top of page
  • Forfatterens bildeArgument Agder

Ritsj, ratsj, fil i bom, bom, bom

Analyse 22.02.2024: Økningen i bompengeavgiften på den nye motorveien mellom Kristiansand og Mandal reiser viktige prinsipielle spørsmål ved hvordan bomavgiftene beregnes, og hvem som skal gjøre opp for underskuddet. Som er garantert for av Agder Fylkeskommune.


Av Aage P. Danielsen, publisert 22.02.2024


Ja, det handler om fil med bom, og det handler om strekningene Kristiansand – Mandal.

Den nye strekningen utgjør 19 kilometer ifølge Nye Veier AS. Bompenger for strekningen utgjør nå for en personbil 101 kroner, eller kr 5,32 pr kilometer. Ifølge Veidirektoratet burde taksten utgjort kr 5,70 i gjennomsnitt for hele prosjektet.

Til sammenligning så utgjør drivstoffkostnaden for samme strekning 1 krone pr kilometer for en vanlig diesel/bensinbil.


Det var ikke det som ble sagt i 2018 da veien ble planlagt. Da var det snakk om 3 kroner pr kilometer, og selv med litt indeksjustering ligger dagens satser langt over det som ble antydet.


Årsakene til den store økningen i avgift er sikkert flere. Men bruken av veien ble langt lavere enn anslått. Og årsaken er at for mange bilister bruker gamleveien. Der er det god plass nå, og derfor går det betydelig raskere enn det gjorde tidligere. Så selv om «tid er penger» så utgjør tidsdifferansen mellom gammel og ny vei maksimalt 12 til 15 minutter.

Vi advarte mot dette, sier de i Nye Veier AS. De ønsket bompenger på gamleveien.


Det blir neppe flere brukere når prisene øker så drastisk som tilfellet nå er. Det blir nok heller færre.

Tid er penger?

Det går raskere med den nye veien, men det dreier seg om mindre enn 15 minutter i forhold til å bruke den gamle. Så er det verdt å bruke mer enn 100 kroner på dette? Nei, sier mange.

Derfor tar mange som kommer fra Mandal og Kristiansand fremdeles gamleveien. For pendlere er det betydelige beløp å hente for de som av ulike årsaker ikke kan benytte kollektivtilbud.

For de som bor i Søgne og Songdalen er det marginal tid å spare ved å bruke den nye veien. Det er derfor ikke uventet at de benytter den gamle veien.


Nye priser – færre passeringer?

Det blir neppe flere brukere når prisene øker så drastisk som tilfellet nå er. Det blir nok heller færre.

Og størst vil frafallet bli i bomstasjonene som ligger lengst vest og lengst øst i fylket. I de øvrige bomstasjoner blir det neppe veldig stor forskjell; der har lokalbefolkningen allerede tatt sitt valg.


Mye taler derfor for at virkningen av nye takster vil gi færre passeringer. Og man risikerer å måtte ta stadig nye økninger ut over prisstigning for å kompensere dette.

Hvis ikke, gjenstår egentlig bare en utvei: bompenger på gamleveien.


Bompenger på gamleveien?

Dersom det blir løsningen, kan det få drastiske konsekvenser. Det enkleste - og mest drastiske – er å plassere disse i hver ende av gamleveien. Det vil ha drastiske konsekvenser for lokalbefolkningen i Mandal, Søgne og Songdalen og også for Kristiansandere som pendler til disse stedene. Det antydes at taksten kan bli mellom 50 % og 75 % av takst på den nye, og innebærer at alle som pendler fra disse kommunene må ut med et betydelig beløp for å kjøre bil i egen kommune, og ennå verre dersom de våger seg innenfor Kristiansands gamle grenser, der vi jo uansett får en ny og antagelig evigvarende bompengepakke.


Derfor tipper jeg at det i tilfelle bare blir en bom, og at den blir på grensen mellom kommunene Lindesnes og Kristiansand.


Men fylkesordføreren unnlater å nevne at fylkeskommunen har garantert for lånet som er tatt opp på veiprosjektet. Garantien lyder på 3,5 milliarder kroner.

Fylkeskommunens rolle

Ordfører i Agder Fylkeskommune, Arne Thomassen, mener foreløpig at takstøkningen er for drastisk. Det er nok mest et spill for galleriet. Ordføreren foreslår å utvide nedbetalingstida fra 15 til 20 år, og holder døra åpen for å redusere rabatten for elbiler ned til 30 %.


Økt nedbetalingstid fører til noe lavere avdragskostnader på lån, men innebærer økt rentebelastning på restlån. Men fylkesordføreren unnlater å nevne at fylkeskommunen har garantert for lånet som er tatt opp på veiprosjektet. Garantien lyder på 3,5 milliarder kroner. Ved mislighold av dette, så må fylkeskommunen punge ut. Det vet nok ordføreren, men unnlater å nevne det.


Det mest nærliggende er jo derfor å skyve denne risikoen over på andre. I verste fall betyr det innbyggerne i Kristiansand og Lindesnes kommune. Og den kommer for Kristiansands del i tillegg til ny bompengeavtale som innebærer milliardkostnader for bilister i årene framover.


Så fylkesordførerens bekymring er nok i like stor grad knyttet til fylkeskommunens egen risiko, som bekymring for bilistene i Kristiansand og Lindesnes kommune.


Den paradoksale sannhet om bompengeavtalene

Formålet med byvekstavtalene er å oppnå mindre trafikk og mindre utslipp. Samtidig er biltrafikken også en forutsetning for avtalene.

Det er bilistene som i hovedsak skal betale for nye veier og bypakkeavtalene. Mindre trafikk gir mindre inntekter, ikke høyere.

Overgang til fossilfri bilpark løser utslippsmålet, men innebærer samtidig at den etter hvert fossilfrie bilparken uansett må betale nye veiutbygginger og kollektivtiltak.


Ny ringvei?

Ny ringvei er egentlig allerede planlagt. 30 % av trafikken som i dag går gjennom byen, vil forsvinne. Samtidig må disse 30 % vel betale for den nye ringveien?

Ut fra dagens krav om brukerbetaling med i underkant av 6 kroner pr kilometer, innebærer det en avgift på minst 60 kroner i dagens kroneverdi for å bruke den.

Samtidig vil Gartnerløkka prosjektet være ferdigstilt, og byvekstavtalen vil gi en langt lavere avgift ved å bruke dagens vei gjennom Kristiansand sentrum.


Få vil være villig til å betale nær tredobbel pris for å kjøre den nye ringveien.

Blir den logiske løsningen derfor ekstra betaling for å kjøre gjennom sentrum?


Fil i bom. Bom. Bom?Kommentarer? Gå til vår Facebook-side eller send til post@argumentagder.noComments


bottom of page