top of page
  • Forfatterens bildeArgument

Vindkraft-aksjoner fortsetter vest for Knaben

Det brygger opp til hard strid om utbygging av et stort vindkraftanlegg på Buheii nord i Kvinesdal. Onsdag ble en aksjonist bøtelagt av politi. Protestene fortsetter i dag under ledelse av aksjonsgruppa Motvind.

.Av Halvor Fjermeros, publisert 3. april 2020


Det var onsdag at en aksjonist, Carl Omlie, hadde lenket seg fast midt i fylkesveien der anleggsveien opp mot Buheii skal påbegynnes. Anleggsmaskinene kom ikke fram og politiet ble tilkalt.


– Politiet ba meg flytte meg, men jeg sa nei. Utbyggerne bedriver miljøkriminalitet, så vi har proklamert nødverge for natur, forteller han til E24. Kjettingen ble klippet, og politiet opptrådte svært rolig og vennlig. Men før ordensmakten kom, var anleggsarbeidere fra rogalandsfirmaet Risa, som skal står for utbyggingen, svært pågående, tilsynelatende uten respekt for de forholdsregler som gjelder under korona-tiltakene. Rune Haaland, leder for organisasjonen Motvind Norge, bekrefter dette overfor Argument.


Hekkende kongeørn og naturmangfold

– Det var svært hissig stemning der opp onsdag. Vi kommer til å fortsette med nye kjettingaksjoner fredag og i dagene framover, sier Rune Haaland. Han begrunner det med at den såkalte Miljø-, transport- og arealplanen som kreves fra departementet for igangsetting av tiltaket, ikke er ferdig. Det er den formelle siden av saken.


– Det fins et kongeørnpar i fjellområdet som i disse dager gjør seg klar for hekking. I tillegg fins det en hubrobestand og en rekke andre fuglearter som vil bli berørt av inngrepet. Det er hensynet til naturmangfoldet som er vår begrunnelse for å prøve å stoppe dette, sier Haaland. Han opplyser overfor Argument at det er cirka 10 000 medlemmer i Motvind Norge, som ble dannet for bare et halvt år siden.

«Det er hensynet til naturmangfoldet som er vår begrunnelse for å prøve å stoppe dette»

Norges Vassdrags- og Energidirektorat (NVE) godkjente Buheii Vindkraft AS sin plan for bygging av vindkraftverk i fjor høst,etter at konsesjon ble gitt i 2017. Forut for dette hadde både fylkesmannen i Vest-Agder, nå fylkesmannen i Agder, og Sirdal kommune meldt innsigelser mot planen. Sirdal er nabokommune med tilstøtende villmarksområder til Buheii som ligger vest for Risnes, som igjen ligger vest for Knaben. Det er Kvinesdal kommune som er regulerende myndighet.


I sin tid ble det inngått en avtale med «tiltakshaver», det vil si vindkraftselskapet, som er typisk for måten det ble framskaffet politisk flertall på for utbygginger i flere kommuner. Det ble stilt et vindkraftfond til disposisjon for kommunen på vel 10 millioner kroner. Utbetaling av totalsummen forutsetter at anlegget er i drift, og kan levere de planlagte 81 megawatt. Fondet skal brukes på tiltak innenfor følgende temaer: Tilrettelegging for friluftsliv, folkehelsetiltak, idrett og kultur, reiseliv, næringsutvikling og trafikksikringstiltak.


Ifølge bygg.no er kraftverket nylig kjøpt opp av britiske Green Investment Group, som tar over kraftverket fra Nordisk Vindkraft.


Vil stevne utbygger og stoppe anlegget

Samtidig som Motvind Norge akter å aksjonere så lenge det trengs, vil de også gå til en begjæring om midlertidig forføyning som skal fremmes for Lista tingrett. Det betyr krav om øyeblikkelig stans i anleggsarbeidet.


– Seinere vil vi stevne staten ved Olje- og Energidepartementet (OED) og tiltakshaver, som inntil nylig var Nordisk Vindkraft, med krav om full stans av anlegget, sier Haaland til Argument Agder.


Også Naturvernforbundet i Agder har protestert. I et brev til alle stortingsrepresentantene fra Agder onsdag denne uka beklager forbundets leder Peder Johan Pedersen at arbeidene i Kvinesdal igangsettes til tross for at klager til OED fortsatt er under behandling.

«Vi beklager sterkt at naturen er blitt en ren innsatsfaktor på lik linje med andre for å produsere en vare som noen – særlig den internasjonale storkapitalen – vil tjene penger på.»

«Vi beklager sterkt at naturen er blitt en ren innsatsfaktor på lik linje med andre for å produsere en vare som noen – særlig den internasjonale storkapitalen – vil tjene penger på,» uttaler han. «Disse kreftene har Stortinget sluppet løs, med naturødeleggelser over store deler av landet som mange av oss ikke ante at våre fremste tillitskvinner og menn kunne tillate. Jeg er overbevist om at våre etterkommere kommer til å bebreide oss i sterke ordelag for hva vi påfører landet av uopprettelig skade.»

«FNs naturpanel har innstendig bedt oss om å stanse tap av villmark og natur. Ødeleggelse av natur og fragmentering av den er hovedgrunnen til at artsmangfoldet forsvinner. Klima, natur og artsmangfold er en og samme sak. Vi oppfordrer dere til å ta et helt annet grep for å stoppe naturødeleggelsene i Agder», skriver Pedersen i brevet til Stortingets Agder-benk.


Comments


bottom of page