top of page
  • Forfatterens bildeArgument

Veien videre mot kommunedeling

Synspunkt 31.10.2022: Det er ikke ønskelig for noen parter at folkeavstemningen om Søgne og Songdalens fremtid avholdes samtidig med neste års kommunestyrevalg. Etter dialog med Statsforvalteren er det klart at konsekvensutredningen vil foreligge ved årsskiftet, og folkeavstemning/innbyggerhøring kan gjennomføres til våren hevder artikkelforfatteren.


Illustrasjon Sol, foto Vidar Ertzeid

Av Vidar Ertzeid, publisert 31.10.2022


I vårt siste innspillmøte den 27.10. 2022 om deling av Kristiansand kommune, til Statsforvalteren i Agder v/ prosjektleder Janne Duesund, ble veien videre klargjort.

Våre innspill er med på å danne kunnskapsgrunnlaget til Statsforvalter.

I korte trekk og med begrunnelse i all tilgjengelig informasjon fra regjeringen, Kommunaldepartementet og Statsforvalter vil tidsløpet videre se ut som følger:


1) Utredningsarbeidet: Statsforvalteren forventer at utredningsarbeidet (kunnskapsgrunnlaget) vil være ferdigstilt ved utgangen av desember.


2) Folkeavstemning/innbyggerhøring: Regjeringens instruks den 17.06.2022 til Statsforvalter om folkeavstemning/innbyggerhøring:

"Kunnskapsgrunnlaget fra statsforvalteren bør være offentlig kjent i god tid før folkeavstemning/innbyggerhøring, slik at innbyggerne (i Søgne/Songdalen) har et godt grunnlag når de skal si sin mening om saken».


3) :Bystyrets uttalelsesrett: «Bystyret i Kristiansand kommune skal få uttale seg om statsforvalterens utredning og resultatet av folkeavstemningen/innbyggerhøringen før statsforvalteren oversender saken til Kommunaldepartementetdepartementet for endelig avgjørelse jf. inndelingsloven § 9 fjerde ledd».

Videre informerer Kommunaldepartementet Kristiansand kommune:

"Dersom bystyret vedtar å slutte seg til et forslag om deling, kan Kongen i statsråd vedta deling av kommunen. Dersom bystyret uttaler seg mot deling, må et forslag om deling fra regjeringen legges fram for Stortinget, jf. inndelingslova § 5.»


Kortversjon av mulig tidsforløp:

Oversendelsen til Kommunaldepartementet fra Statsforvalter skal altså inneholde:

1) Kunnskapsgrunnlaget (ferdig før jul)

2) Resultatet av folkeavstemning/innbyggerhøring i Søgne/Songdalen (Kan være ferdig mars/april 2023)

3) Bystyrets uttalelse om saken (like etter resultat av folkeavstemning/innbyggerhøring)

4) Som et resultat av dette, vil Statsforvalteren da kunne komme med en tilrådning til Kommunaldepartementet i god tid før sommeren 2023.

5) Kommunaldepartementet har da den informasjonen som trengs til å fatte et vedtak i oppløsningssaken (før vårsesjonen 2023 i Stortinget er avsluttet)


Bystyret kan med andre ord vedta en folkeavstemning i Søgne/Songdalen som kan avholdes, og praktisk lar seg gjennomføre, allerede i mars/april 2023.

Det er ikke ønskelig av noen parter å få en folkeavstemning/innbyggerhøring samtidig med den lokalpolitiske valgkampen og kommunevalget høsten 2023.

Verken politiske partier eller ansvarlige politiske kandidater for kommende bystyreperiode vil risikere å la lokale valgsaker drukne i en oppløsningsdebatt. Det vil være ødeleggende og ta fokus fra de fleste andre saker.


Tidsaspektene nevnt over i oppløsningssaken, og fastsettelsen og gjennomføringen av disse, kan dermed avgjøres av nåværende bystyre i Kristiansand.

Bystyret kan med andre ord vedta en folkeavstemning i Søgne/Songdalen som kan avholdes, og praktisk lar seg gjennomføre, allerede i mars/april 2023.


Bystyrets ansvar

«Vi som vil ha Søgne kommune tilbake» spiller dermed ballen over til de politiske partiene og representantene i Kristiansand bystyre.

Det er her ansvaret og muligheten til en fortgang i saken ligger, i tråd med folkeviljen i Søgne/Songdalen og etter lokaldemokratiets klare regler.


Referanser:Kommentarer? Gå til vår Facebookside eller send til post@argumentagder.no

コメント


bottom of page