top of page
  • Forfatterens bildeArgument

Kommunedeling - Kristiansands høringsuttalelse

Kommentar 08.05.2023: Kommunedirektør Camilla Dunsæd opptrer som politisk aktivist når hun foreslår at kommunen ikke skal støtte forslag om endring av Inndelingsloven. Og hun bruker oppsiktsvekkende argumenter. Dunsæd er nemlig bekymret for redusert innflytelse for seg selv, endring av spilleregler og av alle ting; sikkerhetspolitiske konsekvenser!


Illustrasjon: kommunesammenslåing, behov for å snakke sammen, av T. Vestaas

Av Bernt H. Utne, publisert 08.05.2023


Forslag til høringsuttalelse

Kommuneadministrasjonen har utarbeidet forslag til høringsuttalelse vedrørende endring i Inndelingsloven som skal muliggjøre en folkeavstemming i Søgne og Songdalen. Endringen er nødvendig for å sikre lovhjemmel for at departementet på egen hånd kan gjennomføre en innbyggerundersøkelse. Det kan skje i form av en folkeavstemming eller en annen form for innbyggerhøring. Til nå har det vært kommunen som har hatt myndighet til å gjennomføre slike undersøkelser. Når flertallet i kommunestyret ikke har ønsket slike undersøkelser har kommunen i realiteten hatt vetorett, selv om flertallet i en del av kommunen skulle ønske innbyggerhøring. Dette ønsker regjeringen nå å endre, og kommunens høringsuttalelse er et ledd i arbeidet med lovendringen.


I begrunnelsen for høringsuttalelsen, som er utarbeidet av kommunedirektør Camilla Dunsæds stab og foreslås vedlagt høringsuttalelsen, fremgår flere interessante argumentasjonsrekker.


Innbyggerhøring bindende?

I kommunedirektørens begrunnelse problematiseres det at det fra regjeringshold er uttalt at resultatet av innbyggerhøringen skal være bindende. I oversendelsesskrivet fra departementet presiseres det imidlertid at innbyggerhøringen skal være rådgivende. Slike innbyggerhøring vil alltid formelt være rådgivende. Suvereniteten i Norge er tillagt landets øverste organ, som er Stortinget. Stortinget kan således suverent se bort fra resultatet av enhver innbyggerhøring, hvis det skulle være ønskelig. Men konsekvensen av det vil over tid være en undergraving av Stortingets autoritet og troverdighet som det rette organ til å representere folkeviljen i landet.


Men implisitt i argumentasjonen ser kommuneadministrasjonen dermed selv bort fra at spillereglene for kommunen som helhet er endret ved tvangssammenslåingen.

Til nå har det vært fire landsdekkende folkeavstemminger i dette landet siden uavhengigheten fra Sverige i 1905. I alle tilfeller har Stortinget valgt å følge flertallet i folkeavstemmingen, selv om det på Stortinget var svært delte meninger om de enkelte saker. I siste folkeavstemming i 1994, spørsmålet om norsk medlemskap i EU, avviste Stortinget enstemmig regjeringens fremforhandlede medlemskapsavtale. Det til tross for at det var flertall på Stortinget for medlemskap i EU. Begrunnelsen var at når man først ber folket om et råd kan man ikke deretter ignorere svaret uten å undergrave folkets respekt for institusjonen Stortinget.


De samme prinsipielle vurderinger gjør seg gjeldende ved en innbyggerhøring eller folkeavstemming i Søgne og Songdalen. Og det er nok det som er bakgrunnen for signalene fra regjeringshold om å følge resultatet fra innbyggerhøringen.


Endring av spillereglene

Det understrekes i begrunnelsen at tilliten mellom Stat og Kommune er viktig, og at det kan bli en utfordring for tilliten hvis spillereglene endres ved at den "ene øker sin makt over den andre når det passer i enkeltsaker." Kommuneadministrasjonen er altså bekymret for at lovendringen kan svekke det lokale selvstyre gjennom folkevalgte organ. Det mener kommuneadministrasjonen er i strid med intensjonen i Grunnlovens § 49 som omhandler det kommunale selvstyre. Men implisitt i argumentasjonen ser kommuneadministrasjonen dermed selv bort fra at spillereglene for kommunen som helhet er endret ved tvangssammenslåingen. Endring i spillereglene har nemlig fratatt innbyggerne i Søgne og Songdalen muligheten til å få sin mening hørt. Storkommunen Kristiansand har dermed økt sin makt over Søgne og Songdalen. Altså i prinsippet det samme som kommunedirektøren kritiserer regjeringens lovendringsforslag for.


At det er krig i Europa, at vi har hatt en krevende pandemi og at vi har klimautfordringer er utvilsomt riktig. Men hva dette har å gjøre med en innbyggerhøring i Søgne og Songdalen er mer uklart

Sikkerhetspolitikk

Overraskende er det også at i kommunedirektørens begrunnelse understrekes at den internasjonale sikkerhetspolitiske situasjon krever "stabile strukturer med avklarte ansvarsforhold og myndighet". Pandemi, krig i Europa og klimautfordringene har endret rammebetingelsene og medfører behov for en "ny verdiskapingsstrategi" sies det i administrasjonens begrunnelse. At det er krig i Europa, at vi har hatt en krevende pandemi og at vi har klimautfordringer er utvilsomt riktig. Men hva dette har å gjøre med en innbyggerhøring i Søgne og Songdalen er mer uklart.


Behandles i Formannskapet

Kommunens uttalelse til regjeringens forslag til endring av Inndelingsloven behandles i Formannskapsmøte onsdag 10. mai. I forslag til vedtak foreslår kommunedirektør Camilla Dunsæd at Kristiansand Kommune ikke støtter regjeringens forslag til endring av Inndelingsloven. Så er det flertallet i Formannskapet som bestemmer uttalelsens endelige form.Kommentarer? Gå til vår Facebookside eller send til post@argumentagder.no


bottom of page