebookside eller send til post@argumentagder.no


Comentarios


bottom of page