top of page
  • Forfatterens bildeArgument

Det burde ha stått i avisen - det gjorde det ikke (del 2)

I løpet av 45 år er Fædrelandsvennens betydelige formue forsvunnet i aksjeavtaler, selskapsdannelser, fusjoner, fisjoner og spesielle overføringer. I 2019 var Fædrelandsvennens egenkapital bare 15 millioner kroner.

I Argument Agder forsøker vi å fortelle den historien, eller de historiene, som Fædrelandsvennen selv ikke fortalte. Det handler om det rike avisselskapet som gav bort alle sine verdier til aksjonærene. Og som deretter betalte leie for å kunne bruke de samme eiendommene og eiendelene. Både gamle og nye eiere har deltatt i tappingen.

Revisor Åge P. Danielsen og journalist Einar Guldvog Staalesen har gravd frem historiene og skrevet tre artikler hver om dem. Danielsen har analysert regnskap fra 2002 til i fjor.

De seks artiklene kommer som serie her i nettmagasinet Argument Agder.


Her følger den andre artikkelen til Åge P. Danielsen.
FÆDRELANDSVENNEN – QUO VADIS ?


Del 2 - VORSPIEL

Av Åge P. Danielsen, publisert 11.8.20

Vi skal se på utviklingen fra 2002 til 2009. De som da eide avisselskapet var en blanding av Kristiansands-familier, Avisen Agder i Flekkefjord og nåværende Schibsted ASA. Sistnevnte kom inn på eiersiden med 25 % eierandel tidlig på 90-tallet, de øvrige eide 75 %.


Schibsted oppgir i sine regnskaper en kostpris på aksjene på 15 millioner. Det reflekterer på ingen måte verdiene som en 25 % andel hadde i 2002, da bokført egenkapital var 151 millioner, og med en god inntjening. Som nevnt i første artikkel ble selskapet som drev avisen slettet i 2009, og vi har ikke noen dokumentasjon eller regnskap fra årene før 2005 / 2006.

Men det kan være nyttig å se på hva selskapet egentlig eide ved inngangen til tusenårsskiftet. Da må vi tilbake til 1972, da avisen holdt til på Torvet med redaksjon, trykkeri og det hele. Etter brannen ble selskapet "Torvbygget AS" etablert, ikke som en del av Fædrelandsvennen AS, men med samme eiere. Avisen flyttet inn i nye lokaler på Fiskåtangen som de selv eide . Der var tilnærmet hele virksomheten samlet.


Fædrelandsvennen Trykkeri AS

Trykkeriet ble etter hvert skilt ut i eget selskap, "Fædrelandsvennen Trykkeri AS", ikke som datterselskap, men som et eget selskap med tilnærmet samme eiere som for avisselskapet Fædrelandsvennen AS, men med et vesentlig og underlig unntak: dette selskapet eide aksjer i Fædrelandsvennen AS, samtidig som Fædrelandsvennen AS eide aksjer i trykkeriselskapet. (Dette kalles gjensidig aksjeeie eller krysseierskap.) En vesentlig post i regnskapet var utbytte fra Fædrelandsvennen AS der selskapet eide 8,25 % av aksjene. Samtidig fikk Fædrelandsvennen AS utbytte fra Fædrelandsvennen Trykkeri AS der avisselskapet eide 6,4 % av aksjene. Dette ble avviklet i 2009.


Trykkeriet eide rotasjonspressen, men den er ikke oppført med noen verdi i regnskapene vi har hatt anledning til å gå gjennom. Derimot eide avisselskapet maskiner og utstyr som trykkeriet benyttet. Trykkeriet hadde avisselskapet som hovedkunde, men leverte også trykkerioppdrag til andre. Det levde sitt eget liv fram til det sammen med avisen inngikk i den store omorganiseringen i årene 2008 og 2009. Trykkeriet ble da verdsatt til i underkant av 71 millioner kroner.


I 2010 ble det etablert et nytt selskap, "FVN Trykkeri AS", på samme måte som omtalt i første artikkel - et tomt selskap med 100 000 i aksjekapital og Schibsted/Media Norge som eiere. I tillegg til utstyret overtok det nye selskapet tilnærmet alle driftsmidler som avisen eide. Det utgjorde mer enn 60 millioner i bokført verdi, og det førte til at avisselskapets egenkapital ble tappet for midler.

Vi kan konkludere med at selskapets eiere i perioden ble tilført 181 millioner, som er 13 millioner mer enn konsernets resultater i samme periode.

Svanedamsveien 10 AS

Fædrelandsvennen AS eide eiendommen på Fiskåtangen i Svanedamsveien 10. Men eiendommen ble i 2006 skilt ut i et eget selskap på samme måte som trykkeriet, med samme eiere som i avisselskapet. Det nye selskapet fikk Fædrelandsvennen AS og Fædrelandsvennen Trykkeri AS som leietagere. Leien var opprinnelig 5,9 millioner kroner. Det var ingen gjeld i det nye selskapet, og avtalen løper fram til år 2021. Leien utgjør nå i overkant av 7 millioner årlig. Aviselskapet har for lengst flyttet fra Fiskåtangen, men betaler fremdeles leien, samtidig som lokalene blir fremleid til andre.


Ved utskillelsen ble aksjekapitalen i Fædrelandsvennen AS satt ned. Størrelsen på nedsettelsen forteller oss om hvorledes man vurderte verdien av eiendommen i forhold til verdien av avisselskapet - man vurderte verdien av eiendommen til å utgjøre ca. 1/12 av avisselskapet. Vi kommer tilbake til dette. Avisselskapet ble derfor tappet for midler tilsvarende dette.


Torvbygget AS

Dette var avisens opprinnelige tilholdssted, men ble vel i perioden fram til man flyttet fra Fiskåtangen ansett for å være av marginal interesse for avisen. Eierne har fram til 2019 vært tilnærmet de samme som for avisen, men vi har registrert at både dette selskapet og Svanedamsveien 10 AS i dag har nye eiere.


Datterselskaper og tilknyttede selskaper

Fædrelandsvennen har opp gjennom årene etablert egne selskaper og kjøpt opp datterselskaper. De fleste var medieselskaper som Radio Sør, TV Sør, avisen Lindesnes og andre, hvorav avisen Lindesnes i Mandal hadde størst omsetning. I tillegg hadde man betydelige eierandeler i en rekke andre selskaper. Den største eierposten var i selskapet iVision, der man sammen med Agder Energi AS ønsket å etablere nettkanaler i Kristiansandsområdet. Eierskapet i disse selskapene ble i påfølgende år avviklet, dels ved at datterselskapene og tilknyttede selskaper ble avviklet med tap, og dels ved at aksjepostene ble overtatt av andre. Denne satsingen ga ikke særlige positive bidrag. I perioden etter 2006 ble det foretatt nedskrivninger på et sted mellom 30 og 40 millioner kroner som hovedsakelig var knyttet til slike investeringer. Avisen Lindesnes AS og selskapet som eide denne ga årlige positive bidrag. Det er ikke avviklet, men overtatt av Schibsted ASA via utbytte.


Utskillelse av Svanedamsveien 10, trykkeriet og investeringer i datter- og tilknyttede selskaper har derfor samlet sett tappet Fædrelandsvennen for et beløp i størrelsesorden 100 millioner kroner fram til 2019, samtidig som avisen ble påført ekstra årlige kostnader ved at man måtte betale leie for bygget man tidligere eide.


Utbytter fram til år 2008

Konsernet hadde i perioden fra 2003 til og med 2008 samlede årlige resultater etter skatt på i underkant av 170 millioner, eller 28 millioner årlig i gjennomsnitt. I samme periode ble det delt ut utbytte til eierne på 118 millioner, eller i underkant av 20 millioner årlig i gjennomsnitt. Selskapet hadde en solid egenkapital, som økte i denne perioden, i alle fall fram til år 2007 da Svanedamsveien 10 ble skilt ut som eget selskap. Det tappet selskapet for 62 millioner kroner, som ble overført til selskapets aksjonærer ved at disse nå eide eiendommen i et eget selskap. I påfølgende år har dette gitt en sikker avkastning fram til de solgte dette til nye eiere i 2018.


Vi kan derfor konkludere med at selskapets eiere i perioden ble tilført 181 millioner, som er 13 millioner mer enn konsernets resultater i samme periode. Ved inngangen til 2009 var egenkapitalen likevel solid med i underkant av 127 millioner kroner. Årene 2007 - 2009 representerer et skille. Selskapet ble da innlemmet i Media Norge AS med Schibsted ASA som majoritetseier. Fra å eie 25 % ble Schibsted ASA nå den dominerende eier og etter hvert tilnærmet eneeier av selskapet. Finn Holmer Hoven gikk av som redaktør, og Hans Kristian Vadset, med bakgrunn fra VG, ble hentet inn som ny redaktør. Samtidig startet nedturen, som resulterte i at avisen i dag har en egenkapital på i underkant av 15 millioner.


Utskillelsen av eiendommen var selve vorspielet sammen med etablering av selskapet Nye FVN AS i 2007. Dette er omtalt i styrets årsberetning for 2007. Der fremgår at Fædrelandsvennen vedtok å fusjonere med Nye FVN AS og bli en del av Media Norge AS sammen med andre store distriktsaviser. Som følge av at godkjenningen fra Konkurransetilsynet først forelå seint i 2008, ble selve fusjonen gjennomført 1.1. 2009.

Se også dagens artikkel til Einar Guldvog Staalesen.


Kommentarer? Send til post@argumentagder.no

Kommentare


Die Kommentarfunktion wurde abgeschaltet.
bottom of page