top of page
  • Forfatterens bildeArgument

Norges største vindkraftverk planlegges nå i indre Agder


KOMMENTAR 12/2 - 2021: Norges største vindkraftverk kan komme i den sørvestre delen av Setesdal Austhei, ei gigantisk utbygging som vil bli synlig fra hav til høgfjell.


Lars Johan Skjeggedal publiserte denne artikkelen første gang i Tvedestrandsposten 15. juni 2020. Den er fortsatt like aktuell. Det skjer ikke noe nytt i saken før Regjeringen igjen åpner opp for konsesjonsbehandling av vindkraftverk.


Lauvdal, foto: Bykle kommune


Av Lars Johan Skjeggedal, Froland. Publisert 12/2 - 2021


Fred Olsen Renewables AS (FORAS) har startet arbeidet med planlegging av Lauvdalsheia og Bjørnstigfjellet vindkraftverk i Bygland, Åmli og Froland kommuner. FORAS har sendt melding med forslag til konsekvensutredningsprogram for Lauvdalsheia vindkraftverk i Bygland til NVE, men NVE har enda ikke sendt meldingen på høring og konsekvensutredningsprogram er dermed ikke fastsatt. Åmli og Froland kommuner har meg bekjent enda ikke mottatt melding. På tross av dette, er allerede konsulenter i disse dager i gang med konsekvensutredning i forhold til blant annet landskap, reiseliv, vilt mm. Utbygger har det travelt.


Det planlegges med utbygging av et enormt vindkraftverk! Vindkraftverket i Bygland kommune skal få en installert effekt på 500 MW. På andre siden av kommunegrensa i Åmli og Froland kommuner, planlegges Bjørnstigfjellet vindkraftverk. Her har en ikke funnet offisielt tall, men installert effekt vil en anta blir på minimum 150 MW, sannsynligvis mer. Totalt planlagt installert effekt blir dermed minst 650 MW. Det største vindkraftverket utbygd i Norge i dag er Storheia i Åfjord i Trøndelag. Dette kraftverket har installert effekt på 288 MW. Kraftverket som planlegges i Bygland, Åmli og Froland er altså langt over dobbelt så stort! Til sammenligning: Oddeheia og Bjelkeberget vindkraftverk i Birkenes der konsesjon er gitt, har planlagt installert effekt på 85 MW, foreslått økt til 97,6 MW i MTA plan som nå er på høring.


Arealet vil skifte karakter fra villmarkspreget til industriområde. Et industriområde som vil være synlig fra havet til høgfjellet og fra høydedrag i store deler av Agder!

I tillegg til FORAS sine planer, jobbes det like på sørsiden med planer på Frolands høyeste fjell, Befjell. Her er det lite offisiell info, men en registrerer at «sameiet grunneierlaget Befjell vindpark» ble registrert i enhetsregisteret 11.03.2020. En konsulent fra Multiconsult kunne fortelle at de også her er i gang med feltarbeid i forhold til konsekvensutredning. Nord for FORAS sine planer i Bygland jobber ASKO med planlegging av Urdehei vindkraftverk.


FORAS skriver i meldingen til NVE at turbinstørrelsen forventes å bli større enn de som bygges ut i dag. I Tonstad vindpark settes det nå opp turbiner på ca 4 MW. Disse er ca 200 m høye. FORAS planlegger turbiner på 6 MW! Det planlegges med 400 – 800 meter avstand mellom turbinene. FORAS sine planer alene omfatter mer enn 120 turbiner på ca 83 km2. Arealet vil skifte karakter fra villmarkspreget til industriområde. Et industriområde som vil være synlig fra havet til høgfjellet og fra høydedrag i store deler av Agder! Til sammenligning er det samlede industriarealet i Norge ifølge Kartverket på 168 km2. FORAS sine planer tilsvarer altså halvparten av de samlede industriarealer i Norge.


Motstanden mot vindkraftverk som gir betydelige inngrep i naturen og som gir skader på dyrelivet er stor på landsbasis. Motstanden er særlig stor i de områdene som allerede har hatt mye utbygging, der man har erfart hvilke inngrep som skjer og de konsekvenser det har. Lokalt i de østre deler av Agder er nok foreløpig temperaturen i vindkraftdebatten forholdsvis lav, men jeg mener det nå er på tide å våkne. Vi kan faktisk bli den delen av landet som blir hardest rammet. Viktige friluftsområder som Himmelsyna, Hillestadheia, Øynaheia og store deler av Setesdal Austhei vil kunne bli totalt visuelt dominert av innsyn i vindkraftverk. Dyr, fugler og planter vil bli skadelidende, noen vil bli plaget av støy og store urørte områder vil bli ødelagt.


Jeg oppfordrer alle om å søke kunnskap om vindkraft og spre kunnskapen. Kommer dere til samme standpunkt som meg, oppfordrer jeg til innmelding i Motvind Norge og La Naturen Leve.


Egder, engasjer dere!


Publisert med tillatelse fra Lars Johan Skjeggedal


 

Argument Agder har vært i kontakt med saksbehandler i denne saken i NVE, Jon Krogvold. Han skriver i en epost til oss: «Det vil ikke skje noe med saken hos oss før det har kommet avklaringer om den fremtidige konsesjonsprosessen for vindkraftverk, og regjeringen igjen åpner opp for konsesjonsbehandling.»


Argument Agder er kjent med at Fred Olsen Renewables AS har engasjert konsulentselskapet Multiconsult som har gjennomført mye feltarbeid om Bjørnestigfjellet gjennom sommeren/høsten 2020 for å gjøre diverse kartlegginger på både biologisk mangfold, artsmangfold, næringslivsvirkninger og transportalternativer med tanke på den nye konsesjonsbehandlingen.Kommentarer? Send til post@argumentagder.noComments


Commenting has been turned off.
bottom of page