top of page
  • Forfatterens bildeArgument

En lakmustest for Senterpartiet.

Synspunkt 27.05.2022: Kommunalminister Sigbjørn Gjelsvik (Sp) gir interessegruppen for løsriving fra storkommunen nytt håp. Under Stortingets spørretime forsikret han stortingsrepresentant Tobias Drevland Lund (Rødt) om at departementet ville behandle innbyggerinitiativet, og mente det var viktig å få belyst «hvilke premisser» kommunen har hatt for behandling av saken.


De to vardene i Ny Hellesund utgjorde Søgnes gamle kommunevåpen. Foto: Vidar Ertzeid


Av Sigurd Berg Aasen, Morten Mosberg, Per Gunnar Stensvaag, Vidar Ertzeid for interessegruppen «Vi som vil ha Søgne kommune tilbake», publisert 27.06.2022


Oppretting av en skandale

De gamle kommunene Søgne og Songdalen blir selve lakmustesten på Senterpartiets troverdighet og hvorvidt partiet i regjering lykkes med sine lovnader om reversering av den forrige regjeringas sentraliserende tvangsreformer. Nå begynner det for alvor å haste for at det kan leveres i tide. Ingen steder har Senterpartiet, og spesielt Trygve Slagsvold Vedum, gått høyere på banen med garantier for gjenoppretting av det lokale sjølstyret enn i Søgne/Songdalen.


All ugreie og grove saksbehandlingsfeil, samt uriktige opplysninger i prosessen som førte fram til tvangsinnlemmingen i Kristiansand, burde være vel kjent. Således vil det være intet mindre enn en skandale om ikke dette blir rettet opp. Nettopp Senterpartiets holdning til disse spørsmål sikret god oppslutning ved Stortingsvalget høsten 2021. Uten Vedum's lovnader hadde neppe partiet fått inn representanter fra Sørlandet.

Ny kommunal- og distriktsminister.

Vi registrerer med glede at byttet av kommunalminister åpenbart har ført til et taktskifte i departementet. Tre fylker er på vei mot deling. Gjenoppretting av Haram synes å være sikret, og det er lagt et opplegg for at også Kinn igjen blir til Flora og Vågsøy. Ut fra ovennevnte tar vi det for gitt at Søgne/Songdalen er de neste, men det lyt skje fort! Vi minner om at det bare er drøyt 15 måneder til det igjen bør holdes separate valg i hver av de tidligere kommunene!

Som i ethvert ekteskap burde det være nok at én part vil ut for å få innvilget skilsmisse.

Vårt inntrykk er at det ikke står på viljen verken til kommunalminister Sigbjørn Gjelsvik, partileder Vedum eller Senterpartiet. Formuleringen i Hurdalsplattformen om at søknad om deling skal komme fra kommunestyre- eller fylkesting i de nye store enhetene, har imidlertid vært en kraftig brems i prosessen for bygder som Søgne og Songdalen. Så lenge kjøttvekta ligger i en by som helst ikke vil gi slipp på nyvunnet territorium, nytter det da ikke uansett hvor unisont ønsket måtte være om løsrivelse fra de det virkelig gjelder. Formuleringen, som Arbeiderpartiet fikk inn i regjeringsavtalen, strider mot alle demokratiske prinsipper og den allmenne rettferdighetssans. Som i ethvert ekteskap burde det være nok at én part vil ut for å få innvilget skilsmisse. Om samme regel skulle gjelde internasjonalt, ville f. eks. britene aldri ha kommet seg ut av EU i og med at det var flertall i EU-parlamentet for å beholde dem i unionen.

Stortingets spørretime.

Under Stortingets spørretime 25.05.22 viste statsråd Gjelsvik i sitt svar til Tobias Drevland Lund (Rødt) til Inndelingslovens § 8, og at søknader i henhold til denne fra Søgne/Songdalen og andre kommuner ligger til behandling i departementet. Bl.a. med henvisning til en uttalelse fra professor i forvaltnings- og kommunalrett, Jan Fridthjof Bernt, bekrefter Gjelsvik at det finnes andre veier til kommunedelinger enn den Hurdalsplattformen åpner for. Sistnevnte må således sees på som et «hurtigspor", mens en eventuell delingsprosess bare vil være litt mer komplisert dersom et flertall i storkommunen går i mot å sende en søknad.

Eneste alternativ for Senterpartiet til seier i denne saken må være å gå ut av regjeringen.

Noen lovmessige hindre for å gjenopprette kommuner der et flertall av folket lokalt ønsker dette, er således ikke tilstede. Det hele står og faller på politisk vilje hos sentrale myndigheter. Vi har vanskelig for å tro at Senterpartiet ønsker noe annet enn det de så tydelig har proklamert under åtte år med regjeringen Solberg, og i særdeleshet i valgkampen 2021. Om det er slik at Arbeiderpartiet stritter i mot, er dette en sak Senterpartiet, like lite som folket i Søgne og Songdalen, har råd til å tape. Eneste alternativ for Senterpartiet til seier i denne saken må være å gå ut av regjeringen.

Saken gjelder folket i Søgne og Songdalen.

Ut fra tidligere erfaringer, har vi all grunn til å tro at sterke krefter fra Kristiansand, med Arbeiderpartiordfører Jan Oddvar Skisland og statssekretær Mette Gundersen i spissen, vil legge betydelig press på sine partifeller i regjeringen for å få stoppet en reversering av tvangssammenslåingen. Derfor kan det være på sin plass å minne om hvem denne saken først og fremst gjelder. Den angår slett ikke byen, som ved retur til det opprinnelige bare vil få 15% lavere innbyggertall enn nå. Men tvert i mot gjelder den folket i Søgne/Songdalen som på helt utilbørlig vis ble overkjørt i en hårreisende prosess under den forrige regjeringen


Ser frem til valg i gjenopprettede kommuner

Med håp om en rask behandling i departementet og videre til regjering og Storting, ser vi frem til en avgjørelse som gjør det mulig å stemme inn representanter til Søgne og Songdalen kommuner, gjenopprettet fra 01.01.24. etter et kort og særdeles ulykkelig tvangsekteskap med Kristiansand.Kommentarer? Gå til vår Facebookside eller send til post@argumentagder.no


Comments


bottom of page