top of page
  • Forfatterens bildeArgument

Bergverksdrift i Sodevika krever egen konsesjon

Kommentar 12.06.2023: Ja til nedsprengning av Sodevika i kommunestyret i Lindesnes 15. juni, vil bety åpning av en av Norges største gruver i et kystområdet i innseilinga til Mandal. «Direktoratet for mineralforvaltning» antyder at dette faller inn under et eget lovverk. Direktoratet må i tilfelle først vurdere om dette skal konsesjonsbehandles.


foto: Argument Agder

Av Øyvind Andresen. publisert 12.06.2023


Ordførerkandidatene for de fire største partiene i Lindesnes (FrP, Høyre, Ap og KrF) har alle gått ut og offentlig støttet nedsprengning av Sodevika med tanke på «sjørettet næring». Området tilsvarer ca 45 fotballbaner. Det finnes ingen avtaler om noen slik virksomhet. Det eneste som er sikkert, er at ved et ja til nedsprengning, vil det starte opp en omfattende steineksport gjennom mange år.


Motstanden mot bruk av dynamitt i Sodevika, vokser dag for dag i Lindesnes, og engasjementet er å ta og føle på. Mange ligger våkne om nettene, og det dreier seg ikke bare om de som er direkte berørt. Over 60 % av innbyggerne er i mot. Sist uke vedtok også flertallet i «Utvalget for drift og forvaltning» å ikke anbefale rådmannens forslag om nedsprengning.


En rekke faglige instanser har også uttalt seg mot. Det er interessant å lese uttalelsen fra «Direktoratet for mineralforvaltning» (DMF). De skriver:


«Av planprogrammet fremgår det at det planlegges å planere området ned til kotehøyde 3 m.o.h. over en periode på 3- 5 år. Foreløpige volumberegninger viser at dette krever et masseuttak på over 5 500 000 m³.


Det bør gjøres ei vurdering på om det er nødvendig å ta ut så store mengder for å tilrettelegge industriarealet. DMF vurderer at uttakets omfang og tidsramme samlet sett virker urealistisk, også sett i lys av at det skal etableres et kaianlegg for å frakte bort massene.»


DMF slår fast at planområdet tilsvarer noen av de største masseuttakene i Norge. Det framgår av DMFs uttalelse at det mangler helt opplysninger om hva massen skal brukes til og hvordan den skal fraktes osv. Viktig å merke seg er at mineraluttak over 10 000 kubikkmeter krever konsesjon før driftsstart. Det faller da under mineralloven.


De skriver: «Loven gjelder likevel ikke uttak som hovedsakelig er en del av annen utnyttelse av grunnen.» Men her foreligger jo ingen andre konkrete planer om annen utnyttelse av grunnen enn steinknusing. Ordførerens snakk om opp mot 1200 arbeidsplasser på en fabrikk i området, er luftspeiling. Kommunen prøve å definere seg vekk fra at gruvedrift er den eneste sikre virksomheten som vil bli etablert, Dette virker ikke troverdig.


Alt er hastverksarbeid i denne saken. De største partiene i Lindesnes har malt seg inn i et hjørne. Få utsatt det hele.


Kommentarer? Gå til vår Facebookside eller send til post@argumentagder.no

Comments


bottom of page