Synspunkter, kommentarer og betraktninger fra leserne er velkomne. De bør ikke være for lange, og Argument forbeholder seg retten til å rette språkfeil, samt avvise innlegg som bryter med magasinets intensjoner, er injurierende eller på andre måter er upassende. Send inn på vårt kontaktskjema eller som e-post: post (at) argumentagder.no

Våre eldre fortjener verdens beste omsorg !

Av Vidar Kleppe og Alf Albert, leder og nestleder for Demokratenes bystyregruppe i Kristiansand. Publisert 19.10.20

Det er veldig bra at antall eldre i Norge vil øke de neste tiårene, men dette gir en stor utfordring som både stat og kommune må stå sammen om for å løse gjennom “skreddersøm” og gode løsninger til den generasjonen eldre som har vært med å bygge Norge.

Tjenestene for alle eldre må henge sammen i en kjede der alle ledd er like sterke. Det betyr at hver bruker av hjemmetjenestene i kommunen må få tilrettelagte tjenester etter eget ønske og behov. Demokratene vil derfor jobbe hardt for at det må være tilpassede tjenester på alle kommunale nivåer: hjelp i hjemmet, hjemmesykepleie, hjelpemidler i hjemmet, omsorgsboliger og sykehjemsplasser, samt avlastningsplasser og dagtilbud.

Demokratene vil også legge til rette for eldre som ønsker å bo i eget hjem så lenge som mulig.

 

I tillegg krever Samhandlingsreformen og stortingspartiene at pasienter skal ha minimal liggetid på sykehuset, og føres over i kommunal pleie eller opptrening etter behandling av sykehus og spesialisttjenesten. Noe som dessverre altfor ofte har gått på helsa løs – overfor mange eldre. Så her må det ryddes opp! I tillegg trenger kommunene spesialkompetanse på pasienter som før var innlagt på sykehus og rehabiliteringsplasser, samt fysioterapeuter som kan komme inn i hjemmene, og befordringstjenester for pasienter/brukere som trenger tjenester utenfor hjemmet.

 

Demokratene vil jobbe for en helhetlig, tilrettelagt omsorgstjeneste i kommunene, der det også er valgfrihet for den enkelte bruker, og der kjøkkenet må tilbake på alle landets sykehjem. Demokratene vil sikre individuell tilpasning på alle arenaer innen eldreomsorgen. De eldre skal ikke medisineres til en unødig passiv tilværelse, men tilbys inspirerende og helsefremmende aktivitet tilpasset hver enkelts interesse og evner.

 

For å møte den økende eldre befolkningen, trenger helsevesenet flere mennesker med kompetanse innen geriatri. Vi vil derfor styrke spesialist- og etterutdanningen innen dette fagfeltet, og eventuelt bruke incentiver for å øke tilstrømmingen til slike studieplasser.

Eldre skal få leve de livene de selv ønsker, i trygghet om at fellesskapet gradvis stiller opp med mer hjelp når behovet oppstår. Demokratene vil snakke mer om eldrehelse – fordi framtidas eldrepolitikk må handle om hva som skal til, og hvordan Norge skal legge til rette for at den enkelte kan ta i bruk de ressursene de har på ulike stadier i alderdommen. Vårt mål er at alle eldre som ønsker det skal få en god og aktiv alderdom. Den dagen du, eller noen du er glad i, ikke lengre klarer seg selv, skal fellesskapet stå klar til å ta vare på deg.

Demokratene vil gi eldre pleietrengende, som av medisinske årsaker har behov for 24 timers pleie og omsorg, skal ha lovfestet rett til sykehjemsplass. Alle trygdede skal beholde opparbeidede trygderettigheter fullt ut. Samordningen for ektefeller og samboere fjernes. Alle som ønsker det, skal kunne får trygghetsalarm uavhengig av økonomi. Alt dette og mer til, har den eldre generasjon fortjent – som takk for at de har vært med på å bygge Norge! 
 

_______________________

Bygg Omkjøringsveien før Gartnerløkka !

Av Arild A. Andersen, publisert 9.10.20

Nå begynner det å bli helt galt. Stengning av Lundsbrua for personbiler, oppstart av Gartnerløkka og gjennomføring av Omkjøringsveien, alt innen 2025 - det er slik flertallet av våre politikere vil ha det.

  • For et trafikkmessig kaos

  • For ei uttelling av kroner

  • For et trøkk på anleggsbransjen som man skulle tro var travel nok med E 39
     

Lundsbruas biltrafikk overført til Gartnerløkka må gi lange køer i rushtrafikken. Starter man opp riving og nybygging av Gartnerløkka må det bli 5 år med nye trafikkhindringer.

Parallell byggefase av Omkjøringsvei gir også store transportbehov. Millioner (?) av billass og annet må transporteres på samme veinett i arbeidstiden.

  • Hvor er fornuften?

  • Hvor er omtanken for byens beboere som må leve med dette og betale det meste?
     

Vi har nedbetalt et veisystem med 5 kjørebaner som fungerer brukbart, som nå skal rives og erstattes av et nytt med 4 kjørebaner- og vi må betale for det ei gang til. Nei, jeg foreslår at man forlenger flettefeltet vest for tunnelen inn på høybrua. Dermed blir trafikkflyten mye bedre.

Når ny gang- og sykkelbru over Otra snart er ferdig kan man ta bort sykkelfeltene på Lundsbrua og la kollektivfeltet gå helt frem til Elvegata. Videre forbedrer man lysreguleringen (eller kopler den ut) på Lund Torv. Til sist setter man alle krefter inn på å gjennomføre ny omkjøringsvei snarest mulig.

Når Omkjøringsveien er ferdig i 2025 vurderer man situasjonen på nytt før man river nåværende Gartnerløkke. Vi er i ei oppvåkningstid, fler og fler ser miljøproblemene. Lokaltrafikken i Kristiansand kan se annerledes ut i 2025 enn i dag. Gartnerløkka kan kanskje med mindre inngrep betjene lokaltrafikken i Kristiansand langt inn i fremtiden når Omkjøringsveien er ferdig.

_______________________

Anstendig mat til alle beboerne på sykehjem i Nye Kristiansand !

Av Vidar Kleppe,

gruppeleder for Demokratene i Nye Kristiansand.

Publisert 6.10.20

Demokratene bystyregruppe mener bestemt at alle beboerne på sykehjemmene i Søgne, Songdalen og Kristiansand fortjener bedre i Nye Kristiansand. Etter et langt liv i tjeneste for det rike norske samfunn har ikke alle disse eldre hederlige kvinner og menn som ikke kan bo hjemme noe annet alternativ enn å få plass på et sykehjem, når helsen svikter og ensomheten gnager. Og selvsagt skal de da være sikret en plass, med eget rom og en komfort som skaper trivsel.

 

Men maten på sykehjemmene fra eget kjøkken må helt klart kunne tilbys på en mer fleksibel og variert måte enn det som er tilfellet i dag, som avspeiler at samfunnet faktisk vil gi noe igjen for den innsats våre eldre har gjort. Demokratene vil derfor endre reglene for bespisningen i Nye Kristiansand. 

 

Demokratene ønsker uten fastlåste tider at alle beboerne på sykehjem som faktisk betaler opp til 85 prosent av sin pensjon - kan og må stille sterkere krav til bedre matkvalitet.  For dem som kan komme til spisesalen kan man få seg frokost fra buffeten fra f.eks. kl. 7:30 til 10:00, for dem som ønsker det med selvbetjening av alle sorter brød, pålegg, varm og/eller kald drikke. De som må ha hjelp, eller må spise på rommet, får den rom-service de i så fall trenger. 

 

Åpen lunsjbuffet fra eksempelvis kl.11.00, til 14:00, med de samme muligheter i hele Søgne, Songdalen og Kristiansand. Middag med minst 3 valgfrie varmretter og ditto desserter - serveres minimum i spisesalen mellom 15:00 og 18. Kaffe & tebrød eller lignende med mulighet for noe godt til kaffen, må minimum serveres mellom 19 og midnatt. 

 

Og bare så det er sagt: Alle disse måltider skal selvsagt tilbys med "rom-service" for de av beboerne som ønsker det - til dem som har vondt for å gå, sengeliggende eller vil slappe av på rommet sitt.

 


_______________________

Åpent brev til ordfører Skisland

 

Av Nils Nilsen, publisert 30.9.20

 

Valg og Honorarutvalget v/Leder Erik Rostoft har denne høsten behandlet en rekke saker hvor vi innen gitte tidsfrister blir bedt om å komme med innspill og innstillinger til en rekke verv. Utvalgslederen har tidligere kunngjort at vi også bør legge ved CV eller noen ord om den enkelte representants kompetanse overfor de kandidater vi innstiller. Utvalgslederen har dessuten uttalt at kompetanse skal vektlegges, og at det er ønskelig med sterkest mulig spredning av verv.

I sakens anledning vil jeg minne ordføreren på at vi i Norge har vedtatt at vi skal ha et representativt Demokrati.  Det betyr at vi som har fått tillit fra tusenvis av engasjerte velgere i størst mulig grad også skal representere disse i flest mulige politiske organer basert på den dom velgerne ga oss i september 2019. Demokratene ble som kjent gitt tillit av 13,4% av velgerne.  Det gjør oss til byens 3 største parti. Våre 7511 velgere har derfor ønsket oss inn på rettmessig plass i absolutt alle utvalg, komiteer og styrer som skal velges politisk.

 

Et massivt antall velgere vil altså heller representeres av Demokratene fremfor de mindre partiene Venstre, SV, Rødt, Mdg, Frp, PDK, SP, Krf, Folkelista og uavhengige. Likevel kan det synes som både ordføreren og varaordføreren fullstendig har glemt, eller gir fullstendig blaffen i, 13,4% av velgerne de har bedt om å få lov til å være ordfører og varaordfører for. Bildet forsterkes ytterligere ved at ordførerens egen rådgiver ofte er å finne på sosiale medier hvor han regelrett desinformerer, hetser og uttaler seg usant om 13,4 prosent av velgerne i Kristiansand. Det samme gjøres av ordførerens gruppeleder og en rekke andre fra ordførerens parti. Er dette en adferd ordføreren er stolt av og vil la seg representere ved?

 

I sakene som denne høsten er behandlet av valg og honorarutvalget forsterkes bildet ytterligere. Til tross for Demokratenes innspill til Valg og Honorarutvalget om representasjon i politisk oppnevne råd, styrer og verv, ser vi av både protokollene og live-streamen fra møtene at 13,4% av velgerne i vårt representative demokrati blir totalt ignorert. Her er noen ferske, av mange, eksempler fra Valg og honorarutvalget:


Sak 29/20,  Sak 30/20, Sak 31/20, Sak 34/20 og Sak 35/20 – Demokratenes fyldige innstilling og forslag ble ikke orientert om, opplyst om, fremmet eller stemt over i møtet.

Sak 32/20 – Saken er ulovlig jfr. innsendt Lovlighetskontroll og Demokratenes innspill er delvis ignorert.

 

Eksemplene over utgjør kun en liten del av den behandling Demokratenes velgere gis.

 

I tillegg har ordføreren uttalt til mediene at Demokratene tar alt for stor plass med sine saker og sin taletid i bystyret.  Men hvor mener i så fall ordføreren at vi skal representere våre velgere, når vi ignoreres og utestenges både ulovlig og udemokratisk i samtlige verv som ikke fordeles etter forholdstall? Er ikke da bystyret våre velgeres tilmålte kommunale talerstol, når det meste annet knebles?

Vi i Demokratene gis av ordføreren m.fl. ikke annet valg enn å bruke bystyrets talerstol for det den er verdt. Vi tar våre velgere og den tillit de har gitt oss på det dypeste alvor. Har ordføreren på bakgrunn av ovennevnte noen forståelse for dette?

Demokratene mener på bakgrunn av ovennevnte at det er viktig med en holdningsendring i bystyret med hensyn til det representative demokrati. Vi kan ikke lenger ha tillit til den famøse saksbehandlingen og forvaltningen som foregår i Valg og Honorarutvalget. Vi må arbeide for en mer inkluderende holdning til 13,4% av byens innbyggere og at begrepet «alle skal med» ikke bare blir flotte ord, men omsettes i praksis av de som skal være ordfører og varaordfører for hele kommunen.

Hvordan vil ordføreren gå frem for å ordne opp i alt dette? Og hvilke tiltak vil ordføreren sette i gang for å rette på forholdet?

 

Våre mange velgere i Søgne, Songdalen, Tveit, Flekkerøy og andre bydeler som AP-koalisjonen nedprioriterer venter også spent på ditt svar.

 

Med vennlig hilsen

 

Nils Nilsen,

bystyrerepresentant Demokratene

«Engelske» holdeplasser


Av Ole Langeland, 29. september 2020

Det er på tide med mer oppfinnsomhet. Kollektiv transport har klare begrensninger.

 

I lokaltrafikken kan en peke på tre ulike geografiske transportutfordringer: 1) Fra et sentrum til et annet sentrum, og motsatt 2): Fra periferi til sentrum – og motsatt 3): Fra en periferi til en periferi og motsatt.

 

Den første utfordringen er forholdsvis lett å tilrettelegge for kollektiv transport, den siste er vanskeligst. For å tilrettelegge transport i sistnevnte kategori er gode omstigningsmuligheter viktig. Her tenker jeg på bytting til buss som kjører i motsatt retning. Jeg vil spesielt nevne holdeplassene ved Vågsbygd Senter. Her er det holdeplasser på hver side av veien, et gjerde midt i veien og ingen fotgjengerfelt. Meningen er at kryssing av veien skal skje over en bro, hvor det er også er tilrettelagt for rullestoler, barnevogner m.v. Poenget er likevel at det blir en lang vei.

 

Vi kan også tenke oss at det blir vanskelig om vinteren. Her kommer altså min idé inn i bildet: I stedet for å sperre veien på langs, bør man anlegge en plattform i midtfeltet som kan betjene busser i begge fartsretninger. Denne «engelske» løsningen består i at bussene kjører inn på holdeplassen på venstre side. Da vil dørene på bussene vende mot hverandre og altså mot plattformen. De reisende vil kunne bytte buss uten å måtte gå en lang strekning over en bro.

 

Tilkomsten til plattformen bør kunne skje via fotgjengerfelt. Slike holdeplasser kan være noe plasskrevende der det er blandet trafikk som må kunne passere holdeplassen på høyre side av den. Det er da heller ikke min mening at det skal være mange slike holdeplasser. Det bør kunne anlegges der det er et knutepunkt i trafikken.

_______________________

Bystyremøtet – en trist dag for Søgne og Songdalen


Av Vidar Kleppe, gruppeleder for Demokratene i Kristiansand, 28. september 2020
 

Demokratenes bystyregruppe konstaterer med stor skuffelse at bystyreflertallet i møtet på bystranda onsdag den 23. september, med stemmetallet 42 mot 29 stemmer i behandling av sak 128/20: Sterkere sammen – Kristiansand mot 2030, Kommuneplanens samfunnsdel 2020-2030, stemte ned Demokratenes forslag som fikk flertall i formannskapet (8/7), og som tydelig fastslo at «Samfunnsutviklingen, boligbyggingen, næringsutviklingen i Søgne og Songdalen ikke må nedprioriteres.»

 

Hele denne viktige sakens stemmegivning, avgitt av Høyre, Arbeiderpartiet, store deler av KrF og andre partier på sosialistisk, viser med tydelighet at valgkampens lovnader om likebehandling av de tre tidligere kommunene Søgne, Songdalen og Kristiansand følges dessverre ikke opp av det politiske flertallet i Nye Kristiansand i Kommuneplanens samfunnsdel.

 

Dette er faktisk en samfunnsdel som helt frem til 2030 skal legge føringene på samfunnsutviklingen – også i de tidligere kommunene Søgne og Songdalen, som mot folkets vilje, fra 01.01.20, ble tvangssammenslått med Kristiansand. Det er ikke rart at flere og flere av folket i Søgne og Songdalen nå føler seg glemt og oversett i den nye storkommunen Kristiansand, grunnet flere tidligere «feilgrep» – og saker som denne!

_______________________

D/S Hestmanden som utstillingsarena?


Av Knut Erik Severinsen, fredag 25.9.20

Jeg skal være den første til å innrømme at jeg aldri har hatt særlig stor interesse for prosjektet DS Hestmanden. Likevel, man må bare la seg imponere av den fantastiske gjengen som har stått for arbeidet med å få skuta på "rett kjøl"!

Det som derimot har blitt av interesse er om skipet får den ene millionen i støtte fra Vest-Agder Fylkesmuseum (heter det virkelig det enda)? Er det så at hvis DS Hestmanden seiler kysten rundt i 2021 uten å være en reklame-plattform for Tangen-utstillingen, så  er "hevnen" at museet trekker tilbake den støtten som nå er forespeilet?

Hvem er besluttningsdyktig i en sådan sak? Er det Reidar Fuglestad eller er det Nicolai Tangen i egen person som setter foten ned? Eller kanske de er så rause og sier at millionen, den skal dere få, uansett?

Uansett, Kunst-silo prosjektet har skapt mye ondt blod i denne byen. Uvennskap som kanske ikke noen gang lar seg reparere? Politiske ambisjoner lagt i grus, steile fløyer, politianmeldelser og et polarisert folk, vi og dem!

Ikke la DS hestmanden bli en kasteball mellom folk som rir prinsipper. La DS Hestmanden få seile i fred med den historien den skal fortelle.

________________________

Å bevege seg ned på samme nivå !

Av Knut Erik Severinsen - fredag 21.8.20

Bernt Harald Utne har en særs god artikkel i Argument Agder, publisert 19.08.20. Utne tar for seg Cornelius Jakelln sin historie og kunstneriske kvaliteter på en god og saklig måte, så langt.

Men, Utne faller ned på akkurat det samme nivå som de som har kritisert Sørlandsnyhetene et stykke ut i artikkelen når han skriver, sitat: - Dette er noe av bakgrunnen til mannen som er en av fire forfattere til kronikken «Tre spørsmål til Øgrey Brandsdal», publisert i Fædrelandsvennen 4. desember 2019. Av disse fire har to vært utsatt for simpel trakassering og hetsing på Sørlandsnyhetene (SN).

Jeg rynket en smule på nesen da jeg leste dette, simpel trakassering og hets? Jeg kan ikke huske å ha lest dette, men det er selvsagt mulig at noe har gått meg forbi?

La oss se litt på hvem disse to er. Den første må vel være havnedirektør Halvard Aglen. Det som har blitt skrevet på Sørlandsnyhetene om Halvard Aglen er at det er rettet kritisk søkelys mot havnedirektøren i kraft av hans stilling. Kritikken mot ham som direktør er berettiget. Det er ikke rettet kritikk mot ham personlig. Det ble også rettet kraftig kritikk mot hans kone - igjen med saklig kritikk. Hun gikk selv ut med det famøse brevet hvor hun hadde rasistiske uttalelser mot Makvan, og truet ham med at hun var av fin slekt, dannet, søster til kommuneadvokaten og hadde mektige venner.

Den andre må være Cecilie Nissen. Så har hun fått kritisk søkelys på seg som styremedlem i Cultiva, og da basert på hva hun ga uttrykk for av meninger og holdninger som styremedlem. Det er aldri skrevet om henne personlig heller. Kommentarfeltene kan selvsagt ha vært opplevd som hetsende, men de fleste ble moderert, og kommentatorene var ikke anonyme.

 

Nissen og Aglen svarte tilbake med samme mynt. Begge har dessuten truet og hetset selv. Vi er alle mot ytringer som inneholder hat, hets og trusler Jeg oppfordrer Bernt Harald Utne å komme med noe mer konkret enn å hevde at disse ble trakassert og hetset av Sørlandsnyhetene. Ja, en smule i kommentarfeltet, men det kunne ikke folkene sitte døgnet rundt og følge med på.

Så tilslutt, Utne og dere i Argument, fortsett det gode arbeid, men hold hodet over vannet og ikke fall for fristelsen til å ta kompaniskap med dem dere også har kritisert i endel av de artiklene som er publisert i Argument Agder!

(Innlegget er redigert.)

 

Kommentar fra Bernt H. Utne:

Generelt kommenterer vi ikke leserinnlegg, men denne gang gjør vi et unntak.

Det kan ikke herske mye tvil om at så vel Halvard Aglen som Cecilie Nissen fikk gjennomgå på Sørlandsnyhetene (SN). Karakteristikkene av dem gikk langt utover det som kan tolereres i en offentlig samtale. Om det skjedde i artiklene eller i kommentarfeltene er uvesentlig. Behandlingen av dem var uverdig, og sto i klar kontrast til de to andre kronikkforfatterne, som overhodet ikke var nevnt på SN.

 

Hvorfor skulle de, en av dem var Jakhelln, blande seg inn i en debatt som egentlig ikke omfattet dem? Det er påfallende, og fører fort til tanken om at i alle fall Jakhelln hadde en langsiktig hensikt med sin involvering. For en utstilling som «Angel of Death» krever lang forberedelse, bildene som vises er nøye gjennomtenkt og planlagt, og den umiddelbart etterfølgende kombinasjon med «Flyvediktene» fordrer forbindelser og dyktighet i plan og gjennomføring.

Nå har både Nissen og Aglen, ved sin aktive hylling av Jakhellns utstilling «Angel of Death», dessverre tatt noen (mange) skritt i en sørgelig retning. De har latt seg fremstille som ofre, hvilket de nok også (i alle fall delvis) er. De har latt seg forføre av hatet, og de har vært med og dyrket hevnen, akkurat slik Jakhelln nok har ønsket. Særlig overrasket og skuffet er jeg over Halvard Aglen, som med sin militære bakgrunn (Krigsskole og Stabsskole) burde ha forstått hva «Angel og Death» egentlig sto for.

________________________

Rødt Kristiansand støtter de ansatte i leverandørindustrien


 

Av Vivian Jacobsen, leder i Rødt Kristiansand - mandag  8.6.20

Koronapandemien og kollapsen i oljeprisen har skapt en akutt krise innen olje- og gassnæringa generelt, og leverandørindustrien spesielt. Konsekvensen er at utsatte investeringer kan føre til at titusener av arbeidsplasser går tapt langs kysten. Hele Agder har gjennom hele den norske oljealderen vært et av de viktigste rekrutteringsområder for fagkompetanse både til offshore- og fastlandsindustri knyttet til petroleumssektoren. Bare tre mil fra Agders grense ligger Aker Solutions Egersund med 1200 ansatte, hvorav mange er sørlandske fagarbeidere.


Bedriftene i teknologiklyngen NODE i Agder nådde for noen år siden en topp på omkring 9 000 ansatte og en omsetning på 45 milliarder kroner. Bedriftene utvikler bore-, laste/ losse/forankring- og bølgekompenseringsteknologi og verft i regionen bygger mindre spesialfartøy. Skipsverft og teknologibedrifter har alltid vært en ryggrad i sørlandsk industri og landsdelen har flere tusen fagarbeidere knyttet til denne sektoren. Nå truer ei akutt krise hele leverandørindustrien, samtidig som verden etterspør reinere produksjon og fossilfrie energiformer.


Norsk industridød er ikke veien til det grønne skiftet. Tvert imot vil nedlegging av verft og andre høykompetente industriarbeidsplasser ødelegge våre muligheter til å bidra til grønn omstilling. Uten slike miljøer og industriarbeidere har vi få eller ingen muligheter til å bygge opp nye, grønne eksportnæringer.


En samlet fagbevegelse stiller seg bak kravet om endring i skatteregler og avskrivningstid for olje- og gassnæringen for å få fart i investeringene på ny. Rødt Kristiansand skulle selvfølgelig helst sett at staten kunne gå direkte inn og bidra med nye oppdrag til leverandørindustrien, for eksempel  gjennom Equinor (Statoil). Men vi må også innse at et slikt forslag ikke har flertall på Stortinget i den nåværende situasjonen. Dette står både om titusenvis av arbeidsplasser og om å sikre Norges muligheter til å bidra i det grønne skiftet. Da kan ikke industri- og klimapartiet Rødt sitte på gjerdet.


Men kriteriene for skatteendringer må blant annet være nulltoleranse for investeringseksport og sosial dumping. Oppdrag skal gå til aktivitet i Norge, og faste ansettelser og ryddige forhold må være bærebjelken. I den svært alvorlige krisa vi nå står oppe i, støtter Rødt Kristiansand derfor klubbene på verftene i hele landet i deres krav om å berge arbeidsplassene og kompetansen langs kysten. Vi oppfordrer Stortinget til å gjøre det samme.


Vivian Jacobsen,
Rødt Kristiansand

____________

Asplan Viaks rapport om Containerhavn i Kolsdalsbukta

 

Av Svein-Harald Mosvold Knutsen, bystyremedlem, Folkelistas Uavhengige - torsdag 4..juni 2020

I bystyremøtet 27. mai spurte undertegnede om brevet fra Fylkesmannen datert 03.03.2020 (Fylkesmannens ref: 2018/6709) vedrørende foreløpig svar på søknad om utfylling av ca. 100 000 m3 masser i sjø ved Vigebukta i Kristiansand kommune. Utfyllingen er en del av utvidelsen av havneavsnitt Nord. I brevet hadde Fylkesmannen behov for ytterligere opplysninger/utredninger, og da spesielt omkring det marine miljøet i Topdalsfjorden.

 

Med den informasjonen som er tilgjengelig og de spørsmålene fra Fylkesmannen som nå står ubesvart, må en foreløpig konklusjon bli at alle utvidelser ved Kongsgård-Vige i hav og terskelområder inntil videre stoppes i påvente av nevnte svar, og i påvente av at en utredning om marint liv i Topdalsfjorden blir gjennomført og konkludert.

 

Nevnte brev burde slik flere erfarer vært en del av vurderingsgrunnlaget for Asplan Viaks rapport, og det burde så absolutt vært utsendt til flere interessegrupper, særlig flere folkevalgte, ettersom opplysningene som fremkommer er av stor interesse for flere pågående politiske saker. Det ble rettet spørsmål på møtet den 27. mai om og når brevet er mottatt av kommuneadministrasjonen, et spørsmål som ikke ble besvart.

 

Undertegnede har rettet spørsmål til ordføreren om å besvare nevnte henvendelse. Det er videre bedt om en orientering fra ordføreren om også han synes brevets innhold er av interesse for flere av de pågående politiske sakene omkring utredninger knyttet til havna i Kristiansand. Det bes også om tilbakemelding på om brevet i det minste er forelagt Havnestyret for deres vurdering.

 

 

_______________________________

 

En hyklerisk gjeng

Av Bjørn Breien – mandag 18. mai 2020

Nettavisen Argument Agder har i lang tid hatt ett dominerende oppslag: Tangen. Det samme tema har dominert i mer eller mindre statsstøttede media.

 

Bakgrunnen for å ansette Tangen som leder i Oljefondet var nye utfordringer. De betydelige gevinster på US aksjer som har løftet Oljefondet til 6 % avkastning er nå truet av nedgang i økonomien. Man måtte derfor få en ny rormann med nye idéer.

 

Når det nå viser seg at Tangen har interesser i sitt investeringsselskap og betaler lite skatt er han blitt en en slags gangster som vil skjele til sine egne investeringer. Og hans luksustur med venner til USA omtales som avskyelig. Overdrivelsene begynner å bli absurde.

 

Nordmenn fremstilles som et nøkternt folkeferd med matpakke og brunost. Sannheten er noe helt annet. Vi velter oss i luksus. Intet land i Europa har så mange luksushytter, så mange luksusreiser til utlandet, så moderne bilpark, så mange luksusrestauranter i hovedstaden, så høyt lønnsnivå og så høy levestandard! Norge må beskrives som kapitalistenes land - og Tangen er såvisst ingen fremmed fugl i dette landskapet.

 

Jeg kan avslutte med å nevne at jeg har noen journalistvenner. Ingen er så opptatt som dem med å redusere skatt når selvangivelsen kommer! En hyklerisk gjeng.

Bjørn Breien, Oslo

_______________________________

Container-havnen bør flyttes

Av Knut Erik Severinsen – søndag 10. mai 2020

Bernt H. Utne skriver i sin artikkel 4. mai at noen enkel løsning på containerhavnens problematikk finnes ikke. Det er jeg helt uenig i. Containerhavnen bør legges ned, fullstendig, og flyttes til i et interkommunalt samarbeid med Mandal og Strømsviga. 

 

Hovedargumentasjonen for dette er, som Utne skriver, at Samferdselsdepartementets havnestrategiplan fra 2015 beskriver en betydelig overkapasitet innen containersektoren på Sør- og Østlandet. Havnen i Kristiansand er ikke annet en en utgiftspost for oss skattebetalere, havnen omsetter i kr og øre ikke stort mer enn Snadderkjosken. 

 

Når nå etterhvert ny E39 blir ferdig, vil en transport av containere ikke ta stort mer en 20 minutter etter at den er satt på bil fra Strømsviga og inn til ende-adressaten innenfor kommunegrensen.

Å problematisere dette stort lenger bør avsluttes. Diskusjonen har vart i 20 år, Selv ikke de siste konstellasjoner (H/AP) i denne byen har blitt enige. Det er på tide å sette sluttstrek. Flytt alt til Mandal og bygg ut Lagmannsholmen til en attraktiv bydel. 

_______________________________

Våre corona-valg

 

Av Nils Nilsen – onsdag 6. mai 2020

Kommunens smittevernoverlege tror han vet noe om Corona. Det er kjempefint, og jeg anbefaler ham å aldri slutte med en slik tro. Kommunens smittevernoverlege er også min gode venn og politiker-kollega i oppvekstutvalget. Han er valgt inn for AP. Jeg er valgt inn for Demokratene.

 

Vi har begge våre dobbeltroller å ivareta. Smittevern versus samfunnsøkonomi. Jeg tror også jeg vet noe om coronasmitte. Det tror jeg er kjempefint at jeg tror, og jeg kommer ikke til å slutte med å tro det. Jeg er småbarnsfar og minst like kunnskapsnysgjerrig som kommuneoverlegen på et emne ingen av oss har eksakte kunnskaper om.

 

Jeg kan gjerne være litt raus og si at smittevernoverlegen og jeg har omtrent likt antall stemmer bak oss fra velgerne. Sammen bestemmer vi to, smittevernoverlegen og jeg, når og hvordan skoler og barnehager skal gjenåpnes. Vår avgjørelse vil prege din helse. Kanskje ditt liv. Riktignok så fremt smittevernoverlegen tillater at smittevernlovenes diktatoriske makt kan fravikes, og den samme makt overlates til en demokratisk valgt makt, bestående av blant annet APs representant og smittevernoverlege Dagfinn Haarr og undertegnede småbarnsfar i oppvekststyret.

 

Jeg tror det er viktig å ikke undervurdere fagkunnskap, enten den kommer fra en småbarnsfar eller en smittevernoverlege. For vi kan begge ha rett i hvert vårt fag. Vi er dessuten eksperter på hver vår livssituasjon. Sammen må vi deretter bestemme den politiske retningen som skal prege samfunnet.

 

Likevel er jeg helt sikker på en ting: Det er at dagens corona-statistikere som smittevernoverlegen og jeg baserer vår tro og politiske handling på, ikke er stort bedre enn astrologene, Facebook-posterne eller presidentene til å spå utfallet av sjeldne og potensielt katastrofale hendelser. Det eneste statistikerne er flinkere enn oss til, er å skjule sin inkompetanse bak avanserte ligninger.

 

Jeg tror derfor det vil være klokt av smittevernoverlegen og meg, at vi sammen gir et så stort rom som mulig for den enkelte til selv å velge vern mot smitte. Ingen bør føle seg presset av oss politikere til å stille seg bak markedskreftene eller tippelappen til de som hevder å vite, når de i realiteten tror og håper som alle oss andre.

 

Vi som faktisk er valgt av deg til å representere deg, bør så absolutt ikke sette en prislapp på ditt liv. Rent personlig vil jeg takke deg for at du gikk til stemmeurnen med din tillit til oss som ba om det - uansett parti. Jeg håper og tror at alle vi politikere tenker på deg som noe mer enn statistikk, astrologi eller en facebookpost.

 

Jeg vet at du er unik, og at maken til deg ikke kan lages. Derfor skal selvsagt heller ikke din egen valgte vei til egen helse og lykke bli satt i tvil av de som hevder å vite noe som i beste fall er basert på tro. Inntil vi har eksakte kunnskaper og medisin mot pandemien, håper jeg derfor vi alle kan bidra til et godt lag, og ikke en dum flokk. Det finnes nemlig en stor nyanseforskjell på hvordan man tilrettelegger for nettopp det.

 

Nils Nilsen, småbarnsfar og medlem av oppvekststyre

 

Meld deg på nyhetsbrev

Send innlegg til MENINGER kontaktskjema eller til: post@argumentagder.no

  • White Facebook Icon

Følg oss på Facebook

© 2020 Argument Agder