top of page
  • Forfatterens bildeArgument

Søgne vil klare seg helt utmerket!


Kommentar 11/10 - 21: Ordfører Skisland har den senere tid kommet med skremsler om Søgnes økonomiske situasjon ved en evt. løsrivelse. Det er grunn til å gi Skisland gult kort. I følge økonomiplanen til Søgne kommune 2019-2022 var det budsjettert med overskudd hvert år unntatt 2019.


De to vardene i Ny Hellesund utgjorde Søgnes gamle kommunevåpen. foto: Vidar Ertzeid

Av Vidar Etzeid, publisert 11/10 - 2021


Ordfører Skisland har den siste tiden vært aktiv på banen med tallskremsler om Søgnes økonomi. Til NRK Sørlandet radio 8/10 uttalte han: "Jeg er veldig usikker på om de som ønsker å løsrive Søgne har sett på de økonomiske konsekvensene av dette. Det vil bli en økonomisk belastning - og sprenge alle rammer for eiendomsskatt og kunne redusere tjenestetilbudet (i Søgne)".


Søgne som kommende selvstendig kommune, vil ikke ha større økonomiske utfordringer enn hva som er normalt for andre kommuner.

Joda Skisland - vi har både sett på og analysert de økonomiske konsekvensene vedrørende tilbakeføring av Søgne kommune. Og vi har også betydelig flere detaljer og fakta omkring dette hvis ønskelig.


Det er grunn til å gi Skisland gult kort. Hans uttalelser kan gi grunn til forvirring og usikkerhet. Søgne som kommende selvstendig kommune, vil ikke ha større økonomiske utfordringer enn hva som er normalt for andre kommuner. Mye kan tyde på at Søgne vil være bedre skodd enn de fleste. Søgne vil kunne fortsette å gi kommunens innbyggere gode tjenester innenfor forsvarlige økonomiske rammer slik det var tilfelle før tvangssammenslåingen. Ønsket og kravet fra Søgnes innbyggere om å bli selvstendig kommune dreier seg ikke primært om økonomi, men når Skisland går så sterkt ut gjentagne ganger, er det nødvendig å tilbakevise hans påstander. Se figuren under.


Økonomiplan for Søgne kommune 2019-2022:

2019

2020

2021

2022

Netto dirftsresultat

28 220

- 18 200

- 15 994

- 30 133

Netto resultatgrad

- 3,5%

2,2%

1,9%

3,5%

Tabellen er hentet fra Søgne og Gamle Kristiansand kommunes siste økonomiplan, side 44. Tallene er i 1000 kroner. Inntekter føres med negativt fortegn, utgifter med positivt fortegn, dvs. et minustegn foran netto driftsresultat betyr at driften går med overskudd.


Som tabellen viser, budsjetterte rådmannen i Søgne kommune med overskudd for hele perioden, unntatt i 2019, da kommunen hadde store kostnader i forbindelse med sammenslåingen med Kristiansand.


I 2022 var det budsjettert med et overskudd på rundt 30 mill. kroner. Alle investeringer i Søgne, inkludert ny ungdomsskole, friidrettsbane, idrettshall og 64 omsorgsboliger, er lagt inn og finansiert i planen. Investeringene øker riktignok gjelden, men innenfor en ramme som Søgne kommune vil kunne betjene.


Dette overskuddet kan f.eks. brukes til å redusere eiendomsskatten med 21 mill. kroner, til gammelt Søgne nivå. Eller det samme beløpet kan bevilges til skole og/eller til helse og omsorg.Kommentarer: Gå til vår Facebookside, eller send til post@argumentagder.no


Comments


bottom of page