top of page
  • Forfatterens bildeArgument

Nye Kristiansand – bygd på sviktende grunn: Hvorfor ikke oppløse folket og velge seg et nytt?

KOMMENTAR: Fra 1. januar 2020 ble Søgne, Songdalen og Kristiansand slått sammen til én kommune etter vedtak i Stortinget 8. juni 2017. Kritikerne mener den nye kommunen ble grunnlagt på en serie udemokratiske vedtak, brutte løfter, manipulasjoner og feilinformasjon til Stortinget. Erfaringene med den nye kommunen har forsterket denne kritikken, og det kommer krav om at Søgne og Songdalen må opprettes på ny. Argument Agder vil i to artikler se nærmere på prosessen som førte fram til opprettelsen av Nye Kristiansand. I denne artikkelen ser vi på prosessen fram til stortingsvedtaket.Illustrasjon: Odd Jørgensen

Av Øyvind Andresen, publisert 7/9-2020


Fra K5 til K3

Kommunereformen ble satt i gang av regjeringen Solberg i 2014, og målet var blant annet «bærekraftige og økonomisk robuste kommuner» og «styrket lokaldemokrati». I utgangs-punktet startet det med forhandlinger mellom de fem kommunene Lillesand, Birkenes, Søgne, Sogndalen og Kristiansand (K5) om sammenslåing. Ordførerne og formannskapene arbeidet fram en intensjonsavtale, der det ble slått fast at det skulle være egne folkevalgte kommunedelsutvalg med eget budsjett. 8. februar 2016 ble ordfører Astrid Hilde (Ap) i Søgne intervjuet i NRK. Der gikk hun inn for K5 fordi det bygget på nærdemokrati med kommunedelsutvalgene. Det var et avgjørende punkt for henne. Hun lovet like gode eller bedre tjenester, samt svømmehall til Søgne.

6. juni 2016 ble det holdt rådgivende folkeavstemninger i de fire kommunene rundt Kristiansand. Resultatet var et klart nei til sammenslåing i alle kommunene. Nei-prosenten var 66% i Songdalen og 71,5% i Søgne, med en valgdeltagelse på 51,5% i Søgne og 47% i Songdalen. Innbyggerundersøkelser hadde vist samme tendens.

Kommunestyret i Søgne vedtok så 22. juni 2016: «Kommunestyret legger det klare rådet ved folkeavstemningen til grunn, og avslutter derved prosessen hva angår kommunesammenslåing.» Vedtaket ble gjort med 16 mot 11 stemmer. - Nå ligger reformen død, konstaterte Astrid Hilde i Fædrelandsvennen dagen etter. Kommunestyret i Songdalen gjorde samme dag vedtak om at de ikke ville gå videre med sammenslåing hvis ikke Søgne ble med.

Til tross for dette fortsatte ordførerne i Søgne, Songdalen og Kristiansand å arbeide for å slå sammen de tre kommunene (K3). Kommunereformen var et prestisjeprosjekt for Høyre og daværende kommunalminster Jan Tore Sanner. At Harald Furre som Høyre-ordfører i Kristiansand ville forsette med K3, er ingen overraskelse. Men Astrid Hilde (Ap) i Søgne og Johnny Greibesland (Sp) i Songdalen trosset ikke bare folkemeninga i egne kommuner, men også programvedtak i egne partier, som hadde landsmøtevedtak mot tvangsammenslåing av kommuner. Dessuten manglet K3 en intensjonsavtale med krav om kommunedelsutvalg, som hadde vært avgjørende for at Hilde støttet K5.

Når to nei og ett ja blir til ett nei og to ja

Kommunestyret i Sogndalen gjorde altså 22. juni 2016 et omdiskutert vedtak, med 14 mot 11 stemmer, her sitert med de avgjørende punktene:

«1. Songdalen kommunestyre tar folkeavstemningen til etterretning. Intensjonsavtaler for Nye Søgne og Nye Kristiansand legges død.
2. Kommunestyret godkjenner at kommunene Songdalen, Søgne og Kristiansand har til hensikt å slå seg sammen til en kommune. Dersom den politiske prosessen ikke fører frem står en etter 31. august igjen med K1.
8. Songdalen kommune ønsker ikke en sammenslåing mellom kun Kristiansand og Songdalen kommune.»

(Pkt 3 til 7 og 9 er irrelevante her. Vedtaket blir gjengitt i sin helhet i slutten av artikkelen.)


Altså: Hvis det ikke skjedde noen ny utvikling innen 31/8-2016, skulle alt forbli som før. Da skulle Sogndalen fortsette som K1, altså som egen kommune. I det etterfølgende skjedde det ikke noe nytt innen denne fristen, og vedtaket betydde derfor nei til storkommune. Dette nei-vedtaket ble så av fylkesmannen omtolket til et ja-vedtak. Det går nemlig et brev fra Fylkesmannen i de to Agderfylkene til Moderniserings- og kommunaldepartementet 28/9-2016, om «Kommunereformen i Agderfylkene – Fylkesmannens oppsummering av de frivillige prosessene og tilrådning om framtidig kommunestruktur». Under overskriften "Sammenslåinger/drøftinger hvor det er to ja og ett nei" står det på side to:


«I Kristiansandsområdet har de fem kommunene Søgne, Songdalen, Birkenes, Lillesand og Kristiansand (K5) utarbeidet intensjonsavtale om å slå seg sammen. K5 så ut til å bli vedtatt av alle kommunestyrene, og meningsmålingene i alle kommunene ga nødvendig støtte til dette. Men etter folkeavstemninger med negativt resultat i de 4 omegnskommunene til Kristiansand, stoppet prosessen opp. Både Kristiansand og Songdalen kommuner gjorde deretter sluttvedtak om å alternativt gå videre med et K3 med Kristiansand, Søgne og Songdalen. Songdalens ja forutsetter at Søgne også blir med, men Søgne sa nei» (min utheving).Overskriften stemmer her ikke med innholdet under. Dette er sentralt, for Fylkesmannens brev lå til grunn for sakspapirene som førte til vedtaket i Stortinget 8. juni 2017, som tvangsammenslo Kristiansand, Søgne og Songdalen. Disse sakspapirene finnes i Prop. 96 S (2016-2017) - proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak).


Vi skal i neste artikkel se nærmere på denne stortingsproposisjonen, og fylkesmannens rolle i denne saken.


 

Vedlegg: Vedtak i Songdalen kommunestyre 22.6. 2016 Votering Arne Skraastad, KRF ba om punktvis avstemming

Vedtak 1. Songdalen kommunestyre tar folkeavstemningen til etterretning. Intensjonsavtaler for Nye Søgne og Nye Kristiansand legges død. 2. Kommunestyret godkjenner at kommunene Songdalen, Søgne og Kristiansand har til hensikt å slå seg sammen til en kommune. Dersom den politiske prosessen ikke fører frem står en etter 31.august igjen med K1. 3. Kommunestyret ber om at det fremforhandles avtale med mandat for fellesnemda som kommunestyret kan godkjenne. 4. Forhandlingsutvalget tiltres av en representant fra opposisjonen. Forhandlingsutvalget tiltres av en felles representant fra arbeidstakerorganisasjonene, på lik linje som i tidligere prosess. 5. Forhandlingsutvalget forankrer sitt arbeid i formannskapet. Kommunestyret holdes løpende orientert om prosessen. Nødvendige avklaringer tas opp under veis. 6. Kommunestyret ber rådmannen utarbeide en involverings- og informasjonsplan inklusive folkemøte med presentasjon av intensjonsavtale og mandat for fellesnemnd. 7. Kommunestyret ber rådmannen utdype de økonomiske konsekvensene av å bestå som egen kommune. Kommunestyret ber rådmannen gjøre en vurdering av konsekvensene av at flere interkommunale samarbeid må reorganiseres. 8. Songdalen kommune ønsker ikke en sammenslåing mellom kun Kristiansand og Songdalen kommune. 9. Avtaleutkastene til K2 og K5 legges til grunn for videre forhandlinger.


Pkt. 1 - enstemmig vedtatt Pkt. 2 - 14 stemte for (SP 2, AP 6, H 3, KRF 1, V 1, FRP 1)

11 stemte imot (SP 5, FRP 2, MDG 1, KRF 3) Pkt. 3 - enstemmig Pkt. 4 - enstemmig Pkt. 5 - enstemmig Pkt. 6 - enstemmig Pkt. 7 - enstemmig

Anja Ninasdatter Abuslands (SP) forslag til nytt punkt fikk 15 stemmer (SP 7, FRP 3,

KRF 4, MDG 1), 10 stemte imot (AP 6, H 3, V 1) Tore Smeplass' (KRF) forslag enstemmig vedtatt Songdalen kommune, 23. juni 2016 Johnny Greibesland OrdførerKommentarer? Send til post@argumentagder.no


Hozzászólások


A hozzászólások ki vannak kapcsolva.
bottom of page