top of page
  • Forfatterens bildeArgument

Sysselsetting, skole og infrastruktur er viktigere enn kostbare miljøtiltak

Kronikk 3/12 - 20: Det har vært en prioritert oppgave i mitt politiske virke å redusere sentraliseringen som vi ser i landet og i vår region. Jeg mener at Agder blir en bedre region hvis vi forsetter å utvikle og bruke hele Agder.foto: Bergstøl Andersen, FrP


Av Steinar Bergstøl Andersen (FrP) Leder av hovedutvalg for kultur, folkehelse og frivillighet

Agder fylkeskommune, publisert 3/12 2020


FrP har alltid prioritert infrastruktur (Vei, sykkelsti, bredbånd og mobildekning), aktivitetstilbud og nye og bedre skoler i hele Agder. Et attraktivt og godt lokalsamfunn, med gode tjenester er avgjørende i så måte. Vi trenger arbeidsplasser i både by og bygd hvis vi skal lykkes med å skape mer, og inkludere flere i arbeidslivet. Agder er elendige på arbeidsdeltagelse. Vår sysselsettingsgrad er blant de laveste i landet. Det er mange grunner til at vi sliter med levekår og høye sosiale kostnader. Vi har mange ikke-vestlige innvandrere som er på passive NAV ytelser. Det mener jeg er en direkte konsekvens av en uansvarlig flyktning - og asylpolitikk, særlig i Arendal og Kristiansand. Vi har tatt imot flere enn vi klarer å få integrert, og dermed skapes et klasseskille der mange er utenfor arbeidslivet. Agder har også flere på arbeidsavklaringspenger, sosiale ytelser og uføre enn resten av landet, og har hatt det over mange år.


Vi er ikke sykere i Agder enn resten av Norge, men vi er, og har vært over mange år blant de som ikke lykkes med å inkludere flere. I 2019 ble jeg valgt inn i Agder fylkesting, og har fått ansvar for folkehelse. Jeg har også valgt å bruke min posisjon til å jobbe med at flere sysselsettes og færre går på passive ytelser fra det offentlige. Jeg har tro på at deltagelse i organisert aktivitet, en utdannelse og et variert arbeidsmarked er nøkkelfaktorer for å lykkes.

Kritikk mot kostnadsdrivende miljøtiltak oppfattes raskt som politisk ukorrekt, Men det er helt nødvendig å være ærlig. Våre utslippskutt er ubetydelige og symbolske.

Jeg vil arbeide for å redusere vedlikeholdsetterslepet på våre skoler, at vi tilbyr ulike studieretninger og at vi har arbeidsplasser i hele regionen. Men det jeg ofte ser er at mange politikere er mer interessert i ubetydelige miljø og klimatiltak. Jeg vil bruke midler på elevbedrifter slik at elevene lærer hvordan det er å skape en egen bedrift. De aller fleste er enige i at det er et godt tiltak, men så bruker de mer penger på solcellepanel på skolene enn de bruker på å lære elevene hvordan det er å starte som grunder. Vi ser også at sentralisering forekommer mer og mer, og at flere og flere offentlige ansatte jobber med miljø og klima. Det brukes tid på å vedta og behandle planer og ambisjoner innen klimautslipp, og stadig flere ansatte innen dette områder er kostnadsdrivende og byråkratiserende. Det svekker vår økonomiske handlefrihet til å sikre desentralisert tjeneste og utdanningstilbud.


I Agder virker det av og til som tilbudet elevene får inni skolen er mindre viktig enn at det er solceller på utsiden av skolen. På SMI skolen på sykehuset foregår undervisningen i anleggsbrakker, mens det investeres i elektriske ferjer for å kutte ubetydelige utslipp. Elevene på SMI skolen er våre mest sårbare som ikke klager høylytt. Det samme kan ikke sies om miljø og klima interesserte politikere. Det kan ikke være slik at utgifter innen miljø og klimatiltak er fredet for kutt. Det kuttes i samferdsel og utdanning, mens det uavhengig av økonomi og overføringer ikke kuttes i symbolske miljø - og klimatiltak.


Inkludering av flere i arbeidslivet er en forutsetning for en bærekraftig velferdsstat. Vi stiller lokale krav til utslippskutt og det foreslås et eget klimabudsjett. Hvordan ville Agder sett ut i 2030 hvis fokuset på sysselsetting hadde vært det samme som på miljø og klima? Med å satse på arbeidsinkludering, utdanning, infrastruktur, næringsetableringer og aktivitetstilbud kunne fylket la klimautslipp og miljøpolitikk være et nasjonalt ansvar.


Kritikk mot kostnadsdrivende miljøtiltak oppfattes raskt som politisk ukorrekt, Men det er helt nødvendig å være ærlig. Våre utslippskutt er ubetydelige og symbolske. Lav sysselsettingsgrad derimot er en trussel mot velferdsstaten, og vil rasere våre offentlige tjenester. Flere ansatte som jobber med miljø og klima ved fylkesadministrasjonen, vil også på sikt ødelegge vår evne til å ha desentralisert skole- og utdanningstilbud. Det er et faktum som skal og bør gjenspeiles i våre politiske prioriteringer!


Kommentarer? Send til post@argumentagder.no

Comments


Commenting has been turned off.
bottom of page