top of page
  • Forfatterens bildeArgument

Sett administrasjonen på slankekur !


KOMMENTAR 18.6.24: Når det nå skal spares og kuttes i budsjetter i Kristiansand kommune, ligger de store besparelsene i å slanke en topptung administrasjon. Ikke i å kutte i de siste tjenesteproduksjonsleddene direkte knyttet til til skole og helse/omsorg. Det kan fort bli veldig dyrt.


Rådhuskvartalet huser kommuneadministrasjonen i Kristiansand. Foto: Argument Agder

Av Vidar Ertzeid, bydel Søgne. Publisert 18.6.24


NRK Sørlandet TV hadde den 5. juni nyheten om Arendal kommunes økonomiske problemer som førstenyhet. Underskuddet er på over 200 mill. kr, og kommunedirektør Karl Mork  ønsker å gjøre sparetiltak ved å slanke administrasjonen. Han hevdet at nedbemanning med 150 stillinger eller mer vil kunne være aktuelt. Dette utgjør ca 5 % av Arendal kommunes administrasjon med  3384 fast ansatte fordelt på 2830 årsverk, og vil gi kommunen en besparelse på ca 100 mill. kr per år.


Kristiansand kommune har den siste tiden brukt sparekniven med hård hånd i tjenesteproduksjonsleddene (skole/helse/omsorg). Kuttene er betydelige, og får store konsekvenser for både brukere og ansatte. Alvorlige politikere - og direktører i administrasjonen - har med rette og med store overskrifter og kraftig ordbruk fremstilt en presset økonomi. Selve administrasjonen i kommunen har imidlertid gått helt klar av enhver form for bidrag til slanking av kommunens økonomi. Det er derfor naturlig å sammenlikne Arendals og Kristiandsands ressursbruk og prioriteringer til administrasjon, og forøvrig belyse dette.Innbyggere

Ansatte

Årsverk

Arendal kommune

46 212

3 384

2 830

Kr.sand kommune

117 213

9 954

7 438


5 % av antall årsverk i Arendal utgjør 141 ansatte. Besparelsen vil i følge kommunedirektør Mork være ca 100 mill kr per år. 


5 % av antall årsverk i Kristiansand utgjør 371 ansatte. En tilsvarende nedbemanning og forholdsmessig besparelse som i Arendal vil utgjøre ca. 250 mill kr. per år.


Til sammenlikning ligger nå forslaget fra administrasjonen om å legge ned 9 grunnskoler i kommunen ute til høring. Med disse nedleggelsene kan det spares 40 mill. kr per år, hevder administrasjonen.


Antall årsverk i kommunen

I 2019 var det i følge årsmeldingene til Kristiansand, Søgne og Songdalen 6933 årsverk til sammen i de tre gamle kommunene. Året etter hadde dette i den nye kommunen steget til 7062. Hvor mange årsverk det nøyaktig er i Nye Kristiansand p.t. virker usikkert. Administrasjonsavdelingen opererer med 7354, mens det iflg. lønnsavdelingen er 7700 årsverk. I følge Agenda Kaupang AS er det 8093 årsverk i kommunen. Uansett hvilket tall man legger til grunn, har antall årsverk økt betydelig mer enn befolkningsveksten tilsier. Det naturlige oppfølgingsspørsmålet blir da om denne økningen har resultert i bedre tjenester frem til brukeren.

SØF-rapport nr. 03/22, Kommunal administrasjon i storbyene, viser klart at av de syv største byene i Norge kommer Kristiansand dårligst ut med høyest driftsutgifter per innbygger.


Hvilke stillingskategorier øker i Kristiansand kommune?

Det må også belyses hva slags stillingskategorier som øker mest i kommunen. Med utgangspunkt i dokumentasjonen som Nye Kristiansand sendte til Statsforvalteren i Agder til Kunnskapsgrunnlaget, registreres det at antall stillinger med administrative benevnelser stiger nesten dobbelt så raskt som økningen i de tjenesteytende stillingene.


Dokumentasjonen om stillingskategorier viser at det ble opprettet 395 flere tjenesteytende stillinger i kommunen samtidig som administrative stillinger økte med 78. I samme tidsrom har kommunen selv innrapportert til SSB at den har kuttet utgifter til administrasjon med 148 millioner. Det som har skjedd her, er at kommunen tilsynelatende har flyttet på kostnaden for totalt 129 administrative stillinger (Agenda Kaupangs Administrasjonsanalyse 26. juni 2023 for Kristiansand kommune).


Organisasjonskartet for Kristiansand kommune ser forøvrig slik ut:


Ledere

Avdelingsledere

Helse og mestring

37

140 - 180

Oppvekst og læring

94


Kultur, frivillighet og innbygger dialog

13


Miljø og byutvikling

24


Organisasjon, personal og stab

7


Samhandling og innovasjon

5


Virksomhetsstyring, økonomi og eierskap

8

Tilsammen 368 ledere på nivå 2 og 3.


En uavhengig gruppe.

Det er på høy tid at det politiske miljøet i Kristiansand kommune, med bystyret i spissen,

sammen finner ut av hvor og hvordan det kan spares penger, uten at det går ut over tjenesteproduksjonen. En løsning kan være å oppnevne en hurtigarbeidende og ekstern gruppe  til å vurdere dette på en best mulig måte. Da vil man se at de store pengene å kunne spare, ligger i å slanke en topptung administrasjon, og ikke la tjenesteproduksjonen direkte knyttet til skolebarn og eldre være en salderingspost.Kommentarer, ris eller ros ? Gå til vår facebook-side eller send til post@argumentagder.no


Comments


bottom of page