top of page
  • Forfatterens bildeArgument

Regjeringa med skolepolitisk mageplask

KRONIKK 30/3 - 2021: I løpet av en politisk prosess på tre måneder tar Regjeringa sikte på å utradere fellesfagene i videregående skole. Det dreier seg om de fem klassiske fagene historie, religion, geografi, samfunnsfag og naturfag samt kroppsøving og annet fremmedspråk. Bare norsk, matematikk og engelsk skal være obligatoriske fellesfag pluss et nytt «fremtidsfag».

Kunnskapsminister Guri Melby og statsminister Erna Solberg presenterer den nye reformen for videregående. Familieminister Kjell Ingolf Robstad gjemmer seg litt beklemt i bakgrunnen. foto: regjeringen,no


Av Øyvind Andresen, publisert 30/3 2021


Skole – Norge har vært i opprør etter at statsminister Erna Solberg, kunnskapsminister Guri Melby og familieminister Kjell Ingolf Robstad på en pressekonferanse dagen før påskeferien presenterte den mest omfattende reformen for videregående skole siden Reform 94. Reformen blir lagt fram i stortingsmeldinga «Fullføringsreformen – med åpne dører til verden og fremtiden». Målet er at ni av ti skal fullføre videregående innen 2030. Det er flere fornuftige forslag i meldinga, men det overskyggende er at Regjeringa tar et endelig farvel med fellesskapsskolen som hadde som mål å gi alle elevene grunnleggende basiskunnskaper for å kunne orientere seg i verden.


VG spurte kunnskapsminister Guri Melby: «Hva med fag som historie, religion, samfunnsfag, naturfag og geografi?». «Dette er eksempler på mindre fag som vi vurderer som nyttige hver for seg, men vi vil heller prioritere fag som er nyttige for alle å ha med seg. I det vi kaller et tilpasset, mer fremtidsrettet fag løfter vi frem demokrati-aspektet som et fag alle vil ha nytte av å få med seg. Vi bør ta mer hensyn til hva elevene selv prioriterer», svarer statsråden i saken.


Denne uttalelsen vakte stor oppmerksomhet i mediene, og Melby beklaget at ytringen var klønete formulert. Men innholdet i det hun sa, er det samme som står i stortingsmeldinga som hele Regjeringa står bak:


«Som utgangspunkt mener regjeringen at alle elever skal ha en variant av matematikk, engelsk, norsk og et nytt fag som ivaretar andre sentrale sider ved formålet til opplæringen, som uttrykt i formålsparagrafen.» (….) «Fag som i dag er fellesfag, med relativt lavt timetall vil da ikke være fellesfag, men vil kunne bli sentrale programfag, med flere timer og mer rom for fordypning.» (pkt 5.2.1)


Dette siste dreier seg altså om fagene historie, religion, samfunnsfag, naturfag, geografi, kroppsøving og fremmedspråk som i dag er obligatoriske og skal omdannes til programfag som elevene står fritt til å velge. Eller velge bort.


I samme artikkel i VG sier Melby at hun tar sikte på å få vedtatt reformen i vårsesjonen slik at den kan gjennomføres fra høsten 2022.


Dette kommer på toppen av at skolene er inne i en omstridt fagfornyelse. Denne læreplanreformen ble iverksatt fra skoleåret 2020 og er først helt gjennomført for alle trinn i skoleåret 2022/2023. Fagfornyelsen innebærer at de tverrfaglige temaene «folkehelse og livsmestring», «demokrati og medborgerskap» og «bærekraftig utvikling» skal integreres i kompetansemålene i alle fag. På toppen av det hele kommer altså det nye Melby-faget om de samme temaene.


Regjeringa velger å kjøre gjennom endringene i ekspressfart på et tidspunkt med utslitte og frustrerte lærere som driver undervisning både digitalt og fysiske, med nye og problematiske IT- systemer og læreplaner.


En konsekvens av å fjerne de fleste fellesfagene, er selvsagt at klasseenhetene gradvis vil oppløses. Klassemiljøet er svært viktig for mange elever – både sosialt og pedagogisk.


Men også fagmiljøene kan bli rasert. Det er stor sannsynlighet for at mange av disse fagene blir for spesielt interesserte elever, og at fagene risikerer å forsvinne helt eller delvis fra mange videregående skoler. De elevene som er interessert i fag som religion, geografi, historie og språk vil derfor fort bli tilbudt fjernundervisning pga. lite søking. På sikt vil færre studenter søke seg til disse fagene på universitetene.


Fullføringsreform i videregående? Det eneste som blir fullført er raseringa av fellesskapsskolen. Og det skal skje med rekordfart mens skolene arbeider under en unntakstilstand.


Kommentarer? Send til post@argumentagder.no

Opmerkingen


bottom of page