top of page
  • Forfatterens bildeArgument

Det historiske valget

Synspunkt 05.12.2022: Innbyggerne i Søgne skal snart stemme over sin fremtid. Da er det viktig for hver enkelt å spørre seg om erfaringene etter kommunesammenslåingen har vært som forespeilet.


Vardene i Søgne som Soria Moria, illustrasjon Magnor Pettersen

Av Vidar Ertzeid på vegne av styret i "Vi som vil har Søgne kommune tilbake", publisert 05.12.2022


Vi står snart foran Søgne kommunes viktigste valg noen gang. Spørsmålet er om kommunen skal bestå som kommune, eller om Søgne skal bli en bydel og et navn i Kristiansand kommune.


Vi har sett litt på Kommunelovens formål, og likedan Kristiansand kommunes såkalte «policydokument». Dette er «veiledere», som tar for seg viktige elementer i en kommunes drift og forvaltning, og som har vært viktige arbeidsredskap i sammenslåingsprosessen.

Formålet med Kommuneloven av 2018 omhandler: Organisering, saksbehandling, økonomisk forvaltning, og planlegging i kommunene. Formålet er å fremme det kommunale og fylkeskommunale selvstyret og legge nødvendige rammer for det. Loven skal også legge til rette for det lokale folkestyret, og et sterkt og representativt lokaldemokrati med aktiv innbyggerdeltakelse.


Videre skal loven legge til rette for at kommuner og fylkeskommuner kan yte tjenester og drive samfunnsutvikling til beste for innbyggerne. Loven skal også sørge for at kommunenes og fylkeskommunenes utøvelse av offentlig myndighet er riktig, og bidra til at kommuner og fylkeskommuner er effektive, tillitsskapende og bærekraftige.


Søgne kommune har nå vært en bydel av Kristiansand i tre år. «Vi som vil ha Søgne kommune tilbake» har jobbet med saken like lenge. Mye av vårt engasjement og arbeid har dreid seg om nettopp det underliggende i kommunelovens formålsparagraf: Organisering, saksbehandling, økonomisk forvaltning og planlegging. Spørsmålet er da ganske enkelt: Har «tilrettelegging for det lokale folkestyre og et sterkt og representativt lokaldemokrati med aktiv innbyggerdeltakelse" virkelig skjedd etter «vår» kommunesammenslåing og etter kommunelovens intensjon?


Da må vi være ærlige med oss selv og spørre: Har vi fått det slik vi ble forespeilet i storkommunen?

Kristiansand kommune utarbeidet også i forbindelse med kommunesammenslåingen et «overordnet policydokument» med tittel "Helhetlig virksomhetsstyring i Kristiansand kommune». Her sier kommunedirektør Camilla Dunsæd innledningsvis: «I Kristiansand kommune er vi på. Vi er på samme lag, vi har ting på stell, og vi er på hugget. Som ledere i Kristiansand kommune er vi viktige pådrivere».

Og videre: «God ledelse og virksomhetsstyring handler om å styre kommunens virksomhet på en slik måte at innbyggerne, brukere, næringslivet og frivilligheten har tillit til kommunen og vår evne til å levere gode tjenester».


Om ikke lenge skal innbyggerne i Søgne gå til valgurnene for å stemme over om vi fortsatt skal tilhøre storkommunen Kristiansand. Statsforvalters kunnskapsgrunnlag/utredning er blitt lovet ferdigstilt før jul, og vil være et viktig bidrag til våre valg. Samtidig må vi ta i betraktning de erfaringer vi selv har gjort etter over tre år i storkommunen. Da må vi være ærlige med oss selv og spørre: Har vi fått det slik vi ble forespeilet i storkommunen? Innen helse-omsorg, oppvekst-skole, økonomi og kultur/frivillighet/idrett? Har stordriftsfordelene med store, robuste fagmiljøer, mindre administrasjon og mer effektiv styring virkelig slått til? For å gi det hele en folkelig språkdrakt er spørsmålet: Har de tre siste årene i storkommunen innfridd våre forventninger til service- og tjenesteområder, til økonomi og utvikling, og har vi i det hele tatt fått det bedre?


Dette er kjernen i hva valget ved folkeavstemningen kommer til å handle om. Dette er spørsmålene hver enkel stemmeberettigede må ta standpunkt til.


Valget som kommer, vil altså være det viktigste noen gang i Søgne kommunes historie

Fra «Vi som vil ha Søgne kommune tilbake» vil vårt fokus i tiden som kommer dreie seg om både Statsforvalters kunnskapsgrunnlag/utredning, og alt det vi gjennom tre år har påvist og dokumentert i forbindelse med tjenesteytelser, økonomi og generell styring av storkommunen. Vi skal på den måten bidra til at alle får et godt grunnlag og innblikk i det å kunne velge hva som er det beste for Søgne kommune for fremtiden.


Valget som kommer, vil altså være det viktigste noen gang i Søgne kommunes historie. Skal kommunen bestå som kommune, eller skal Søgne bli et navn og en bydel i Kristiansand?

I ventetiden som kommer, bør man snakke med venner og familie om nettopp disse spørsmålene. Vær ærlige med dere selv, og når den tiden kommer, møt opp i stemmelokalene med et godt og gjennomtenkt standpunkt.


Vi ønsker på denne måten alle sammen en fortsatt fin adventstid.Kommentarer? Gå til vår Facebookside eller send til post@argumentagder.noKomentar


bottom of page